SAL7338, Act: V°295.1-R°296.1 (345 of 519)
Search Act
previous | next
Act V°295.1-R°296.1  
Act
Date: 1444-02-24

Transcription

2020-05-11 by Roger Morias
Cond zij allen dat jan vanden leenpoele gheheten bielyen van willebringen es comen/
in jegenwordicheiden der scepen(en) van loven(e) en(de) heeft ghenome(n) en(de) bekynt dat hij/
genom(n) heeft van lodewijcken uuter helcht en(de) meester janne callaber secretarijs d(er)/
stad van loven(e) de goede hier na bescreven Inden yersten drie dachmale lants luttel/
myn oft meer ghelegen te hondshem inde p(ro)chie van willebringen op tvelt geheten/
tgroetvelt tusschen de goeden der he(re)n van p(er)cke en(de) de goede henricx yngelbairts/
Item drie dachmale lants luttel myn oft meer gelegen aldair op tvelt/
geheten den cloet tusschen de [goede] he(re)n claes van sinte gorix ridde(r)s et de goede/
abraens vanden kerchove Item een dachmale lants gelegen aenden wech/
gaende van nedervelpe te hondshem wert tusschen de goede des voirs(creven)/
henricx yngelbarts end(de) de goede der beghinen vanden beghijnhove van loven(e)/
Te houden te hebben en(de) te wynnen van half merte naestcomen(de)/
eene(n) t(er)mijn van vi jae(re)n lang deen na dande(r) sond(er) middel/
volge(de) Elx jaers dae(re)nbynne(n) om eene(n) sack d tarwen en(de) drie sacke/
corens ex elx goet
twee mudden tarwen en(de) een mudde corens/
elx goet en(de) payabel pachts van willebringen en(de) d(er) maten van loven(e)/
alle ja(re) tsinte andries misse appostels te betalen(e) en(de) te loven(e)/
te leve(re)n ten huyse des voirs(creven) lodewijcx en(de) meeste(re)n jans oft e(n)nigen/
van hen den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde telken t(er)mijne als vervolghde/
schout Item es vorweerde dat de voirs(creven) wynne den voirs(creven) t(er)mijne de/
voirs(creven) lande eens wel en(de) loflic overmesten sal gelijc reengenoeten Item es/
noch vorweerde dat de selve wyn twee dachmale van dien drie/
dachmale lants gelegen opt groetvelt ten eynde van zijnen voirs(creven)/
t(er)mijne laten sal besaeyt met tarwen op vierre getijdegen voe(re)n/
en(de) dande(r) lande sal de voirs(creven) wynne te sijne(n) lesten jae(re)n laten gelijc/
hij h die aenverde Welke vorweerden hebben geloeft de voirs(creven) jan/
vanden leenpoele aen deen zijde en(de) de voirs(creven) henric en(de) jan in dande(re)/
malcande(re)n vast en(de) estentich te houden en(de) te voldoene tallen tijden en(de)
//
termijne(n) als die vallen en(de) verschijnen selen en(de) telken t(er)mijne als vervolghde/
schout Hier wae(re)n over andries van voshem ende claes van dormale scepen(en)/
van loven(e) geneve(n) xxiiii daghe in februario a(n)no xliii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-11-18 by Jos Jonckheer