SAL7338, Act: V°296.1-R°297.1 (346 of 519)
Search Act
previous | next
Act V°296.1-R°297.1  
Act
Date: 1444-02-24

Transcription

2020-06-22 by Roger Morias
Item jan dillen van herent in yeghen woirdicheide(n) ter scepen(en) van loven(e)/
gestaen heeft genome(n) en(de) bekent dat hij genome(n) heeft van dyericke van/
langrode thof des selfs dierijcx gelegen te herent inde belsgenacsche straete/
met xv boende(re)n lants en(de) iiii(½) dachmale eeusels dair toe behoe(re)nde Te houden(e)/
en(de) te hebben(e) van half meerte naestcomen(de) een(en) termijn van xii jae(re)n/
lang deen na dand(er) sonder middel volgen(de) elx jaers dae(re)nbynnen om/
te weten(e) de voirs(creven) xv boende(re)n lants elc boender voe(r) twee mudde en(de)/
vi molevaten rox goet en(de) payabel der maten van loven(e) en de/
voirs(creven) eeuselen om viii hollansche gulden(en) tsinte andries misse d te/
betalen(e) den voirs(creven) diericken alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde quolib(et)/
ass(ecutu)m Ende is vorwerde dat jan dillen vanden voirs(cseven) goeden betalen sal/
drie s(cellingen) iii(½) pe(n)nic goet gelts xii capuyne(n) dwee derdendeele van eenen/
capuyne xl s(cellingen) payments xxx s(cellingen) payments een half molevat/
rapsaets tveerdel van eenen mestwagen en(de) x molevaten even(en)/
teng termijne(n) als de payen dair af sullen vallen alsoe dat dierick/
voirs(creven) en(de) zijn goede dair af ongescadicht mogen bliven Item sal de/
selve jan de straten en(de) beken aende voirs(creven) goede comen en(de) liggen(de) wael/
en(de) loflic v(er)maken en(de) reken vegen ten behoerliken tijden alse dat dieric/
voirs(creven) en(de) zijn goede dair af ongescadicht bliven Item sal de selve jan/
den voirs(creven) diericken alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde vier carweyen/
en(de) oft jan indien carweyen des snachts uut bleve soe sal dieric hem/
en(de) sijne(n) p(er)den den coste geven oft betalen Item jan voirs(creven) sal alle jaire leve(re)n/
int voirs(creven) hof xxxii wa mandelen walms om de huyse(n) dair mede/
te decken(e) en(de) dair af sal hij den montcost geve(n) en(de) dieric de dachhue(re)n/
betalen Item sal de voirs(creven) jan viii boender vanden voirs(creven) lande [eens] bynnen/
den voirs(creven) xii jae(re)n over mergelen Item oft gheboerde int voirs(creven) hof/
yet te vermaken(e) van oudenwerke dair af sal de voirs(creven) jan den montcost/
geven en(de) dieric die dachhue(re)n betalen het wae(r) in metsene int/
ty(m)meren int plecken(e) oft in decken(e) Item jan voirs(creven) sal de voirscr(even) huyse
//
houden vander underster rykelen nederwert It(em) hier inne is oic onder/
sproken dat dierick tot hemwert behouden sal de came(r) metten contore en(de)/
zijn bewijnt vanden neren metter schouwen Item desgelijcx sal dieric/
tot hemwert behouden tofhuys aldaer staende sonder janne dair inne/
recht te hebben(e) behoudeliken dat jan tu dmest vanden voirs(creven) duven tot/
hemwert trecken sal Item sal(er) jan voirs(creven) den wijn wassende op een half/
dachmale wijngaerts gelegen opden lossenberghe diericken thuys voe(re)n/
en(de) oec staken opden selven wijngaert voe(re)n Item de voirs(creven) jan en sal/
egheen recht hebben in dopgaende hout maer verdroeghde willegen/
sal hij mogen afhouden en(de) daer voe(r) setten twee poeten van geliken/
arde Item sal de selve jan ten afscheiden(e) van hem de selve goede laten/
gelijc hij die vant te sijnen te aencome(n) Te weten(en) viere boende(re)n en(de)/
drie dachmalen met rogghe besaeyt v en(de) een half boende(r) be/
gestort en(de) drie en(de) een half boende(r) brake wel en(de) loflic gelijc sijnen/
reengenote(n) boven en(de) beneden Item de voirs(creven) jan en sal ten lesten drie/
jae(re)n niet meer mogen oervruchten dan elx van dien drie/
jae(re)n een boende(r) Hier af zijn borgen als p(ri)n(ci)pael sculde(re) ogesond(er)t/
en(de) onverscheiden elc voe(r) al willem vanden eynde henric van/
boenenrode gheheten stamp(ar)t et p(ri)m[(us)] lyemi(n)gen voshem febr(uarii) xxiiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-11-18 by Jos Jonckheer