SAL7338, Act: V°395.1-R°396.1 (479 of 519)
Search Act
previous | next
Act V°395.1-R°396.1  
Act
Date: 1444-05-22

Transcription

2021-01-02 by Roger Morias
Alzo voirmaels h(er) henric van wailhain he(re) van vileit le p(er)wijn/
ridde(r) ter beden ende begh(er)ten van jonch(e)r diericke van boelant de/
noetlijc behoefde zeke(r) so(m)men van pe(n)ningen en(de) egheen goede omtrent/
loven(e) d(aer) op dat hij co(m)mer gemaken conste liggen(de) en hadde v(er)sedt ende/
v(er)ond(er)pant heeft aen goerde van cauwelille poirte(r) te loven(e) thof/
geheten van raesborne toebehoe(re)nde den voirs(creven) he(re)n henricke van/
wailhain voir zeke(r) erfrenten ter quitingen staende met condicien dat/
de voirs(creven) dieric van boelant den voirs(creven) he(re)n diericke(n) vestigen soude/
inde goede gehete(n) van saintpoul den voirs(creven) diericke(n) toebehoe(re)nde/
Te dien eynde oft de voirs(creven) jonch(e)r dieric bynnen enen zek(ere)n tide/
dair toe genoempt de goede des voirs(creven) he(re)n henrix niet en/
loste de renten aen den voirs(creven) goerde sonder he(re)n henrix/
last niet en betaelde of oic dat de selve her henric d(aer)/
om e(n)ige thee(r) oft scade hadde dat dan de selve h(er) henric/
dat gebrec aen de voirs(creven) goede(n) van wailhain [saintpoul] soude mogen/
v(er)halen gelijc vorwerden d(aer) af gesciet beyde voir scepen(en) te loven(e)/
en(de) oic bij brieve(n) van trouwe(n) ende ee(re)n die de voirs(creven) jonch(e)r/
dieric met meer ande(re)n sijne(n) magen en(de) vriende(n) d(aer) op gegeve(n)/
hadde dat clairlik(er) begrepen Ende de voirs(creven) jonch(e)r dieric/
dair na buyten lants gevangen w(er)t en(de) noch es mids den welken/
de voirs(creven) h(er) henric die vande(n) voirs(creven) poenten hem ind(er) voirs(creven)/
maten toegeseeght gebrec hadde zijn hande sloech aen de/
voirs(creven) goeden van wailhain [saintpoul] alzo v(er)re dat robb(er)t vand(er) varen/
[symon de lanoy] en(de) meer ande(r) magen en(de) vriende des voirs(creven) jonch(e)r dierix/
inden selve(n) toeseggen(en) als borgen oic gehouden d(aer) op quamen voe(r)/
den raide vand(er) stat opdoende dat de voirs(creven) jonch(e)r dieric/
gevangen mair wae(r) en(de) de voirs(creven) vorw(er)den in gheenre wijs/
voldoen en conste Beghe(re)nde d(aer) om dat de voirs(creven) h(er) henric/
sijn gebreken open(en) woude Zij p(rese)nteerden hem zijn voirs(creven) goede(n)/
te lossen en(de) oic zijn gebreken op te leggen(e) alzo v(er)re dat/
behoe(re)n soude ter ordinantien vand(er) stat en(de) zij d(aer) mede/
aen de voirs(creven) jonch(e)r diericken mochten volstaen en(de) oic eve(n)v(er)re/
de voirs(creven) h(er) henric hem voirt vestichde inde voirs(creven) goede/
van wailhain [saintpoul] in alsulker vuegen dat zij den voirs(creven) jonch(e)r/
diericke(n) ontslagen sijnde mochten wed(er)hebben tghene des
//
zij voir hen souden moten v(er)leggen ende te co(m)mer lijden uut/
ocsuyne van des(er) lossingen dwelc de voirs(creven) h(er) henric alzo/
beliefde te doen en(de) dae(re)n teynden heeft de voirs(creven) h(er) henric/
sijn gebreken overgegeven ende geclairt dair op de voirs(creven) robb(er)t [symon] ende ande(r) hem v(er)antworden(de) alzo v(er)re dat ten/
uut(er)sten de raet vander stad met goed(er) deliberatien/
yerst gevisenteert alle de voirs(creven) brieve den eysch vande(n)/
costen ende lasten des voirs(creven) he(re)n henrix die de stad in/
al niet redelijc en heeft gedocht Ende heeft/
de selve mids dien gemodereert en(de) ter redelich(eit) ov(er)slagen/
dair oic mede inne begrepen sijn de costen bijden/
voirs(creven) he(re)n henricke gedaen ende geleden int v(er)volgen/
van desen saken na den ov(er)geven vanden eyssche voirs(creven)/
tot den dage vand(er) uutspraken hoedanich dat zijn mogen/
get(er)mineert heeft voir reden(en) en(de) recht dat de/
voirs(creven) robb(er)t [en(de) symoen] met sijnen medep(ar)tien de voirs(creven) goede van/
raesborne lossen sal aen den voirs(creven) goerde vande(n) voirs(creven)/
v(er)cochten rinten alzo dat h(er) henrix goede d(aer) af/
niet meer gelast en selen wezen ende oic den/
voirs(creven) he(re)n henricke betalen voir sijn lasten en(de) costen/
om des(er) saken wille geleden en(de) gedaen de so(m)me van xxix/
rijd(er)s tstuc te vi s(cellingen) gr(oot) brabants gelts en(de) xviii(½) pl(a)c(ken) en(de)/
de voirs(creven) h(er) henric sal den voirs(creven) robbeerde en(de) sijnen/
medeplichte(re)n vestigen inde voirs(creven) goede van walhain [saintpoil]/
op de manie(re) voirs(creven) actu(m) in pleno consilio maii xxii/
a(n)no xiiii[c] xliiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2014-11-27 by Jos Jonckheer