SAL7339, Act: R°167.1-V°167.1 (219 of 450)
Search Act
previous | next
Act R°167.1-V°167.1  
Act
Date: 1444-12-15

Transcription

2018-11-10 by Jos Jonckheer
It(em) de voirs(creven) h(er) symon greve van salme(n) ende vrouwe/
jehanne van rotselair zijn medegeselinne hebbe(n) gecon/
senteert ende gewillecoert voir hem sijn [hue(r)] erve(n) en(de) nacomel(ingen)/
he(re)n janne van rotselair sijne(n) erve(n) ende nacomelinge(n) dat de selve/
he(re) van rotselair sal moge(n) belaste(n) sijn lande van vorsslair va(n)/
rethy lichtert ende casterle ende de vive(re) van vy(m)merle vly(m)m(er)le/
met ix[c] rijnsch(e) gul(den) tsjaers erflijc inde(n) gevalle oft/
hij de dochter van p(er)weez in huwelijke name op/
dese vuege hadde hij wettige gebuerte vand(er) selver/
sijnre toecomen(de) vrouwe(n) dat die gebuerte soude behoude(n)/
erflijc de voirs(creven) ix[c] guld(en) en(de) oft hij egheen gebuerte/
en hadde ende hij aflivich worde dat dan de selve/
vrouwe te huerre tocht soude behouden vi[c] der selv(er)/
guld(en) en(de) niet meer En(de) na huer doot selen de voirs(creven) lande [rente(n)]/
wed(er)om volgen d(er) voirs(creven) vrouwe(n) van salmen en(de) hue(re)n oeren/
Tot desen hebbe(n) geloeft de vors(creven) h(er) symoen en(de)/
vrou johanne dat zij den voirs(creven) heere van rotselair/
hier af behoirlijc consent selen doen voir hof en(de) hee(re)/
d(air)men de voirs(creven) lande af houden(de) es ende dat ter/
manissen des vors(creven) he(re)n van rotsel(ai)r Behoudelijc/
dat de voirs(creven) greve oft sijn oir de voirs(creven) ix[c] guld(en)/
oft myn na davenant sal moge(n) quite(n) met xx de(n) pe(n)ni(n)c/
Item hebbe(n) geconsenteert de voirs(creven) h(er) symon greve/
van salme(n) en(de) sijn vrouwe oft gebuerde dat de voirs(creven)/
he(re) van rotselair de voirs(creven) xv[c] rijnsche guld(en) [willem(me) dicbier geloeft] betale(n)/
moeste en(de) de voirs(creven) greve den t(er)mijn liet verstrijken/
eenen oft meer dat hij in dien gevalle va(n) sijnen/
lande(n) en(de) goeden inder voirs(creven) huwelijker vorwerden niet begrepe(n)/
soude moege(n) vercoepen ter so(m)men toe van xxv[c] r(ijnsche) gulden(en)/
eens en(de) d(air) op de voirs(creven) so(m)me selve dragen ende cuelen
//
Item de voirs(creven) heere van rotselair heeft geloeft dat hij/
gheen goede die hij opte(n) dach van heden houden(de) es oft/
die hem namaels toecome(n) moege(n) versette(n) vercoepen/
noch belasten en sal and(er)s dan voe(r) geruert es En(de) oft des/
noot ware gorde zedelere tsijne(n) live besette(n) alsulke(n) xxii/
mudde rocx alse de voirs(creven) heere van rotselair met/
sijne(n) borghe(n) he(m) sculdich es En(de) dat die na sijn doet/
selen volge(n) der voirs(creven) vrouwe(n) van salmen en(de) huere(n) oere(n)/
gelovende voirtane den voirs(creven) ja(n)ne henr(icke) [de voirs(creven) h(er) jan jonch(e)r(e)n henr(ick) sijne(n) brueder] en(de) ja(n)nese/
vand(er) hofstat te vervane dat zij hier af alsulke vestich(eit) doen selen als in hen/
es en(de) behoeft Van welken saken de voirs(creven) he(re)/
van rotselair den voirs(creven) greve tot sijnre manissen/
behoirlijke vesticheit doen sal en(de) doen doen alsulke/
dat de ma(n)ne mijns gened(ichs) heere(n) en(de) de scepen(en)/
van loeven(en) selen seggen dat de vrouwe va(n)/
salme(n) en(de) huer oire vast en(de) seker selen sijn/
vynck(enbosch) lyntre iunior dec(embris) xv
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-11-13 by Jos Jonckheer