SAL7339, Act: R°256.1-V°257.1 (318 of 450)
Search Act
previous | next
Act R°256.1-V°257.1  
Act
Date: 1445-03-02

Transcription

2019-05-07 by Jos Jonckheer
Van janne de sprenge(re) s(in)te pet(er)sman/
Het sijn comen te rechte inde banc voir den meye(r) ende/
sinte pet(er)s ma(n)ne van loven(en) henric vande(n) strale wettich/
oudste bruede(r) claes wilen vanden strale van cast(er)le in deen/
zijde en(de) de voirs(creven) jan de sprenge(re) uut machte van sijnre/
vryheit in dande(re) Aldair de voirs(creven) henric den voirs(creven) janne/
aensprac seggende dat de voirs(creven) jan de sprenge(re) met/
tween ande(re)n p(er)sone(n) inden velde tegen en(de) op den voirs(creven) wilen/
claese strijtdechtich geweest wae(re) met eenen getogen(en) mes in/
welken gevechte de voirs(creven) wilen claes gewont wairt alsoe dat/
hij dair na bynne(n) ix dagen oft dair omtrent vander quetsue(re)n/
die hij ontfangen hadde aflivich wairt Seyde voirt de selve/
henric dat de voirs(creven) jan metten ande(re)n tween na dat de/
voirs(creven) claes hen in een huys om hem te bescudden ontflouwen/
was voir en(de) int selve huys op den claese strijtdechtich comen/
wae(re) ende dat de selve jan van dair qua(m) en(de) keerde/
bebloeyt metten ande(re)n gesellen samentlijc ewech gaende/
dairt hen geliefde en(de) dat de voirs(creven) jan voir tfeyt hem/
vluchtich gehouden hadde alsoe wale als dande(re) twee/
Tot desen seyde voirt de voirs(creven) henric dat henric de/
sprenge(re) des voirs(creven) jans vad(er) met e(n)nige van sijne(n) magen en(de)/
vriende(n) des ande(re)n daighs na den gevechte comen wae(re) voe(r)/
en(de) omtrent den huyse des voirs(creven) wilen claes strijtechtich o(m)me/
den voirs(creven) clase noch te evelen Seyde voirt de voirs(creven)/
henric dat der bancken en(de) des hoets recht wae(re) vander/
plaetsen dair hij gevangen was dat soe wa(n)ner men gethoene(n)/
conste dat yemant op ande(re)n in velde en(de) in gheverde/
strijtechtich wae(re) dat dien en(de) yemant dair doot bleve/
dat dan de ghene die alsoe niet strijtechtich wae(re) inder/
voirs(creven) manie(re)n en(de) vollen geverde alsoe [wale] v(er)boerde sijn
//
lijf en(de) goet alse de ghene die tfeyt vanden dootslaghe/
metter hant dade Seyde noch de voirs(creven) henric/
al woude de voirs(creven) jan seggen dat hij hem bynnen/
derden dage na dat hij aengetast was totden rechte/
hadde gep(rese)nteert meynende want de voirs(creven) henric/
tot dien dage niet aengesproken hadde dat hij dair/
o(m)me na den lant rechte quijt sijn soude Soe meynde/
de voirs(creven) henric hopende de contrarie en(de) seyde/
want de voirs(creven) jan den he(re) tot he(re)ntals inde(n) rechte/
onv(er)lett gesedt hadde en(de) hij tot he(re)ntals gevangen/
inbracht wairt des maendaighs en(de) hij dan des/
goensdaighs d(air) na trecht v(er)socht hadde dat dat/
na den rechte bynnen tijts was Cleerde voirt/
de voirs(creven) henric dat op den selve(n) goensdach tgebrec/
vanden rechte te eynden was inde wet Tot desen/
seyde hij noch dat hij de clachte vand(er) doot sijns/
bruede(rs) aen den he(re) gedaen hadde en(de) dat dair op drie/
eni(n)ghen openbair wae(re)n beseten in welk(er) eeni(n)gen/
de voirs(creven) jan vanden voirs(creven) geverdich en(de) strijtechtich(eit)/
bedragen was en(de) alle de voirs(creven) poenten en(de) elc/
van hen boet de voirs(creven) henric te bethoene(n) met/
scepen(en) met goede(n) ma(n)nen en(de) and(er)s alsoe hem des behoefde/
na den rechte en(de) metten mi(n)sten te mogen volstaen/
hopen(de) dat dair o(m)me de voirs(creven) jan de sprenge(re)/
hem tot bet(er)nissen doen soude een bedev(ar)t in cypers jair/
en(de) dach dair inne te woene(n) een bedev(ar)t s(in)te jacops/
ene(n) wech te rome(n) eene(n) te meylane(n) en(de) dair toe/
te doen doen tgebet van iii(½)[c] cloeste(re)n oft alsulken bet(er)nisse(n)/
alse s(in)te pet(er)s ma(n)nen d(air) af wijzen soude(n) wair op/
de voirs(creven) jan hem v(er)antwerden(de) dede seggen dat de/
voirs(creven) henric sijn v(er)met ne(m)mermeer thoene(n) en soude/
en(de) al volquame hij alle sijns thonisse(n) soe en soude dat/
hem eegheen onstade doen o(m)me aen p(ar)tien gebruect te hebbe(n)/
aengesien dat de voirs(creven) ja(n) niet en v(er)stonde dat de voirs(creven) henric/
yet bijleyde dat hij aen den voirs(creven) wile(n) clase handedich geweest hadde
//
want het wair wair dat alsoe hij hoepte de voirs(creven) sake/
over hem niet geduempt en souden worden na een(i)ger? ander/
bancken recht dan alleene na den rechte d(er) stad van/
loven(en) en(de) der vryh(eit) van s(in)te pet(er)s manscape Seyde/
voirt de voirs(creven) jan dat hij biden diene(re)n des schouth(eit) van/
he(re)ntals aengetast was geweest ten v(er)sueke van p(ar)tien/
op eene(n) sondach savonts omtrent x uren en(de) dat hij he(m)/
dair na p(rese)nteerde rechts te v(er)wachten des disendaighs/
d(air) na voir der noenen alse op sijnen derde(n) dach voir/
scouth(eit) en(de) scepen(en) van he(re)ntals op welke(n) dach hem/
nyemant aen en sprac Seyde voirt de selve jan/
dat dlantrecht te he(re)ntals wae(re) alse e(n)nige gevangen/
van buyten hem op hue(re)n derden dach niet beticht en/
worden dat zij dan sculdich wae(re)n ontslagen te sijne het/
wae(re) van he(re)? oft p(ar)tien Seyde voirt de voirs(creven) jan dat hij/
om der voirs(creven) saken wille niet vluchtich geweest en hadde/
mair zijd(er) den voirs(creven) dootslach met sijnen vader uut en(de)/
inne gaende gelijc sijne(n) ande(re)n bruede(re)n en(de) sijns vaders/
huysgesinde te velde te molen(en) en(de) elswair dair/
hij des behoefde sond(er) [hem] om den voirs(creven) dootslaighs wille/
yet te vluchten Tot desen seyde oic de voirs(creven) jan/
dat hij van sijnre wed(er)p(ar)tien yerst betegen w(er)t des/
goensdaighs na den sondach dat hij gevangen wairt/
welke poente(n) hij boet te thoene(n) hopen(de) d(air) o(m)me vander/
aensprake(n) ongehouden te zijne Dair op s(in)te pet(er)s ma(n)ne/
gemaent wijsden beyde de p(ar)tien tot hue(re)n bethone/
Tot welken dage de voirs(creven) henric thoende alrehande/
puenten weynich oft niet [van] sijne(n) aenleggen volcomen(de)/
ende p(ri)ncipaellijc en conste de selve henric niet/
gethoene(n) dat de voirs(creven) jan int voirs(creven) gevechte/
met hantdedich(eit) oft and(er)sins aen den voirs(creven) clase/
strijtdechtich was Na desen thoende de voirs(creven)/
jan allet ghene des hij hem in sijnre v(er)antw(er)den
//
hadde v(er)meten uutgescheiden dat tshe(re)n diene(re)n van/
he(re)ntals in hue(re)n worden seyden oft den voirs(creven) derde(n)/
dach na den rechte genomen worde vanden/
tijt vanden aentaste [buyten] oft dat zij te he(re)ntals in/
gebracht worden dwelc zij den rechte bevolen/
Tot desen thoende de selve jan noch metden/
getuygen d(air) mede de voirs(creven) henric de voirs(creven)/
strijtechtich thoene(n) woude dat de voirs(creven) jan/
inde(n) voirs(creven) gevechte met handedicheide(n) oft/
and(er)s op den voirs(creven) clase niet strijtechtich en/
was Dat gedaen hoepte henric sijnen/
eysch v(er)reyct te hebben ende de voirs(creven)/
jan meynde quijt te wezen tegen p(ar)tien/
alsoe dat ten uut(er)sten de meye(r) van loven(en)/
maende sinte pet(er)s ma(n)ne die te vo(r)en raet/
en(de) avijs met goed(er) deliberatien d(air) op gehadt/
uutgewijst en(de) uutgesproken hebben met vo(n)nissen/
en(de) met vollen gevolge dat na aensprake v(er)antw(er)de(n)/
en(de) thonisse van beyden p(ar)tien de voirs(creven) jan de sprenge(re)/
alse s(in)te pet(er)s man van loven(en) quijte en(de) ongehoude(n)/
sal sijn en(de) bliven van alsulker ticht en(de) aensprake/
alse de voirs(creven) henric te hemw(er)t gedaen hadde/
p(rese)nt(ibus) h(er) lod(ewijcke) py(n)noc ridde(r) machiele abs(oloens) willem(me)/
lomb(ar)t lod(ewijcke) de rijke claes de kersmake(re) jacoppe/
py(n)noc henr(icke) vande(n) borchove(n) ja(n)ne van opp(endorp) ja(n)ne/
vande(n) borch(oven) henricke van winxele ja(n)ne de witte/
jans soen goerde roelofs wout(er) van nethen(en) woute(re)n/
py(n)noc lod(ewijcke) roelants janne van wijtvliet ja(n)ne de/
witte vranx sone joese abs(oloens) en(de) lod(ewijcke) roelofs/
m(ar)cii secunda
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-11-17 by Jos Jonckheer