SAL7339, Act: R°267.1 (328 of 450)
Search Act
previous | next
Act R°267.1  
Act
Date: 1445-03-12

Transcription

2019-05-06 by Jos Jonckheer
Item wouter van woellemont sone goerts van woelemont van voshem/
in p(rese)ncia heeft genome(n) en(de) bekend dat hij genome(n) heeft van m(ijn) he(re)/
den abdt van percke de moelen des cloesters van percke gelege(n) te voshem/
gehete(n) den monick moelen met allen hue(re)n toebehoirten gelijker wijs henric/
de costere die te houden plach Te houden te hebben va(n) sente andriesmisse/
lestleden ene(n) t(er)mijn van ix jae(re)n lang v(er)volgende Elx jaers dae(re)n bynne(n)/
om xii mudde corens der maten van loeven(en) alle jae(re) half sinte jansmisse/
bap(tis)[ten] ende half sente andries misse apostels te betalen en(de) opden spykere/
te p(er)cke int cloester te levere(n) den voirs(creven) t(er)mij(n) due(re)nde quol(ibet) ass(ecutu)[m] Item/
es vorweerde dat de voirs(creven) wouter den voirs(creven) t(er)mij(n) due(re)nde dwater gehete(n)/
de voere van aen de(n) moelen tot aen den pegele mijns gened(ichs) he(re)n in goede(n)/
state [houden sal] alsoe dat den selve(n) cloeste(r) negheen scade noch hynder [d(air)] af en come En(de)/
sal oec de selve woute(r) alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mij(n) due(re)nde gheven totter nuwer/
beken aldair drie dachue(re)n om daer mede de behoefte der s vander selver/
te doene het zij in ruime(n) in vegen oft andersins Item oft de voirs(creven)/
moelen viii daghe oft xiiii nacht lanc stille bleef staende in dien dat/
de wouwere bove(n) de selve molen liggende afgetoghen en(de) gevescht worden/
ende mids gebreke van dien watere niet malen en mochte dat dat den voirs(creven)/
woute(re)n gheen afcortinge doen en sal aen den voirs(creven) pacht Ite(m) oftme(n) bevonde/
in toecomende tijden dat de voirs(creven) wouter den voirs(creven) moelen v(er)roekeloesde/
het wae(re) inden steene oft andere(n) wercken tot den selve(n) moelen behoe(re)nde/
en(de) dat bij sijne(n) sculden toequame dat daer af de selve wout(er) den voirs(creven)/
cloeste(r) restitucie doen sal ter taxatien van goeden manne(n) die daer af [selen] wete(n)/
te spreken Item mach de voirs(creven) abdt van p(er)cke doen maken soe wanneer/
dat hem gelieft ene(n) ysere(n) roestere en(de) die setten inden maelgoet van/
sijne(n) wouwe(r) aldair tegen dafgaen va(n)de(n) sijne(n) vesschen des voirs(creven) wouters [abts]/
oft dies aengaen mach niet wederstaende It(em) en sal de voirs(creven)/
wout(er) de voirs(creven) moelen(e) den t(er)mijn voirs(creven) nyeman(de) moegen/
uutgeve(n) sonder consent des voirs(creven) abdts En(de) oft d(air) den voirs(creven)/
t(er)mijn dueren(de) e(n)nige ca(m)me(n) oft spille(n) gebrake(n) die de voirs(creven)/
wout(er) selve indoen oft gemake(n) conste dat hij die maken/
en(de) indoen sal sond(er) coste des voirs(creven) cloest(er)s It(em) es vorwerde/
wa(n)t de voirs(creven) molde(r) inde voirs(creven) moelen(e) vindt vive b(ar)/
belen dat hij die te(n) uutgane d(air) sal late(n) In(de) s(un)t fideiussores/
godefrid(us) de wolmont [p(ate)r d(i)c(t)i walteri] et joh(ann)es vande(n) dale Et p(rim)[(us)]/
py(n)noc vynckenbosch m(ar)cii xii
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-11-17 by Jos Jonckheer