SAL7339, Act: V°287.2-R°288.1 (344 of 450)
Search Act
previous | next
Act V°287.2-R°288.1  
Act
Date: 1445-04-02

Transcription

2019-07-13 by Jos Jonckheer
It(em) arnt geheten magi in p(rese)ncia heeft gekint en(de) ghelijt dat/
hij wettelijc vercocht heeft pete(re)n van thienen van geldenake/
tvierdel van hondert scape met xxxviii la(m)meren en(de) alle/
tverval vand(er) wollen der selver scape ende la(m)mere(n) die te mey/
neestcomen(de) v(er)schijnen selen voir een zeke(re) so(m)me gelts d(air) af/
dat hem de voirs(creven) arnt vande(n) voirs(creven) pete(re)n gekint heeft/
genoech gedaen zijnde van welken scapen en(de) la(m)me(re)n voirscr(even)/
de voirs(creven) peter ten oeghste neestcomen(de) den selve(n) arnde geve(n)/
sal te voeden drie viventwintich onder scape hamele ende/
la(m)mere(n) Ende mette(n) ande(re)n sal de selve peter sijn p(ro)fijt moege(n)/
doen met alsulker condicien dat de voirs(creven) arnt setten sal tot/
thien dien drievierdel scapen voirs(creven) ene(n) goeden herde diese/
verwaren sal en(de) salse getrouwelijc voeden en(de) oft pet(er) daer
//
e(n)nich gebrec inne bevint soe mach de selve peter de voirs(creven)/
drie vierdel scape elswaer setten en(de) sinen wille daer mede doen/
Ende waert oec dat daer e(n)nige scape bijden selve(n) arnde storve(n)/
soe sal de voirs(creven) peter gestaen metten vellen vande(n) scapen die/
alsoe gestorve(n) selen zijn en(de) niet gehouden wesen e(n)nige scape/
d(air) inne te setten noch te coepen voerdere dan de vellen/
vande(n) selve(n) scapen selen gedragen ende gelden cor(am) ov(er)wynge/
vynck(enbosch) aprilis secunda
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-11-17 by Jos Jonckheer