SAL7340, Act: R°121.1-V°122.1 (156 of 483)
Search Act
previous | next
Act R°121.1-V°122.1  
Act
LanguageNederlands

Transcription

2012-01-10 by Dirk De Wever
Vander cap(itte)len va(n) s(in)te jans te luydek/
Na dat dissencie opv(er)staen es geweest tusschen e(n)nige vande(n) he(re)n van wegen/
der cap(itte)len van sinte jans te ludick in deen zijde en(de) reynuwar ruttar/
die de goede der voirs(creven) cap(itte)len gelegen te rosieren saint symphorijn in pecht(in)ge/
genomen hadde eenen t(er)mijn van xii jae(re)n lang die inne ghinck/
te m(er)te int jair xliii na den stijle vande(r) reken(in)gen te ludick/
om zeke(re) so(m)men van spelten en(de) an(er)ssins der voirs(creven) cap(itte)len jairlijx te/
betalen gelijc zeke(re) instrume(n)te dair op gemaict dat clairlike/
uutwijzen in dande(re) Alse van dat de voirs(creven) he(re)n meynde(n) van/
hue(re)n acht(er)stelle v(er)nueght te sijne en(de) dat te willen nemen vanden/
voirs(creven) reynuwarde(n) ende sijne(n) goede(n) bij machte van beleiden van scepen(en)brieve(n) van loven(en) die zij op den selve(n) reynuwarde en(de) sijne(n) goeden/
voirg(enoemde) spreken(de) hadden dair tegen de voirs(creven) reynuwart alligeerde/
dat hij onlanx alsmen toech tot longpreit bijden bastart van p(er)wez/
seke(re) scaden en(de) theringen hadde gelide(n) uut ocsuyne van dien dat/
hij de voirs(creven) goede(n) houden(de) wae(re) dewelke hij meynde gericht/
te hebben bij dien dat men hem na inhoudt vande(n) voirs(creven) instrume(n)te/
dat schuldich wae(re) te doen vande(n) welken de voirs(creven) he(re)n de co(n)trarie/
hoepten bij reden(en) dat de voirs(creven) reyse van longpreet niet gedaen/
en wae(re) met gemeynen orloge slants en(de) beyde de voirs(creven) p(ar)tien in/
den voirs(creven) gescille mintlijc te sliten sprake hadden bij consente/
des voirs(creven) reynuwarts o(m)me tov(er)comen beyde van hue(re)n gescille/
voirs(creven) en(de) des dair aen cleefde ende oic van dien dat de/
voirs(creven) reynuwart vanden goeden d(er) voirs(creven) he(re)n voirs(creven) sijn/
leste jair maken soude Soe eest dat de voirs(creven)/
p(ar)tien die bij hen selve(n) niet v(er)lijken en(de) consten scuwende/
oic p(ro)cesse [van] plaitte of gedinge dair o(m)me comen sijn/
bijden raide vander stad hen ke(re)nde en(de) submitte(re)nde van/
hue(re)n gescillen en(de) alle des d(aer) aen cleven mach t(er) uut/
spraken ende ordina(n)tien vand(er) stad raide Nae den/
welken de selve rait heeft aengehoirt den/
eysch der voirs(creven) he(re)n dien zij deden van gebreke van/
hue(re)n goede(n) voirs(creven) desgelijx oic de reden(en) die sij seyden
//
mids den welken zij hoepten ongehoude(n) te sijne van den eyssche/
die de voirs(creven) reynuwart te henw(er)t dade vander striden/
voirs(creven) Seggen(de) oic dat zij vanden selve(n) reynuwarde/
oic meynden te hebben de costen die de voirs(creven)/
cap(itte)len hadde moten liden om de voirs(creven) betalinge/
tot loven(en) te comen v(er)volgen bij dien dat de/
voirs(creven) reynuwart sculdich wae(re) hen te voldoen/
op sijnen cost ende last desgelijx oic heeft/
de stat aengehoirt tversueck des selfs reynuwart/
Te weten van dat dieric de bastart van p(er)wez tsijne(n) /
huys ghelegen soude hebben the(re)nde xvii dage/
lanc met viii p(er)den en(de) vii knechten It(em) henr(ic)/
van helmont iii dage met eene(n) p(er)de It(em) claes/
boele iii dage met eene(n) p(er)de It(em) henric bloc/
ii dage te voete It(em) jan corty eene(n) dach te /
voete It(em) le wastar eene(n) dach te do voete/
It(em) jan van tuyle en(de) sijn knecht eene(n) dach met/
ii p(er)de It(em) drie diene(re)n scouth(eit) van antw(er)pen/
ene(n) dach met iii p(er)den It(em) de cnape/
dierix van gheymert ii dage te voete/
ene(n) te p(er)de It(em) ii wagemans ene(n) dach te /
voete It(em) arnt van hoerne i dach te voete/
It(em) amelots cnape i dach te voete en(de) i te /
p(er)de It(em) tot desen yesch reynuw(ar)t noch/
van wijne aen janne van brabant gehaelt/
xiii rijnsch(en) gulden(en) viii stuv(er)s It(em) aen van/
janne wilmet v rijnsch(en) guld(en) xiii st(uvers) It(em) /
van janne van ottar i rijder It(em) aen den/
maerscalc x stuv(er)s It(em) van boden loen datme(n)
//
den he(re)n te ludick cundichde v stuv(er)s dair af de/
selve reynuw(ar) yesch restitucie te hebben insgelijx/
oic heeft de stad aengehoirt de reden(en) die hij/
seyde mids den welken hij hoepte vand(en) cap(itte)len/
vande(n) voirs(creven) he(re)n eyssche ongehoude(n) te wezen/
dair o(m)me eist dat op hede(n) des voirs(creven) es aengehoirt/
en(de) oic wael v(er)staen dovergeven dat elc vande(n) voirs(creven)/
p(ar)tien gedaen hadden als zij om mintlijc tov(er)comen tracteerde(n)/
get(er)mineert es inde(n) vollen raide dat de voirs(creven) reynuwart/
vand(er) pechtingen der voirs(creven) goeden te m(er)te neestcomen(de) maken/
sal sijn leste jair ende alsdan sijn hande(n) dair af lichten/
en(de) ofts noet zij op de selve pechtinge v(er)thien Bij/
alsoe dat de voirs(creven) cap(itte)le hem ten afscheide(n) sal cuelen/
ende rastoir doen van tghene des hij op tvoirs(creven) goet/
van wynne(n) mesten besayen oft stroe ald(aer) latende meer/
dan hij op tselve goet tsijne(n) aencome(n) bevant Ende dat/
ten goetduncken en(de) seggen van iiii ertwynne(n) die zij samentlijc/
dair toe sele(n) nemen ter plaetsen dairt goet gelegen es/
ende hier op sal de voirs(creven) reynuwart den voirs(creven) he(re)n/
v(er)nuegen allet ghene des hij hen na der vorwerden/
vander pechtingen van acht(er)stelle al tijt ter goeder/
rekeni(n)gen sculdich es oft des bi(n)nen den tijde vande(n)/
voirs(creven) afscheiden van m(er)te neestcomen(de) vallen sal/
behoudelijc dien dat hem dair af sal corten en(de)/
afslach doen des de voirs(creven) ert wynne(n) in des voirscr(even)/
es selen bewynden bevinden en(de) desgelijx de costen/
die hij vanden voirs(creven) bastart van p(er)weez en(de) sijnen/
medeplichte(re)n geleden heeft te weten van elken man/
te p(er)de oft twee ma(n)nen te voete elx daighs
//
xxiiii pl(a)c(cen) brabants gelts van alsoe vele p(er)sone(n) en(de)/
dagen alse de selve reynuwart dueghdelijc sal/
bewijzen en(de) bijbringen dat die ald(aer) getheert/
en(de) gelegen hebben Desgelijx sal hen oic/
cortten de voirs(creven) v stuv(er)s van bode loen gegeven en(de)/
dair mede selen de voirs(creven) he(re)n van sijne(n) eyssche/
gestaen sonder vord(er) gelast te sijne Ende/
alse vanden coste die de voirs(creven) he(re)n van hue(re)r/
theringen meynden wed(er) te hebben es oic get(er)mineert/
dat de voirs(creven) rynuw(ar)t dair inne niet gehoude(n)/
en sal sijn dan van tghene des de selve he(re)n van/
brieve(n) te scriven boden loen oft solarijs van richte(re)n/
uut machte vande(n) voirs(creven) beleide geleden ende/
v(er)leeght mogen hebben Ende mids desen/
selen de voirs(creven) p(ar)tien met malcande(re)n gesleten/
sijn alsoe dat de voirs(creven) saken voldaen sijnde zij/
malcande(re)n quijtscelden selen te dien eynde dat/
dae(re)n teynden de voirs(creven) he(re)n den voirs(creven) reynuwarde/
sijn voirs(creven) beleide brieve(n) wed(er)geven selen Ende oft/
hier inne e(n)nich twist meer geviele oft/
donckerheit bevonden worde d(aer) af behielt de/
alt stad altijt hue(re) v(er)clae(re)n Actu(m) in pleno/
consilio nove(m)br(is) xix
ContributorsJos Jonckheer , Inge Moris
Moderated byInge Moris
Last update: 2012-01-10 by Inge Moris