SAL7340, Act: V°215.2-R°216.1 (283 of 483)
Search Act
previous | next
Act V°215.2-R°216.1  
Act
LanguageNederlands

Transcription

2020-11-19 by Dirk De Wever
Van jannes vande(n) hove/
Want stoot ende gescille opverstaen was tusscen gielijs va(n) berkelair/
in deen zijde ende jannese vand(en)hove in dande(re) van alrehande/
worden die de selve gielijs den voirg(enoemde) jannese ov(er) geseecht hadde/
sijne(n) live goeden ende eere(n) aengaende ende oec grotelijc der/
heerlicheit des jonch(e)r(e)n van wesemale Oerspronc nemende tselve/
gescille van sekere(n) leenbrieven mijns jonch(e)r(e)n voirs(creven) en(de) van twee ziste(re)n/
rocx erflijc die de voirs(creven) jannes heeft met scepen(en) brieve(n) van/
antwerpen op de goede willems van reet inde p(ro)chie van/
reet gelegen Van welken gescille ende des d(aer) aen cleeft de/
voirs(creven) p(ar)tien hen gekeert hebben en(de) gesubmitteert voir scepen(en) va(n)
//
loeven(e) in mijne(n) jonch(e)r(en) voirs(creven) gelijc tco(m)promis dair af gemaect cleerlijc/
begrijpt Soe es de selve jonch(e)r van wesemale come(n) voir scepen(en)/
van loeven(e) en(de) heeft vander voirs(creven) saken eens deels sijn seggen ende/
uutsprake gedaen inder manieren hier na verclaert Te wete(n) dat/
de voirs(creven) jannes en(de) sijn erfgenamen de voirs(creven) twee sistere(n) rocx/
erflijc op de voirs(creven) goede na uutwisen sijnre scepen(en) brieve van/
antwerpen hebben ende behouden selen en(de) dat de selve gielijs/
ende zijn kijnde(re) alsoe lange zij de goede ende pande voirs(creven)/
besitten ende houdende zijn hem voirtane jaerlijcx den pacht/
betalen selen Ende desgelijcx ter stont uutreycke(n) alsulken v(er)schenen/
pacht als dair af achterstellich es niet jegenstaende e(n)nige(n)/
saken oft calaengien die de selve gielijs oft de sijne in/
contrarien dair af voir de stad en(de) wet van antwerpen/
verworven oft vervolcht moege(n) hebben uut slincker informacie(n)/
gelijc me(n) metter waerheit claerlijc bevonden heeft Ende/
voirt van des de voirg(enoemde) p(ar)tien malcandere(n) vercort hebben/
en(de) hen mesgrepen jegen den jonch(e)r(e) van wesemale voirs(creven)/
en sijnre heerlich(eit) dat behult de selve jonch(e)r te hemw(er)t/
ende laet no dat noch ter tijt ongeminct berusten om/
d(aer) af zijn uutsprake te doen na inhouden vande(n) voirs(creven)/
compromisse ten tide en(de) wilen als hem dat gelieven/
sal ende tijt duncken tselve co(m)p(ro)mis als van dien/
in sijnre volcomender macht latende en(de) ongeminct/
blivende cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer , Agata Dierick , Inge Moris
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2012-01-11 by Inge Moris