SAL7341, Act: R°339.2-V°342.1 (396 of 494)
Search Act
previous | next
Act R°339.2-V°342.1  
Act
Date: 1447-04-20
LanguageNederlands

Transcription

2021-01-30 by Willy Van Bruystegem
It(em) wout(er) de bye soen jans wilen sbyen gehete(n) van inghen(en) in p(rese)ncia/
heeft genomen en(de) bekent dat hij genomen heeft van bruede(re)n/
symoen van buekenrode en(de) pete(re)n moens co(n)verse des godsh(uys)/
van meeghdendale bij lyntre alse gemechticht [inden name] en(de) van/
wegen des selfs godsh(uys) de boverie bynne(n) den selve(n) godshuyse/
staende mette(n) wynnen(de) lande dair toe hoe(re)nde te houde(n)/
te hebben en(de) te wynnen van halfm(er)te lestlede(n) ene(n) t(er)mijn van/
xii jae(re)n lang deen na dander sonder middel volgende
//
elx jairs dae(re)n bynne(n) om hond(er)t xi(½) mudde(n) en(de) ii ziste(re)n/
haerts coe(re)ns en(de) de thiende gelijc men die inde/
voirs(creven) boverie ingedaen heeft om xli mudde(n) haerts/
coe(re)ns alsulc alse jaerlijx uutder schue(re)n vand(er) voirscr(even)/
boverien comen sal der maten van thiene(n) met wanne /
en(de) met vlogele(n) wel bereyt te s(in)te andries misse/
apostels te betalen alle jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
en(de) telken t(er)mijne als v(er)volghde schout Met/
alsulke vorwerde(n) dat de voirs(creven) wouter den voirs(creven)/
t(er)mijn due(re)nde jairlijx geve(n) sal vijftich mudde/
ghersten en(de) dair voe(r) sal men he(m) jairlijx afcorten/
van sijne(n) pachte xxv mudde corens en(de) soe wair/
hij even(en) voir gherste leve(r)de soe sal hij voir/
elc mudde ghersten gheven vii zister even(en) Voirt/
es vorwerde dat m(ijn) vrouwe dabdisse jairlijx den/
voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde sal moghe(n) doen kiesen (½) boende(r)/
lants vande(n) lande dat de voirs(creven) wout(er) te pachte/
genome(n) heeft en(de) dat sal de voirs(creven) wout(er) moete(n) wynnen/
en(de) wel en(de) loflijc bereyden en(de) mesten om rape(n) dair/
op te wynnen en(de) dat sal de selve wout(er) doen/
sayen met groten raepsaede mair de lochtene(re)n sal/
hem dair toe den saedt moten leve(re)n en(de) van dien/
lande soe en sal de voirs(creven) wouter gheene(n) pacht/
gheven mair men sal hem den pacht afslaen na/
gelande vande(n) voirs(creven) lande En(de) soe wa(n)ner dat die/
rapen uutgeleesen selen sijn soe sal de voirs(creven) wouter/
met dien lande sijn p(ro)fijt mogen doen mair vielt alsoe/
dat die rapen niet wale en gedijden en(de) den raepsaet/
staende bleve(n) sal m(ijn) voirs(creven) vrouwe dabdisse metden/
saede hae(re)n wille doen Voirt sal de voirs(creven) wouter/
den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde jairlijx den voirs(creven) co(n)vente/
leve(re)n alsoe vele raepzaets goet en(de) costbair alsmen/
int voirs(creven) co(n)vent behoeven sal en(de) gewoenlijc heeft
//
geweest en(de) voir elc mudde saets dat hij alsoe levert salme(n)/
hem afcorten van sijne(n) pachte ii mudde corens Item sal de/
voirs(creven) wout(er) jairlijx sculdich sijn te leve(re)n den voirs(creven) godshuyse/
alsoe vele grauwe erwiten alsmen dair inne behoeven sal/
en(de) voir elc mudde erwiten dat hij levert sal men hem/
afslaen van sijne(n) pachte een mudde corens Ende de selve/
wouter sal sculdich sijn m(ijnre) voirs(creven) vrouwe(n) te leve(re)n twee/
mudde witte erwiten sond(er) e(n)nigen afslach van sijnen/
pachte Item heeft de voirs(creven) wouter noch genomen en(de) bekent/
dat hij genome(n) heeft als boven de lande der pytancie(n) en(de)/
der porten vanden voirs(creven) cloeste(r) toebehoe(re)nde Te weten der/
pytancie(n) lande om xxi mudden haerts coe(re)ns en(de) der porten/
lande om xviii mudde corens en(de) ii ziste(re)n corens der maten/
van thiene(n) voirs(creven) alle jaire te s(in)te andries misse apostels te/
betalen en(de) bynne(n) den voirs(creven) godsh(uyse) op den graenier ald(air) te leve(re)n/
quolib(et) ass(ecutu)[m] It(em) sal de voirs(creven) wout(er) alle coe(re)n en(de) vruchten/
die hij bynne(n) den voirs(creven) t(er)mijne op de voirs(creven) lande wynne(n) sal/
sal en(de) hebben sal moeten vue(re)n inde voirs(creven) boverije en(de)/
nergens elde(r) en(de) alle tstroe dair af comen(de) sal hij te/
meste beke(re)n en(de) dat op tvoirs(creven) lant vue(re)n en(de) nergens elde(r)/
It(em) sal de voirs(creven) wouter jairlijx leve(re)n alsoe vele stroes/
als men behoeve(n) sal ind(er) kercken en(de) inde pande te strouwen/
en(de) alsoe vele bedtstroes als men int voirs(creven) cloest(er) behoeven/
sal En(de) in dien dat men hem wed(er) leve(r)rt doude bedtstroe/
en(de) alsoe vele oreten alsme(n) int selve godsh(uys) behoeven/
sal de huyse en(de) de muere mede te vorsten(e) en(de) te houden/
En(de) [oic] alsoe vele oreten als men behoeve(n) sal m(ijnre) vrouwe(n) p(er)de/
en(de) der gasterien p(er)de mede te strouwen sal de voirs(creven) wout(er)/
oic sculdich sijn te leve(re)n Voirt sal de lochtene(re) des voirs(creven)/
godshuys jairlijcx mogen halen inde boverije alsoe vele/
mest als hij behoeven sal op twee lochten hoeve te mesten/
gelegen bij de smisse en(de) de voirs(creven) wynne sal hebben en(de)/
behouden den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde ene(n) lochten hof bynne(n)/
den cloeste(r) liggen(de) achter de port schue(re) strecken(de) totter souwen
//
It(em) sal de voirs(creven) wout(er) wel en(de) loflijc houde(n) des voirscr(even)/
godshuys huysingen van wande en(de) van daken vand(er) smissen/
acht(er)w(er)t metter clepperien bog(ar)de sond(er) die tiecheldake/
vander voirs(creven) boverien dair inne de voirs(creven) wynne niet/
gehoude(n) sijn en sal It(em) sal de voirs(creven) wynne alle de voirs(creven)/
lande vanden voirs(creven) gods(huyse) ten uutgaene vande(n) voirs(creven) t(er)mijne/
laten also hij die vant te sijne(n) aencome(n) Te wete(n) de(n) aert/
achter otte(n) vande(n) steene mette(n) cruysvelde mette(n) meertse opte/
steengroeve en(de) vijf zillen lants te houthe(m) met wynt(er)core(n)/
bezaeyt en(de) de(n) ouden lochte(n) en(de) ii zillen lants acht(er)/
otte(n) vande(n) steene en(de) tgroot stucke gelege(n) in midden vande(n)/
cloost(er)velde met raepsade bezaeyt en(de) de selve ra[e]psade/
lande te(n) uutgane van sijne(n) voirs(creven) t(er)mijne wel en(de) loflijck/
gemest late(n) ter g en(de) ter gherste(n) en(de) wel bevreedt/
en(de) alle de storte [en(de) brake] sal hij eens late(n) geackert en(de) o(m)me/
gedaen It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne der pyta(n)cie(n) en(de) porte(n)/
lande voirg(enoemd) late(n) te sijne(n) afscheyde(n) also hij die vandt/
te sijne(n) aencome(n) Voirt sal de voirs(creven) wout(er) sijne(n) voirs(creven)/
t(er)mijn dueren(de) hebbe(n) tscaepeeussel de(n) wouwerbemt.. de(n)/
leeuweebeemt en(de) de naweyde van steyne(n)bemde den/
p(ro)tsbeemt aen tcloest(er)broeck de(n) beempt acht(er) de hutte/
gehete(n) de(n) schilt en(de) eene(n) pandt int groot broeck aen de/
gheete gelege(n) gehete(n) de tweeboender en(de) d(air) uut sal/
de voirs(creven) wout(er) de(n) voirs(creven) t(er)mijn dueren(de) d(er) voirs(creven) vrouwe(n) en(de)/
co(n)ve(n)te sculd(ich) sijn te levere(n) alle weke(n) van goede(n) vrydage/
ingaende tot alre heylige(n) dage toe xl l(i)b(ra) botere(n)/
Maer q(ua)me alre heylige(n) dach opde(n) vrydach so sal hij/
des een weke meer gheve(n) en(de) d(air) toe sal hij elcx/
jaers de(n) voirs(creven) t(er)mijn dueren(de) levere(n) xxv[c] alsulker/
keese alsme(n) inde voirs(creven) boeverye gewoenlijc es te/
make(n) en(de) alle dage va(n) opde(n) yerste(n) dach va(n) meye/
tot op des heylichs cruysdach in evemaent v q(ua)rte(n) melcx/
en(de) sal hij oec gheve(n) viii potte melcx totter tarwe(n)
//
xiiii werve(n) tsjaers xvi quarte(n) melcx en(de) te ii laettijde(n) tsjaers telke(n)/
male xlviii potte melcx It(em) sal de voirs(creven) wout(er) de(n) voirs(creven)/
co(n)vente gheve(n) vii werve(n) tsjaers en(de) telke(n) male viii potte/
zane(n) Desgelijcx sal de voirs(creven) wout(er) gheve(n) de(n) bruede(re)n/
vande(n) voirs(creven) cloeste(r) alle sondaghe van synxendaige tot des/
heylichs cruce(n) dach exulta(n)c(i)o? i q(ua)rte zane(n) En(de) der kellerssen/
vande(n) voirs(creven) cloeste(r) vande(n) hoechtide d(er) heylig(er) drievuldicheit tot/
des voirs(creven) heylichs cruce(n) daechs alle sondage d(air)enbinne(n) ii q(ua)rte(n) zane(n)/
en(de) al sond(er) afcorte(n) va(n) des voirs(creven) es It(em) en sal de voirs(creven) wout(er)/
ten ande(re)n tween laettijde(n) alsme(n) gewoenlijc es int voirs(creven) goidsh(uys)/
te late(n) gheen melc derve(n) gheve(n) totte(n) witte moeze It(em) sal/
de voirs(creven) wynne jaerlijcx de(n) voirs(creven) t(er)mijn dueren(de) der voirs(creven) m(ijnre)/
vrouwe(n) en(de) hare(n) co(n)ve(n)te gheve(n) en(de) betale(n) lxxvi guld(en) te/
x st(uver) stuc half ts(in)t jans(misse) baptiste(n) en(de) half ts(in)te remeys(misse)/
It(em) sal de voirs(creven) wout(er) hebbe(n) de(n) voirs(creven) t(er)mijn dueren(de) alle/
tdraf en(de) slijc dat jaerlijcx vallen sal int panhuys/
en(de) d(air) voe(r) sal hij [leve(re)n] sculd(ich) zijn te levere(n) der voirs(creven)/
abdissen een maent voir kersmisse
vijf weke(n) voir s(in)t jans(misse)/
sesse goede laetvercke(n) en(de) een maent voir kersmisse oec/
sesse goede laetvercke(n) oft voir elc vercke(n) gheve(n) twee/
guld(en) holl(antsch) oft de w(er)de d(air) af en(de) d(air) af sal de voirs(creven) abdisse/
kore hebbe(n) totte(n) verken(en) oft tot de(n) ghelde It(em) sal de voirs(creven)/
wy(n)ne jaerlijcx de(n) voirs(creven) t(er)mijn dueren(de) der voirs(creven) abdisse(n) leve(re)n/
te beloken(en) paessche(n) twee goede laetcalve(re) va(n) vi weke(n) out/
met goed(er) dicker melc gevuedt en(de) op gehouwe(n) en(de) ov(er)/
ander jaer de(n) voirs(creven) t(er)mijn duerende op sinte la(m)brechts/
dach eene(n) goede(n) beer oft d(air) voe(r) iiii guld(en) holl(antsch) oft de/
w(er)de d(air) af dwelc de voirs(creven) abdisse kiesen sal It(em) sal/
de voirs(creven) wy(n)ne gheve(n) alle jare de(n)r voirs(creven) abdisse(n) tussce(n)/
paessce(n) en(de) sinxen twee goede cusbair hamele oft twe/
guld(en) holl(antsch) d(air) voe(r) Voirt sal de voirs(creven) wy(n)ne alle de/
voirs(creven) goede d(air) hij bate af trecke(n) sal de(n) voirs(creven) t(er)mijn
//
dueren(de) va(n) grechte(n) en(de) va(n) thuyne(n) wel en(de) loflijc bevrede(n)/
en(de) also late(n) als hij die vandt te zijne(n) income(n) en(de)/
hij sal alle de boome te(n) gewoenlijke(n) tijde(n) doen truncke(n)/
en(de) de loeke d(air) af come(n)de doen v(er)luyke(n) op de voirs(creven) goede/
en(de) die pote die d(air) af come(n) sele(n) plante(n) en(de) sette(n)/
d(air) de voirs(creven) abdisse beghere(n) sal in goede(n) en(de) behoirlijke(n)/
tijde En(de) de voirs(creven) wout(er) sal die pote(n) verware(n)/
als zij gesedt en(de) geplant zijn dat zij niet ver/
derft en werde(n) vande(n) beesten It(em) sal de voirs(creven)/
wout(er) de(n) voirs(creven) t(er)mijn dueren(de) houde(n) verre(n) en(de) beere(n)/
den liede(n) vande(n) dorpe va(n) oplyntre also dat d(air) af/
gheen becroen en come It(em) sal de voirs(creven) wout(er) der/
kerllersse(n) vande(n) voirs(creven) cloeste(r) jaerlijcx wyntere(n) v coeye/
den vette(r) eene en(de) gorde anssems eene en(de) die/
hantere(n) gelijc de(n) zijne(n) Voirt kint en(de) lijdt de voirs(creven)/
wout(er) de salme(n) de(n) voirs(creven) wynne levere(n) tussce(n) dit en(de)/
sinte denijsmisse c en(de) l scape de welke hij wel en(de)/
loflijc huede(n) en(de) vueden sal die te deylen te twee/
jare(n) half en(de) half en(de) de voirs(creven) m(ijn) vrouwe dabdisse sal/
de(n) selve(n) woute(re)n leene(n) hare(n) smet en haer smisse en(de)/
hare(n) rademake(r) en(de) des sal de selve wout(er) levere(n) yser/
en(de) hout en(de) d(air) voe(r) sal de voirs(creven) wout(er) jaerlijcx/
houde(n) van toebroede en(de) vueden drie wage(n)knape(n) der/
voirs(creven) abdisse(n) toebehoiren It(em) waert sake dat op de/
vruchte de(n) selve(n) woute(re)n toebeh(oirende) e(n)nige scadelijke/
te(m)peeste gesciede oft dat hij va(n) e(n)nig(er) reyse(n) oft orloge/
aen sijn goede scade name so sele(n) de voirs(creven) brued(er)en/
symon en(de) pet(er) van des voirs(creven) goidsh(uys) wege(n) d(air) af de(n)/
selve(n) woutere(n) rastoir doen en(de) afslach na gewoente(n) der/
cap(itte)len va(n) luydec alsome(n) hare(n) pachtenere(n) pleech/
te doene en(de) men sal sculdich zijn de(n) selve(n) wy(n)ne te/
v(er)huede(n) van e(n)nige(n) allen ongewoenlike(n) coste(n) En(de) waert/
sake dat brant oft e(n)nich ander o(n)geval gesciede aen
//
de huysinge die de voirs(creven) wout(er) houde(n) sal en(de) dat toeq(ua)me/
bij sijne(n) ocsuyne oft zijns gesindts alsulke(n) scade en(de) ongeval/
soude de voirs(creven) wout(er) der voirs(creven) abdisse(n) moete(n) ghelde(n) en(de)/
oprichte(n) na taxacie(n) en(de) schattinge(n) va(n) goede(n) liede(n) dieme(n)/
d(air) toe kiese(n) soude va(n) beyde(n) zijde(n) sond(er) argelist It(em) selen/
de voirs(creven) bruede(re)n symon en(de) pet(er) de(n) voirs(creven) woute(re)n jaerlijcx/
quite(n) en(de) losse(n) op de cuyte een voed(er) steencole(n) It(em) sal de/
voirs(creven) wy(n)ne de voirs(creven) goede bynne(n) en(de) buyte(n) late(n) ten/
uutgane van sijne(n) t(er)mijne also hij die vandt te sijne(n) income(n)/
It(em) sal de voirs(creven) wynne de(n) voirs(creven) t(er)mijn dueren(de) moegen/
malen binne(n) den cloeste(r) alle zijn brootcore(n) en(de) me(n) sal/
hem levere(n) alle xiiii dage een ame biers en(de) d(air) voe(r)/
sal de voirs(creven) wout(er) jaerlijcx betalen vi mudde gherste(n)/
It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne jaerlijcx gheve(n) de(n) bachuyscnape(n)/
voir dopdrage(n) vande(n) coorne twee zister core(n)s It(em)/
kinde en(de) lijde de voirs(creven) wy(n)ne dat hij van m(ijnre) vrouwen/
der abdissen en(de) hare(n) co(n)vente te sijne(n) income(n) vand(er) voirs(creven)/
pechtinge(n) ontfaen heeft alrehande goede geschat ende/
getaxeert inder weerde(n) en(de) prijse als hier na volcht/
It(em) inde(n) yerste(n) de(n) grote(n) waghe(n) met iiii p(er)de(n) met/
sijne(n) getouwe twee paer ledere(n) een paer corve It(em)/
i cleyne(n) waghe(n) met een paer ledere(n) drie plueghe/
gelijc zij te velde gaen twee eechde(n) met twee/
eechdewisse(n) te same(n) getax(eert) op lxiii guld(en) rijnsche/
It(em) xiiii coeye getax(eert) op lxxxvii guld(en) r(ijnsche) It(em) bedde(n)/
voir de maerte en(de) knape(n) vii guld(en) r(ijnsche) It(em) i voelke(n)/
van ii jare(n) en(de) iii vuelen va(n) i jare getax(eert) op xix/
guld(en) r(ijnsche) It(em) ii varre de(n) eene(n) va(n) iii jare(n) den/
ande(re)n va(n) ii jare(n) en(de) vi calve(re) getax(eert) voir xiii gul(den)/
r(ijnsche) It(em) xlv vercken(en) getax(eert) op xxiiii guld(en) r(ijnsche)
//
It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne op sijne(n) last alle de beede(n)/
beeste(n) uut voeste(re)n na de(n) voirs(creven) t(er)mijn tot op de(n) yerste(n)/
dach va(n) april It(em) wa(n)t de voirs(creven) wy(n)ne te(n) income(n) vant/
van hoeye stroe en xl hope erwete(n) en(de) crucke(n) so sal/
hij dair also vele late(n) oft d(air) voir gheve(n) ix guld(en) rijnsch/
te(n) uutgane va(n) sijne(n) t(er)mijne It(em) heeft hij noch ge/
hadt i cop(er)en pot wegen(de) xlii pont te iiii plecke(n)/
brab(antsch) gelts elc pont It(em) i fornaysketel It(em) noch eene(n)/
grote(n) ketel It(em) ii zwerte ketele It(em) i witte ketel/
getax(eert) op iii gul(den) r(ijnsch) It(em) noch i grote(n) coep(er)en potte/
ii cleyne coepere(n) potte i plat becke(n) i coep(er)en zije/
een coep(er)en pa(n)ne i yse(re)n pa(n)ne i lavoir i vischspaen/
te same(n) getax(eert) op iii(½) gul(den) rijnsch It(em) xxi hynne(n)/
ii hane x eende(n) i weende(r) It(em) noch ii draechbedde(n)/
It(em) i g(r)[o]te rinne i schermssel i rondeel twe q(ua)de zedele(n)/
It(em) i morssel i stoete(r) ii nuwe wasch cuype(n) It(em) i cruyshael/
It(em) ii roesters i tanghe iiii eerde(n) melc cruycke(n) ii zaen/
potten xiii eerde(n) melc teyle(n) v holte(n) teyle(n) xii holte(n)/
scotele(n) ix lepele(n) v heringvate i bierame i halst(er)/
ii rieke ii mesthake v wa(n)ne i kevie i raepsaet/
zeefte twee tobbe(n) i zetel i brantroede i blaesbalch/
iii mande(n) i bot(er)vat iii lant(er)ne(n) Welke porceele voirs(creven)/
de voirs(creven) wout(er) also goet late(n) sal te(n) afsceyde(n) va(n) sijne(n)/
t(er)mijne als hij die vandt te zijne(n) income(n) Met alsulker/
vorwerde(n) dat de voirs(creven) wy(n)ne te(n) uutgane van sijne(n) voirs(creven)/
t(er)mijne der voirs(creven) m(ijnre) vrouwe(n) d(er) abdisse(n) en(de) hare(n) co(n)ve(n)te de/
voirs(creven) goede wed(er) levere(n) sal gelijc die voir gespecificeert/
staen oft d(air) voe(r) betale(n) alsulke(n) ghelt als d(air) voe(r) dat/
die getaxeert zijn te(n) koe(re) mijnre vrouwe(n) voirs(creven) It(em)/
es noch vorw(er)de ende ond(er)sproke(n) dat m(ijn) vrouwe voirs(creven)/
op dat haer gelieft te(n) halve(n) tide vande(n) voirs(creven) woute(r)/
sceyde(n) mach bij also dat sij hem dat i half jaer te/
voe(re) condige(n) sal en(de) late(n) wete(n) En(de) alle dese vorw(er)de(n)/
(con)dicie(n) (et)c(etera) lynt(re) p(ry)ke(re) ap(ri)lis xx/
ContributorsWilly Van Bruystegem
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2015-01-05 by Inge Moris