SAL7341, Act: R°95.1-R°96.1 (123 of 494)
Search Act
previous | next
Act R°95.1-R°96.1  
Act
Date: 1446-09-10
LanguageNederlands

Transcription

2019-11-29 by Willy Van Bruystegem
Het sijn comen te rechte inde banc voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e)/
jonch(e)r h(er)man van wittham die met scepen(en) brieven van loven(e) steet in alle/
den goeden die wae(re)n jans wilen de bussche(re) des jongen in deen zijde ende/
b(ar)tholomeeus vander bubbetten soen wilen b(er)trans in dande(r) aldair de voirs(creven)/
jonch(e)r h(er)man sijn voirs(creven) brieve inden rechte dede lesen beghe(re)nde dair/
inne gehouden te worden alse van ii stucken lants houden(de) omtrent van/
v dachmael luttel min oft meer gelegen te wave(r) onder de banc van/
uccle tusschen de goeden [vacat]/
[vacat] aen de welke de voirs(creven) b(er)tholomeeus hem ongebruyc/
dede Na desen sprac de selve b(ar)tholomeeus met sijne(n) gelev(er)den voirspreke/
de voirs(creven) goeden aen en(de) seyde dat wair wae(re) dat de voirs(creven) wilen b(er)tran/
sijn vader de voirs(creven) goede(n) besadt en(de) dair uut starf als uut sijne(n) p(ro)pe(re)n erve en(de) dat hij een e(n)nich en(de) wettich sone wae(r) des voirs(creven) b(er)trans/
en(de) dat hij ter dier tijt doen sijn voirs(creven) vader aflivich w(er)t zee(r) jonck/
was en(de) onmu(n)dich Seggende voirts al woude de voirs(creven) jonch(e)r/
h(er)man allige(re)n oft doen seggen dat een geheten jouffr(ouw) katlijne/
vanden reiwe op de voirs(creven) goeden hadde alrehande recht te/
weten den sevensten scoef en(de) dat zij voir gebrec van dien de/
voirs(creven) goede(n) uutgewonnen hadde inden hof dair die gelegen/
sijn soe wairt nochtan der bancken recht ald(aer) soe wa(n)neer/
dat e(n)nige goede alsoe uutgewonnen worden dat derfgenamen/
oft de maeghelingen van dien comen mogen en(de) lossen de selve/
goede(n) tallen tiden alst hen gelieft met coste en(de) co(m)mer ende/
dat de ghene die alsulke goeden uutgewonnen heeft den erfgename(n)/
vanden selve(n) goeden en(de) vruchten die d(aer) op sijn gewassen rekeni(n)ge/
en(de) bewise(n)nisse doen moet welke rekeni(n)ge de voirs(creven) b(er)tholomeeus/
vanden voirs(creven) jonch(e)r h(er)ma(n)ne begheerde te hebben en(de) bevonde/
men dae(re)n teynden dat hij te cort wae(r) vande(n) voirs(creven) sevensten scoef/
soe woude hij dat den selven jonch(e)r h(er)ma(n)ne oprichten ende/
oft dair overde dat begheerde de selve b(er)tholomeeus metten/
gronde vanden voirs(creven) goeden weder te hebben Seyde oic de/
voirg(enoemde) b(ar)tholomeeus dat doen de voirs(creven) goeden uutgewonnen wae(re)n met/
vruchten besaeyt stonden en(de) dat duutwynnen geschiede inde banc sond(er)/
dat de meye(r) oft scepen(en) ald(aer) op derve ghingen welke poenten voirg(eruert)/
de voirs(creven) b(ar)tholomeeus boet te thoenen en(de) metten minsten te volstaen etc(etera)/
/ hopen(de) wair hij die poenten gethoenen conste dat hem de voirs(creven) goede(n)/
volgen souden en(de) des geliefde hem wale der he(re)n vo(n)nisse dair/
op de voirs(creven) jonch(e)r h(er)man hem met sijne(n) gelev(er)den voirspreke v(er)ant/
werdende dede seggen dat hem die aensprake gheen onstade doen en/
soude en(de) dat hij in sijnen scepen(en) brieven voirs(creven) sculdich wae(r) te bliven/
aengesien dat de voirs(creven) b(ar)tholomeeus ne(m)mermeer thonen en soude tghene/
des hij hem in sijnre aenspraken v(er)meten hadde Mair het wair wae(r)/
dat de voirs(creven) jouffr(ouw) katlijne gelijc de voirs(creven) b(ar)tholomeeus in sijnre aensprake(n)/
gekint heeft de voirs(creven) goeden voe(r) hue(re)n sevensten scoef na des hoefs/
recht dair de selve sijn gelegen uutgewonnen hadde en(de) dat zij dair/
toe huer behoudt dede en(de) dat wel volqua(m) na der banken recht/
en(de) dat zij die dair na beseten heeft en(de) dair uut gestorven is/
alse uut hue(re)n erve en(de) alsoe wae(re)n sij bleven en(de) v(er)storven op den/
wettigen wive jans wilen de bussche(re) die een e(n)nige docht(er) was der/
voirs(creven) jouffr(ouwe) katlijne(n) en(de) dat de selve wilen jan eenen soen hadde/
geheten jan de bussche(re) de jonge de welke jan den voirscr(even)/
scepen(en) brief van loven(e) bekent hadde en(de) dat dese poenten/
wair wae(re)n boet de voirs(creven) jonch(e)r h(er)man te bewijzen ende/
metten minsten te mogen volstaene Hoepen(de) en(de) meyne(n)de/
wair hij die gethoenen conste dat hij vanden voirs(creven) goede(n) bliven/
soude in sijn scepen(en) br(ieve) voirs(creven) en(de) des geliefde hem wael/
tvo(n)nisse soe dat de he(re)n scepen(en) van loven(e) de voirscr(even)/
p(ar)tien ter manissen smeyers gewijst hebben tot hue(re)n thonissen/
Alsoe dat ten dage van thoenen de voirs(creven) b(ar)tholomeeus thoende/
inden yersten met tween goeden ma(n)nen dat hij wettich soen was/
des voirs(creven) wilen b(er)trans en(de) dat zijn vader noc de voirs(creven) goeden besadt/
[en(de) deen claerde] alse sijn p(ro)per erve en(de) dair uut starf alse uut sijnen erve en(de)/
dat de voirs(creven) b(ar)tholomeeus zee(r) jonc en(de) onmu(n)dich was ter tijt/
alse zijn vader voirs(creven) aflivich w(er)t thoende voirts met scepen(en) vande(n)/
hove dat de voirs(creven) goeden van inde o(m)me sond(er) dair op te gane/
uutgewonnen wae(re)n en(de) dat soe wie [die] nu e(n)nige goeden [ald(aer)] uutwynnen/
wille op derve gaen moet thoende oic met [eene(n)] goede(n) man dat/
tvoirs(creven) goet ter tijt alst uutgewonnen was met somer en(de) wynter/
vrucht besayet stont en(de) dande(r) poenten in sijnre aenspraken/
voirs(creven) geruert en volqua(m) de voirs(creven) b(er)tholomeeus niet/
/ ende de voirs(creven) jonch(e)r h(er)man thoende alle tghene des hij/
hem in sijne(n) v(er)antwerden voirs(creven) v(er)meten hadde ende dair/
toe [thoende de selve jonch(e)r h(er)man met scepen(en) vande(n) hove] dat t(er) dier tijt doen de voirs(creven) goeden uutgewonnen wae(re)n/
doen der banc recht was en(de) voir recht hielden datme(n)/
die uutwynne(n) mochte van in die banc sond(er) op derve/
te gaene Mair de selve getuygen clairden dat hen/
van hue(re)n hoede namaels and(er)s geleert was mids den/
welken de voirs(creven) jonch(e)r [h(er)man] meynde dat hij wael gethoent/
hadde en(de) bliven soude inde voirs(creven) goeden en(de) des geliefde/
hem wael tvo(n)nisse Alsoe dat ten uut(er)sten de he(re)n/
scepen(en) van loven(e) ter manissen smeyers gewijst/
hebben voir een vo(n)nisse dat men den voirscr(even)/
jonch(e)r h(er)ma(n)ne vande(n) voirs(creven) goede(n) houde(n) sal inde/
macht van sijne(n) voirs(creven) brieve(n) alsoe v(er)re dat voir/
scepen(en) comen es p(rese)ntib(us) rijke kersmake(re) abs(oloens) roelofs/
ov(er)wynge lyntre pryke(re) sept(embris) decima
ContributorsInge Moris
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2013-07-08 by Lize De Wilder