SAL7341, Act: V°222.4-V°223.1 (265 of 494)
Search Act
previous | next
Act V°222.4-V°223.1  
Act
Date: 1447-01-17
LanguageNederlands

Transcription

2020-02-28 by Mi-Je Van Gils
Item gielijs de tilhou de jonge van erkene(n) [in p(rese)ncia] heeft genome(n) en(de) bekent/
dat hij genome(n) heeft van vrouwe(n) annen skersmakers p(ri)riorinne/
en(de) co(n)vente des godshuys vanden wittevrouwen te loven(en) thof/
des selfs godshuys gelegen metten wynnen(de) landen beemden/
euselen en(de) ande(re)n sijne(n) toebehoerten gelegen inde p(ro)chie van bossuyt/
te houden te hebben en(de) te wynnen van half merte naestcomen(de)/
eene(n) t(er)mijn van xii jae(re)n lanck elcx jaers dae(re)n bynnen/
o(m)me en(de) vore de helicht van allen den vruchten jaerlijcx opde/
voirs(creven) goede wassende welcke(n) vruchten de voirs(creven) wynne alse/
sij tijtveerdich zijn op zijne(n) cost afdoen sal en(de) inde bant doen/
Ende dan salmen de voirs(creven) vruchten in tween gelijken deelen/
Ende de voirs(creven) wynne sal den godshuyse aldaer dan ter stont/
zijn [hue(r)] helicht in zijn [hue(r)] schue(re) aldaer leve(re)n eer hij de sijne rue(re)n sal
//
Ende alst tvoirs(creven) godshuys sijn [hue(r)] helicht doet dersschen soe sal de wyn den dersschers/
den montcost geven en(de) dan sal de wyn den godshuyse zijn [hue(r)] coren mett(er)/
helicht vanden coste opte voirs(creven) goede wassende dat de wynne oick op sijne(n)/
cost ter eerden leve(re)n sal te loven(en) int voirs(creven) godshuys vue(re)n En(de) dan sal/
hij sijnen montcost hebben en(de) de p(er)den hoy Item sal oic de voirs(creven) wynne/
hebben tcaf stroe en(de) crinsen comen(de) vander helicht des voirs(creven) godshuys/
Item sal tvoirs(creven) godsh(uys) den wynne jaerlijx voe(r) zijne(n) oeghst thien/
molevaten rox geve(n) en(de) vanden lesten coren(en) des voirs(creven) godsh(uys) inde/
voirs(creven) schue(re) leve(re)n Item sal de voirs(creven) wynne de huysinghen vanden/
voirs(creven) hove zijne(n) t(er)mijn due(re)nde houden wel ende loflic vander/
underster rijkelen nederwert Item sal de voirs(creven) wynne allet stroe/
ende voesteringe vanden voirs(creven) goeden comen(de) int voirs(creven) godsh(uys) [hof] vue(re)n dat/
aldaer etten en(de) sliten met zijne(n) beesten en(de) te meste maken en(de)/
dmest daer af vue(re)n opde voirs(creven) lande slants meeste p(ro)ffijte Item/
sal de voirs(creven) wynne jaerlijcx int voirs(creven) hof leve(re)n seshondert/
goeder cosbaer walme(re)n o(m)me de huysinghe daer mede [te] houden en(de)/
alsmen die verdect oft aende huysinghe die daer inne [nu] staen anders/
yet wercke dan sal de wynne [den werclieden den] den montcost geve(n) en(de) dgodshuys de dachue(re)n/
betaelen Item sal de voirs(creven) wynne alle truncbome dte behoerliken tijten [tijten] moge(n)/
truncken en(de) alle verdroeghde bome(n) mogen afhouden tot sijnre berringen/
behoef op alsoe dat hij voe(r) elcken verdroeghden boem twee leeven(de) poten/
vanden selve(n) arde sal doen setten Item selen tvoirs(creven) godsh(uys) en(de) de/
voirs(creven) wynne elc int voirs(creven) hof leve(re)n tweehondert schove(n) stroets en(de)/
de voirs(creven) wynne en sal zijn stroe int hof niet bryngen sonder weten des/
voirs(creven) godshuys en(de) soe wae(r) dgodsh(uys) zijn stroet coept daer saelt die/
wynne moeten halen op zijnen cost op een myle nae o(m)megaens/
den voirs(creven) hove Item als eenighe jouffrouwe oft bode int voirs(creven)/
hof comen die sal de wynne guettelick hanteren en(de) den cost/
geve(n) Item tvoirs(creven) godsh(uys) sal den voirs(creven) wynne tvoirs(creven) hof leve(re)n/
slotvast Item sal tvoirs(creven) godsh(uys) jaerlijcx hebben de helicht van/
allen den rapen en(de) rapsade opt voirs(creven) goedt wassende Ende/
alst voirs(creven) godshuys die doet halen sal de wynne den knapen
//
den montcost geve(n) en(de) de p(er)den voederen Item sal de voirs(creven) wynne/
jaerlijx hebben den beemdt tsinte achten rode houden(de) iii dach(mael)/
en(de) een half boender lants crocken op te saden en(de) den langen/
hof en(de) den wytham Ende hier af sal hij geve(n) jaerlijcx een/
halster erweten Item sal de voirs(creven) wynne ten afscheiden van/
zijne(n) voirs(creven) t(er)mijne allet mest int voirs(creven) hof wesen(de) voe(re)n/
opde voirs(creven) lande dslants meeste p(ro)fijte Item sal de voirs(creven)/
wynne de voirs(creven) goede wel en(de) loflic bevreden en(de) beheyme(n)/
gelijc sijne(n) reengenoten bove(n) en(de) beneden Item sal de wynne/
den wijnter art houden(de) x boender en(de) een half oft daer/
omtrent wel en(de) loflic besayt laten op viere getideghe/
voren en(de) de brake en(de) de storte eens o(m)me gedaen Item/
selen de voirs(creven) wynne en(de) mijn vrouwe van malcande(re)n/
mogen scheyden ten hals halven tijde op dat hen gelieft/
en(de) soe wie alsoe scheyden wilt saelt [een] den ande(re)n een half/
jaer co(n)digen en(de) laten weten Ende alle dese vorweerden/
etc(etera) Inde sunt fideiuss(ores) d(i)c(t)i colloni egidius de tilhou pat(er)/
eiusd(em) colloni et johannes de blanqueda(m)me Et primus/
kersmake(re) abs(oloens) januarii xvii/
ContributorsInge Moris , Mi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2013-07-09 by Lize De Wilder