SAL7341, Act: V°374.2-R°375.1 (445 of 494)
Search Act
previous | next
Act V°374.2-R°375.1  
Act
Date: 1447-05-15
LanguageNederlands

Transcription

2020-01-15 by Willy Van Bruystegem
It(em) jan yveten woenende tophem inde p(ro)chie van wesenbeke wijnant/
ende willem(me) yveten sijn sone te voe(re)n uut sijnen broede gedaen/
in p(rese)ncia hebben genomen ende bekent dat zij genome(n) hebben/
van danele stroebant ende yden sijne(n) wive weduwe symoens/
snoeck thoff des selfs daneels en(de) ydens sijns wijfs gehete(n)/
thoff te kerstiaens gelegen te leefdale in woeni(n)gen husen/
hove(n) wynne(n)de lande bossche euselen ende ande(re) sijne(n) toebeh(oirten)/
Te houde(n) te hebben ende te wynne(n) van nu halfmeye ene(n)/
t(er)mijn van ix jae(re)n lanc deen na dande(r) sond(er) middel volgende/
elx jairs dae(re)n bynne(n) om xxvii sack mudden rox goet/
en(de) payabel d(er) mate(n) van loven(e) alle jaire tsinte andries/
misse apostels te betalen(e) en(de) te loven(e) te leve(re)n te wete(n) den/
he(re)n van groene(n)dale in hue(re) h(er)berge [te loven] ende ii(½) te jans beckers/
inde groeve ii(½) mudden te ouderghem en(de) dande(r) ii m(ud)[d(en)]/
te stertbeke in m(ijn) vrouwe(n) hof van oudreghem den voirs(creven)/
t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mi(n)e als v(er)volghde scout Met vorw(er)de(n)/
dat de voirs(creven) wynne(n) de voirs(creven) lande wynne(n) en(de) werve(n) selen/
gelijc reengenote(n) bove(n) ende benede(n) en(de) die late(n) te sijne(n)/
afsceiden vande(n) voirs(creven) t(er)mi(n)e als hijze vint te sijne(n) aencomen/
Te wete(n) ix [viii] boende(re)n met rogge en(de) i boend(er) met t(er)wen/
voe(r) thof op iiii getidegen vo(r)en Ite(m) xi boende(re)n op tboschvelt/
met [der helcht van] den bloeke van v boende(re)n met even(en) besayt op/
twe vo(r)en en(de) (½) boender gersten o. inde delle op iii vo(r)en Ite(m)/
es noch v(or)werde dat de voirs(creven) wynne(n) dande(r) helcht vande(n)/
voirs(creven) bloecke van v boende(re)n sal de v selen de ten afsceiden/
vande(n) voirs(creven) t(er)mi(n)e met rogge gelijc den ande(re)n wynte(re)n aerde/
besaeyt laten mair want de voirs(creven) wynne(n) dat nu met even(en)/
besayt aenverden [soe] selen de voirs(creven) daneel en(de) sijn wijf hen/
tghene dat beter sijn sal oprichten en(de) betalen ten einde
//
vande(n) voirs(creven) t(er)mi(n)e Ite(m) sal noch de selve wynne(n) late(n) xi boende(re)n braken/
eens om gedaen gelijc hijze nu vint te sijne(n) aencomen(e) vande(n) voirs(creven)/
t(er)mi(n)e Item es noch ondersproken dat de voirs(creven) wynne gheen/
recht int bosch vande(n) voirs(creven) hove hebbe(n) en selen anders/
dan de weye ende z hue(re) berringe ter mi(n)ster scaden aen de/
de strunceycken en(de) en(de) dande(r) eycken te slene(n) Item es noch/
ondersproeken dat de voirs(creven) wynne(n) hue(re) coye opden hou/
vande(n) voirs(creven) bosche ten yersten jaire niet en selen moeghen/
laten ghaen Ite(m) sele(n) noch de voirs(creven) wynne(n) alle jaire den/
voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde leve(re)n v[c] walme(re)n om de husingen vande(n)/
voirs(creven) hove mede te decken ende alsmen die v(er)dect sal de/
wynne den wercliede(n) dair af den mont cost gheve(n) en(de)/
daneel en(de) sijn wijf selen de dachue(re)n betalen Item selen noch/
de voirs(creven) wynne(n) hebbe(n) [alle doeft vanden voirs(creven) hove] te hue(re)n p(ro)fijte sonder den voirs(creven) danele/
oft zijne(n) wive yet d(aer) af te deylen uutgesceiden de helcht/
van alle(n) de noete op tvoirs(creven) hof jairlix wassende die den/
voirs(creven) danele en(de) sijne(n) wive toebehoe(re)n selen en(de) niet meer Ite(m)/
selen noch de voirs(creven) wynne(n) ten leste jaire vande(n) voirs(creven) t(er)mijne/
besayt late(n) xii moelevate(n) vitsen mair des selen sij soe veel/
even(en) te myn besait laten niet wederstaende des bove(n) vanden/
voirs(creven) even(en) geruert es Ite(m) selen sij oic besait laten v molevaten/
boene(n) op i plecxken lands aende(n) coelhof vande(n) voirs(creven) hove/
Ende selen oic de voirs(creven) wynne(n) de messie vanden voirs(creven)/
hove bloete(n) late(n) en(de) dmest dair af ten leste jaire uutvuren/
op dlant vande(n) voirs(creven) hove d slands meesten p(ro)fijte Ende/
alle dese vorwerden (et)c(etera) Et p(ri)m(us) roelofs ov(er)wynge/
maii xv
ContributorsWilly Van Bruystegem
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2015-02-05 by Inge Moris