SAL7342, Act: R°278.1-R°279.1 (422 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°278.1-R°279.1  
Act
Date: 1448-02-08

Transcription

2019-02-08 by Pieter Soetewey
Item willem keye wonen(de) te bierbeke in p(rese)ncia heeft genome(n) en(de) bekent/
dat hij genomen heeft van he(re)n henr(icke) vande(n) speelhove(n) religioes scloest(er)s/
van vileer ende meest(er) vand(er) poirte(n) van velpe inde(n) name ende/
van wegen des voirs(creven) cloest(er)s thoff des selfs cloest(er)s gehete(n) van velpe/
gelege(n) inde p(ro)chie van bierbeke met den husen dair op staende/
te wete(n) dwoenhuys bij den putte ald(aer) de groete schue(re) de boeverye/
half de sceperie smeest(er)s putte weert staende ende half den spyke(re)/
gelege(n) ten voirs(creven) woenhuze weert en(de) met ene(n) stuck lands/
gelege(n) voir de poirte met den euselinge(n) gehete(n) de formerie/
int selve tstuc lands gelege(n) Ite(m) noch een beemdeken geheten den/
koebeempt gelege(n) benede(n) tvoirs(creven) hoff tusscen bloc acht(er) thof voirs(creven)/
en(de) tusscen droegheusel ald(aer) Ite(m) de twe derde gedeelte vande(n) beemde/
geheten den beempt te roesbeke gelege(n) tusscen den molenbeempt/
en(de) tusscen den beempt bellens vander lynden streckende tot opde/
strate gaende ter mole(n) wert d(aer) af de voirs(creven) h(er) henric terde/
derdendeel te wete(n) dat gelege(n) es te mole(n) beemde weert/
selve behoude(n) heeft Ite(m) de weyde van ene(n) bog(ar)de gelegen/
acht(er) tvoirs(creven) woenhuys vande(n) welken [half] doest opde(n) voirs(creven) boegart/
wassende den voirs(creven) he(re)n henr(icke) toebeh(oiren) sal Ite(m) desgelijx eene(n) hof/
gelege(n) tussce(n) de schoe(re) en(de) den iner boegaert smeest(er)s van velpe/
Ite(m) ene(n) hof gelege(n) acht(er) de boverie Item sal noch hebben de selve/
wynne de weyde vande(n) schoutetenbroeke en(de) de hagen d(aer) op stae(n)de/
ten aenhouwe weert die hij sal moete(n) wed(er) grechten ende/
bevreden Ite(m) de weyde op crayenbosch en(de) vande(n) molenberge sond(er)/
dair af e(n)nige hagen oft hout te aenverden te houde(n) te hebbe(n) en(de)/
te wynne(n) van halfm(er)te naestcomen(de) ene(n) t(er)mijn van xii jaire(n) lanc/
deen na dande(re) staphans sond(er) middel volgende te wete(n) de/
wynne(n)de lande om de helcht van alle(n) den vruchte(n) jairlix opde/
voirs(creven) lande wassende ende de voirs(creven) eusele(n) en(de) weyden elx jairs/
dae(re)n bynne(n) om xxxvi rinsche gulden(en) van goude goet en(de) geve/
oft de w(er)de dair af half tsinte m(er)tens misse en(de) half te inganc/
meye te betale(n) de(n) voirs(creven) he(re)n henr(icke) jairlix de(n) voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
quolib(et) ass(ecutu)[m] Ite(m) es vorweerde soe wanneer de vruchte(n) van coren(en)/
tijtverdich sal sijn ende de wynne die inde(n) lant gelev(er)t sal hebbe(n)/
soe selense de voirs(creven) h(er) henric en(de) de wyn half en(de) half deylen/
en(de) alst geldeylt es sal de selve wyn een voed(er) vande(n) coren(en) des voirs(creven)/
h(er) henrix voe(r) inde scue(re) des selfs h(er) henrix invure(n) ende dair na een
//
voed(er) vande(n) sijne(n) en(de) soe voerts tot alle de vrucht in sal sijn/
Ite(m) alse de voirs(creven) h(er) henric zijn helcht vande(n) coren(en) sal hebben/
doen dersscen dan saelt hem de voirs(creven) wynne te loven(en) leve(re)n/
dair voe(r) hij hebbe(n) sal caf en(de) stroe vande(n) voirs(creven) he(re)n henricx coren(en)/
en(de) dair toe sal h(er) henric den voerma(n) die tcore(n) bringe(n) sal den/
moncost geven Ite(m) sal de voirs(creven) wyn den meest(er)n van velpe swynte(re)n/
en(de) some(re)n twe koye gelijc den sijne(n) en(de) hem oic insgelijx herde(n)/
en(de) huede(n) twe verken(en) Ite(m) sal de voirs(creven) wyn de(n) voirs(creven) he(re)n/
henricke(n) jairlix [halen] twe voed(er) hoys [te roesbeke] d(aer) af hij deen te love(n) en(de)/
dande(re) int voirs(creven) hoff leve(re)n en(de) vue(re)n sal Ite(m) sal de voirs(creven) wyn/
jairlix m(ijn) he(re) van vileer moete(n) doen met sijne(n) wage(n) en(de) p(er)den/
te loven(en) twe dage corweyden ende dair toe den selve(n) m(ijn) he(re)/
te loven(en) in sijn h(er)berge een voed(er) stroes van sijne(n) coren(en) leve(re)n Ite(m)/
sal de voirs(creven) wyn de huysinge vande(n) voirs(creven) hove houde(n) in goeden/
state vander ond(er)ste rijkelen ned(er)waerts Item sal de wynnd/
wynne de weyde vande(n) bossche des voirs(creven) godsh(uys) moege(n) late(n)/
ette(n) met sijne(n) beeste(n) te weten dat hij sal moege(n) late(n) gaen/
in sijn hoe(re)nvede int bosch van v jae(re)n out en(de) niet eer/
en(de) zijn p(er)de int bosch van vier jaire(n) en(de) oic niet eer uut/
gesceide(n) vande(n) scoutete(n)broeke dair op moege(n) swynnen beeste(n) gaen/
talle(n) tijde(n) alst hem gelieft Ite(m) mach de voirs(creven) wynne sijne(n) t(er)mijn/
due(re)nde houwe(n) de hagen en(de) alle droegeboeme(n) staende opde grechte(n)/
om tvoirs(creven) landt en(de) de willege(n) en(de) eycken struncken die voertijts/
gestrunct hebben geweest staende opde beemde en(de) grechte(n) die/
tot des(er) pachtinge(n) te behoe(re)n plagen om zijn berringe en(de) de voirs(creven)/
goede mede te beheyme(n) uutgesceiden de bossche en(de) hagen vande(n)/
bossche en(de) grechte(n) vande(n) bossche dair op noch d(aer) in en/
mach hij niet houwe(n) It(em) sal de voirs(creven) wyn de lande vande(n)/
voirs(creven) hove jairlix wel en(de) loflijc wynne(n) en(de) besayen op sijn getidege/
voe(re)n en(de) [den wynte(re)n aert met wynte(re)n coren(en) tsijne(n) afsceiden besaeyt laten] dies sal sijn twe boender tarwen Ite(m) de(n) some(re)n aerdt/
met some(re)n coren(en) besaeyt op twe getidege voe(re)n uutgesceiden dair/
af een boend(er) met erwete(n) besayt en(de) een boend(er) met trocken Ite(m)/
de
ende de brake ende storte eens omgedaen Ite(m) sal de voirs(creven)/
wynne jairlix moete(n) halen met wagen en(de) p(er)de(n) xl voeder m(er)gels/
dairt he(m) de voirs(creven) h(er) henric wisen en(de) op de cuyle copen sal
//
/
en(de) die(n) op tlant vande(n) voirs(creven) hove vue(re)n slands meeste(n) p(ro)fijte en(de) dairs/
best te doen sal hebben Ite(m) sal de voirs(creven) wynne allet mest dat/
hij met sijne(n) beeste(n) int voirs(creven) hoff maken sal op tlant vanden/
voirs(creven) hove vue(re)n slants meeste(n) orbe(re) en(de) nerge(re)ns elde(r) Ite(m) sal/
m(ijn) he(re) dabt oft h(er) henric inde(n) name vande(n) cloeste(r) ten leste/
jaire moege(n) sette(n) op dat he(n) genuecht ene(n) saeye(re) om de/
voirs(creven) goeden te besaeyen met wynt(er) coren(en) des sal de selve/
wynne dair toe tsaet leve(re)n goet en(de) custbair en(de) den voirs(creven) saye(re)/
alsoe saeyende sal de selve wynne den mont cost en(de) dachue(re)n/
geven en(de) betale(n) Item want den selve(n) wynne gelev(er)t sijn/
tsijne(n) income(n) vanden voirs(creven) t(er)mijne soe in p(er)den in koyen ende/
in ande(re) have(n) tsame(n) getaxeert op lx gulden pet(er)s oft de/
weerde dair af gemeynlijc in bossen [vor...?] loepende soe sal de/
voirs(creven) [wynne] die have alsoe goet wed(er) leve(re)n ter taxacie(n) van goede(n)/
ma(n)ne(n) oft de voirs(creven) so(m)me gelts we.. ten eynde vande(n) voirs(creven)/
t(er)mi(n)e geve(n) betale(n) en(de) telive(re)rere(n) Ite(m) heeft noch de voirs(creven)/
h(er) henric de(n) voirs(creven) wynne gelev(er)t bove(n) de presten voirscr(even)/
ene(n) grote(n) mottelen(en) pot in een forneys staende en(de) noch enen/
ande(re)n groete(n) mottelen(en) pot en(de) ene(n) groete(n) cop(er)en ketel de/
welke de voirs(creven) wyn ten leste(n) jaire vande(n) voirs(creven) t(er)mi(n)e weder/
leve(re)n en(de) telivere(re)n sal moete(n) Ite(m) oft geboirde dat de voirs(creven)/
wynne de voirs(creven) goede de yerste vi jaire(n) vande(n) voirs(creven) t(er)mijne niet/
uut gehoude(n) en conste bij [gebreke] van sijne(n) scouden oft ande(re)n stucken/
bij sijne(n) ocsuyne toecomen(de) soe sal de voirs(creven) wynne de lande/
vande(n) voirs(creven) hove wel en(de) loflijc wy gewonne(n) late(n) te wete(n)/
den wynte(re)n aerdt met wynt(er)coren(en) op sijn getidege voe(re)n en(de)/
den some(re)n aerdt op met som(er)coren(en) [oic] op sijn behoirlijke voe(re)n/
en(de) de brake eens omgedaen ende oft e(n)ige(n) brandt/
int voirs(creven) hof quame oft gesciedde toecomen(de) bijde(n) voirs(creven)/
wynne oft sijnre familien des oft god wilt niet gescien/
en sal soe sal dat den voirs(creven) wynne den voirs(creven) cloeste(r)/
moete(n) oprichte(n) en(de) betalen ter taxacie(n) van goede(n) mans/
hen des verstaende als v(er)volchde scout ende alle dese/
vorw(er)de(n) (et)c(etera) wynge willem(air) febr(uarii) viii
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2015-08-20 by Agata Dierick