SAL7342, Act: R°314.1 (464 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°314.1  
Act
Date: 1448-03-04

Transcription

2019-02-14 by Pieter Soetewey
It(em) jouffr(ouwe) alijt en(de) lijsbet uut(er) helicht gehete(n) vande(n) elsbroeke gesuste(re)n beghijne(n) vande(n)/
groten beghijnhove binne(n) loeven(en) hebben gegeve(n) en(de) bekint dat zij gegeve(n) hebben/
henricke(n) vande(n) poele sone wilen arts woenen(de) te wackerzele thof der selver/
gezuste(re)n met wynnen(de) lande beemde eeussele chijse en(de) pacht met alle(n) anderen/
sijne(n) toebehoirte(n) gelege(n) inde prochien van wackerzeele van rotselair haecht/
tieldonc en(de) van herent en(de) dair omtrint uutgenome(n) iii hollan(dsche) guld(en) erfliker/
rente(n) aen en(de) op zeke(re) goede toebehoiren(de) janne van ijssche inde p(ro)chie van/
werchte(r) gelege(n) te houde(n) te hebbe(n) en(de) te wynne(n) van halfmeye naestcomen(de)/
eene(n) t(er)mijn van xii jare(n) lanc deen na dander stephans sonder middel volgen(de)/
elcx jaers darenbinne(n) voir en(de) om xxv m(ud)[de] corens goet en(de) payabel wel/
bereit met wa(n)ne en(de) met vloeghe der mate(n) va(n) loeven(en) alle jare ts(in)te andries(misse)/
apostels te betalen en(de) te loeven(en) int begijnhof voirs(creven) te leve(re)n en(de) voirt om/
liiii hollan(dsche) guld(en) oft de w(er)de d(aer) voe(r) te sinte m(er)tensmisse te betalen de(n) voirs(creven)/
gesuste(re)n en(de) daneele vande(n) hornicke oft de(n) eene(n) van hen bringe(r) sbriefs/
alle(n) jare de(n) voirs(creven) t(er)mijn dueren(de) q(u)[o]l(ibet) ass(ecutu)[m] met vorw(er)de(n) en(de) (con)dicie(n) dat de/
voirs(creven) wy(n)ne sceyde(n) sal moege(n) te(n) vi[te(n)] oft ix[te(n)] jare op dat he(m) gelieft bij also dat/
hijt de(n) voirs(creven) gesuste(re)n drie jae(re) te voere(n) cundige(n) sal It(em) es vorwerde dat de/
voirs(creven) wynne de voirs(creven) lande wel en(de) loflijc wy(n)ne(n) w(er)ve(n) meste(n) en(de) bevrede(n) sal sijne(n)/
t(er)mijn dueren(de) gelijc zijne(n) reengenote(n) bove(n) en(de) benede(n) en(de) te(n) leste(n) jare vande(n)/
voirs(creven) t(er)mijne sal de selve wynne alle stroe vande(n) voirs(creven) goede(n) comen(de) int voirs(creven) hof/
bringe(n) en(de) met zijne(n) beeste(n) ette(n) en(de) te meste make(n) en(de) int selve hof ald(aer) laten/
It(em) es vorw(er)de dat de voirs(creven) wynne de beemde en(de) eeussele de(n) voirs(creven) hove toebeh(oirende)/
alle jae(re) sal moege(n) zaye(n) uutgenome(n) de ii leste jare(n) en sal hij gheene moege(n)/
sayen mair die late(n) te gherse ligge(n) behoudelijc iiii stucke(n) te wete(n) tgroot/
eeussel int wercht(er)broec drie vie(re)ndeel int selve broec ii(½) dach(mael) int scepstal/
en(de) i(½) dach(mael) inde(n) steenham in drie stucke gelegen de welke hij gheen tijt van/
jare(n) sayen en sal moege(n) It(em) sal de voirs(creven) wynne op zijne(n) cost alle de quade/
wege en(de) poele jege(n) de voirs(creven) goede liggen(de) also in tijts veegen en(de) de wat(er)leye(n)/
oec ruyme(n) dat de(n) selve(n) jouffr(ouwen) gheen scade d(aer) af en come It(em) es noch vorw(er)de dat/
de voirs(creven) wynne alle de(n) chijs pacht ende rinte(n) jaerlijcx uut de(n) voirs(creven) goeden/
gaende op zijne(n) last de(n) p(er)sone(n) die d(aer) op e(n)nige hebbe(n) also in tijts de(n) voirs(creven) t(er)mijn/
dueren(de) betalen sal dat de(n) selve(n) jouffr(ouwen) d(aer) af gheen scade en come sond(er) afslach/
d(er) voirs(creven) so(m)me(n) It(em) en sal de voirs(creven) wy(n)ne gheenrehande opgaende hout noch strunckeycke(n)/
moege(n) sloene(n) noch truncke(n) op de voirs(creven) eeussele staende tsijne(n) p(ro)fite mair te(n) p(ro)fite(n) vand(er)/
jouffr(ouwen) als die tijtveerdich zijn en(de) thout d(aer) af comen(de) sal hij alt(ijt) den voirs(creven) jouffr(ouwen) op/
zijne(n) cost te loeven(en) bringe(n) en(de) leve(re)n It(em) es vorwerde dat de voirs(creven) wy(n)ne de huysinge/
vande(n) voirs(creven) hove wel en(de) loflijc houde(n) sal van wande en(de) va(n) dake op sijne(n) cost/
behoudelijc dien wa(n)neerme(n) ald(aer) dect sele(n) de voirs(creven) jouffr(ouwen) de dachue(re)n betale(n) en(de)/
de wy(n)ne den wercliede(n) de(n) montcost gheve(n) It(em) es vorw(er)de waert dat de voirs(creven)/
wy(n)ne binne(n) de(n) voirs(creven) tide e(n)nige scade lede van vremde gewapende(n) volcke dat de/
voirs(creven) jouffr(ouwen) de(n) selve(n) wynne d(aer) af rastoir doen soude(n) tot liechtmisse toe en(de) niet/
langer eve(n) v(er)re hij niet alsdan voldorsscen en hadde en(de) e(n)nich core(n) bij sijne(n) gebreke(n)/
na liechtmisse ind(er) schue(re)n bleve liggen ongedorsschen en(de) te(n) leste(n) iii jare(n) en sal de voirs(creven)/
wy(n)ne vanden voirs(creven) lande niet meer moege(n) hoervruchte(n) dan (½) boend(er) tsjaers en(de) alle/
dese vorw(er)de(n) (et)c(etera) in(de) est fid(eiussor) d(ic)ti coloni hubert(us) vande(n) poele fili(us) d(ic)ti coloni p(rim)[(us)] ema(ncipa)[t(us)]/
et p(ri)m(us) abs(oloens) wynge m(ar)tii iiii[ta]
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2015-08-27 by Agata Dierick