SAL7342, Act: R°346.1-V°347.1 (512 of 649)
Search Act
previous | next
Act R°346.1-V°347.1  
Act
Date: 1448-04-04

Transcription

2021-01-24 by Pieter Soetewey
It(em) lodewijc van otte(n)borch sone wijlen lodewijx van otte(n)borch van beetse/
in yeg(enwoirdicheit) d(er) scepen(en) van loven(e) gestaen heeft genome(n) ende bekent dat hij genome(n)/
heeft jegen den eerw(er)digen he(re)n prioer en(de) co(n)vent sgodshuys van vlied(er)beke thof/
des selfs godsh(uys) gehete(n) ter monick gelege(n) te beetse met alle(n) zijne(n) toeb(ehoirten)/
in wynne(n)de lande beemde(n) euselen drieschen en(de) ande(re)n zijne(n) toebeh(oirten) met/
ene(n) stucke lands gehete(n) [dat] gouden landt gelege(n) inde p(ro)ch(ie) van buedi(n)ge(n)/
thiende(n) tot onder aen te beetse ende de roede thiende alsoe verre alst selve/
godsh(uys) die aldair hebbende es ende niet voirde(r) Oic met ene(n) halve(n)/
boende(r) beemds dair henric van liefken roede de weder helcht af houdende es/
Te houde(n) te hebben ende te wynne(n) van half m(er)te lestleden enen/
t(er)mijn van ix ja(r)en lanc deen na dande(r) sonder middel volgende Elx/
jairs dae(re)n bynne(n) om en(de) voe(r) iiii[c] ende xxxii rinsche gulden(en) van goude/
goet ende gheve oft de weerde dair af in ande(re)n goede(n) gelde nade/
valuwacie vande(n) lande te betalen(e) tsint jans misse naestcomen(de) deen vierdel/
dair af te lamisse [bamisse] dair naest volgende dande(r) vierdel te kersmisse dat dan/
v(er)volgen sal vierdel tderde vierdel ende tvierde vierdel te paeschen dat/
dan v(er)volgen sal oft vi weke(n) na elc d(er) voirs(creven) t(er)mijne(n) ten lanxten/
ombegrepen ende alsoe voirt van jae(re) te jae(re) en(de) van t(er)mijne te/
t(er)mijne(n) te betalen(e) m(ijn) he(re) den abt des voirs(creven) godsh(uys) he(re)n ja(n)ne p(re)ympe/
prioer en(de) he(re)n mathize pynnoc co(n)ventuael de(n) voirs(creven) t(er)mijn/
due(re)nde quolib(et) ass(ecutu)[m] Uutgesceide(n) dat in des(er) pechtinge(n) niet beg(re)pe(n)/
zijn en zullen de goede toebeh(oirende) der pytancien van vlied(er)beke [den chijs ende pacht gelijc de chijs boeken des voirs(creven) godsh(uys) begrijpen] van/
oude(n) tijden noch oic ene(n) beemdt geheten bleesbeker beemdt noch/
iii zillen beemds gehete(n) de goede van quaethem M(er) de voirs(creven) wy(n)ne/
sal hebben de jairlix de jugerien diet godsh(uys) voirs(creven) heeft bynne(n) den/
dorpe van beetse ende dair voe(r) sal hij den voirs(creven) godsh(uyse) doen alle/
jaire v corweyen met sijne(n) wagen ende p(er)den op zijne(n) cost ende/
last [elk d(er) voirs(creven) corweyde(n) va(n) teenen dage] It(em) de voirs(creven) wynne sal oic sculd(ich) zijn te betalen(e) alle den chijs/
co(m)me(r) en(de) last uut den voirs(creven) goede gaende en(de) oic mede een m(ud)[de]/
rox dat de heylige geest van beetze aende voirs(creven) goede heeft al eest/
dat dat voe(r) tijts jege(n) den chijs die tvoirs(creven) godsh(uys) aende(n) heilich/
geest ald(aer) wed(er) om hadde afgeslagen [is] heeft geweest sond(er) e(n)nigen/
afslach d(er) so(m)me(n) voirs(creven) It(em) oic sal hij betale(n) den groete(n) honde(n)/
ons gened(ichs) he(re)n alle ja(r)e bynne(n) den iiii paesche dage alsoe xv/
rinsche gulden(en) en(de) jairlix ene(n) hondt houden oft te twe ja(r)en twe/
honde alsoe dat dair geen scade af en come Oic sal hij sculd(ich)/
zijn te betalen(e) jairlix der costeren vande(n) godsh(uyse) voirs(creven) iiii rinsche/
gulden(en) [jairlix te kersmisse] en(de) al sonder afslach d(er) voirs(creven) so(m)men Item sal oic de selve
//
/
wynne jairlix sculdich zijn den voirg(eruerde) t(er)mijn due(re)nde te planten ende te/
setten op tvoirs(creven) goed iiii[c] poeten [t(er) plaetschen daers best te doen is] ende die wael ende loflijc v(er)dorne(n)/
op zijne(n) cost ende last Item sal de voirs(creven) wynne de voirs(creven) lande vanden/
hov voirg(eruerde) hove jairlix wynne(n) [en(de)] werve(n) ende [oic] mesten sele wel ende/
loflijc gelijc reengenoten bove(n) ende beneden ende die selve lande/
laten tsijne(n) afsceiden vande(n) voirs(creven) t(er)mijne gelijc hier na volcht/
te wete(n) xx boende(re)n besaeydt wel en(de) loflijc met wynt(er) coren(e)/
Mair want als nu int aenverden de voirs(creven) wynne bevi(n)t zeke(re)/
lande inden getale van xxviii dachmale(n) [meswonne(n)] soe es vorwerde/
dat tvoirs(creven) godsh(uys) den voirs(creven) wynne voe(r) elc vande(n) voirs(creven) dach(maele)/
als van die(n) meswynne(n) en(de) vande(n) arbeide en(de) coste [die de voirs(creven) wyn] d(aer) o(m)me/
dair op sal moete(n) doen corte(n) en(de) afslaen sal xx stuv(er)s/
oft de weerde dair [af] ten uutgane vande(n) voirs(creven) t(er)mijne ende de storte/
eens om gedaen ende oic de brake geheel Item sal oic de voirs(creven)/
wynne de voirs(creven) lande beemde ende eusele(n) begrechten ende bevreden ende/
bethuyne(n) soe verre hij die selve houden [heeft geweest eene(n) t(er)mijn va(n) iii ja(r)en voirlede(n)] es sijne(n) t(er)mijn lanc due(re)nde ende de selve eusel(en)/
en(de) oic [ende beemden vande(n) gehelen goeden] bedijken ende die bedijct ende bevreedt houden op zijne(n)/
last ende ten eynde van sijne(n) t(er)mijne die wel en(de) corstbarlic/
bevreedt [bed begrecht] en(de) bedijct laten Oic en sal den voirs(creven) wynne/
geen rastoer gescien van tempeeste oft ongetidege weere [oft van wate(r)] gelijc/
ande(re) he(re)n hue(re)n wynne(n) plegen te doen(e) het en wa(r)e dat tcore(n)/
verslagen worde inden velde van hagels(lage) [oft blixene] dwelc oft geviele/
en(de) de voirs(creven) wynne meynde dat hem cortsel dair af soude/
come(n) hijt den voirs(creven) godsh(uyse) t(er) stont oft ten behoirlijken tide en(de)/
uren condegen sal moete(n) oft anders soude tselve godshuys/
dair af ongehouden bliven Ite(m) sal de voirs(creven) wynne de huysinge/
vande(n) voirs(creven) hove houden sal [wel en(de) loflijc] van wande ende van dake op sijnen/
last ten wa(r)e dat dair soe vele daex [vanden huysen] uut viele van [met] iii oft viii/
iiii kep(er)s [smaels of der breyde(n) va(n) die(n) zund(er)lingen in tiecheldake] ende de selve kep(er)s van nuwes behoefden dair op geleecht/
te werden [oft de latten] dat sal d tvoirs(creven) godsh(uys) op zijne hue(re)n [sijne(n)] last doen rep(ar)eren/
Ite(m) sal de selve wynne alle jaire vande(n) voirs(creven) lande een boender/
mergelen wel en(de) loflijc op sijne(n) cost ende en sal de selve/
wynne(n) bynne(n) den lesten iii ja(r)en vande(n) voirs(creven) t(er)mijne geen landt/
vande(n) voirs(creven) hove moegen hoervruchten Item want de selve wynne/
de lande voirg(eruert) vande(n) voirs(creven) t(er)... [hove] tsijne(n) afsceiden gemest sal moeten/
gelaten soe es vorwerde dat de selve wynne geeft geen mest
//
ondere rue(re)n en sal tvoirs(creven) godsh(uys) en salt te vo(r)en hebben doen visente(re)n/
ende besien oft wael gemest soude wesen na behoirlijke gewoenten/
It(em) oft oic int voirs(creven) hoff e(n)nige(n) brant quame des oft god wilt niet sijn/
en sal en(de) dat dat toe quame bij ocsuyne des voirs(creven) godsh(uys) dat sal/
tvoirs(creven) godshuys den voirs(creven) wynne moete(n) oprichte(n) ende gevielt oft/
gescaedet bij ocsuyne des voirs(reven) wynne(n) oft sijnre familie(n) dat sal de/
selve wynne den voirs(creven) godsh(uyse) moete(n) oprichten ten prijse en(de)/
taxacie(n) van goede(n) mans [hem] des verstaende dieme(n) in beiden zijden/
dair toe verkiesen sal ende of oic geboirde ende de selve brant/
toequame sonder ocsuyne vand van e(n)niger d(er) voirs(creven) p(ar)tien dair af/
sal elc sijne(n) last dragen It(em) sal de voirs(creven) wynne m(ijn) he(re) den abt/
jairlix twe werve(n) moete(n) ontfaen nae sijne(n) staedt ende hem leve(re)n/
en(de) houden van allen behoeften gelijc als m(ijn) he(re) den abt voirs(creven)/
toebeh(oirden) ende [al] quame [hij] dair meer dan de voirs(creven) twee gijsten d../
soe sal nochtans de selve wynne hem oic moete(n) ontfaen [tamelijc op] gelijc na steet sijne(n) saen [zijne(n) cost]/
als zijne(n) stade toebehoirt uutgesceiden van wijne ende [wassen] kerssen/
die hij hem niet en sal derve(n) leve(re)n noch besorgen Ite(m)/
oft e(n)nige religioese [oft diene(re)n] vande(n) voirs(creven) godhs godshuze bynne(n) den voirs(creven)/
hove quame(n) met orlove van hue(re)n p(re)late en(de) ov(er)ste die sal de selve/
wynne(n) moete(n) ontfaen alsoe dicke ende menichwerve(n) alst geboirde/
oft sijne(n) last It(em) alle de gasterien inden hove voirs(creven) van m(ijns) gened(ichs)/
he(re)n wegen comende die sal de selve wynne moete(n) ontfaen/
op sijne(n) cost gelijc dat gewoenlijc es geweest van oudts It(em)/
oft e(n)nige orloge byn oft sprinc reysen bynne(n) den lande quame/
ende de selve wynne dair bij gescadicht worde dat sal tvoirs(creven)/
godshuys den voirg(enoemde) wynne moete(n) oprichte(n) ende hem dair/
af rastoer doen behoudelic dat de selve wynne dat in tijts/
den godshuyse condegen sal Item sal de voirs(creven) wynne den voirs(creven)/
godshuyse jairlix some(re)n een voelen van ene(n) jaire gelijc den/
zijnen Item sal oic de voirs(creven) wynne de meyerie van beetse/
bedienen(n) des voirs(creven) godsh(uys) chijs inhalen wael ende getruwelijc ende acht(er)/
dat den chijs dach v(er)streken sal zijn soe sal hem de tvoirs(creven) godsh(uys)/
alle de fauten vanden ombetaelde chijse in gepaste ov(er)leve(re)n ende/
die faute(n) ombetaelt ov(er)hebbende sal de selve wynne den godshuze/
die(n) gedaen [goet doen] en(de) opleggen ten wa(r)e dat hij e(n)nige met rechte v(er)lo(r)e/
dien salme(n) den wynne voirs(creven) moete(n) afcorten Item en sal de
//
wynne geen stroe vanden voirs(creven) goede(n) oft thienden comen(de) niet moege(n)/
v(er)coepen mair dat jairlix int hof bringen en(de) aldair etten met/
sijne(n) beesten en(de) mest dair af maken ende dat mest op tvoirs(creven)/
land vue(re)n slands meesten p(ro)fijte Item sal de voirs(creven)wynne jairlix/
hebben v ellen lakens tenen tabbarde ende sal noch de selve/
wynne jairlix hebben een dach(mael) boschs in m(ijns) he(re)n hou tsijne(n) behoef/
sonder den godsh(uyse) yet dair af te geven(e) [en(de) alle de voirwerd(en) (et)c(etera)] Inde sunt fideiusso(r)es d(i)c(ti)/
coloni henricus de otte(n)borcx f(ilius) quond(am) wil(he)lmi vvv joh(ann)es d(i)c(t)us/
rademake(re) f(ilius) quond(am) joh(ann)is joh(ann)es d(i)c(t)us de zoors joh(ann)es d(i)c(t)us decke(re)/
f(ilius) quond(am) henr(ici) lubric(us)? d(i)c(t)us lodewijx thomas thuyni(n)x filius joh(ann)is/
om(n)es de beetse petrus d(i)c(tus) [vanden] boene [joh(ann)es] will(hel)mus et joh(ann)es de ottenborch/
fr(atr)es filii quon hen(rici) de ottenborch om(n)es de halen et h servacius/
d(i)c(t)us thuyni(n)x frat(er) di(c)ti thome co(m)mor(ans) apud graze in p(at)ria de/
loen [It(em) het is vorw(er)de ende hebbe(n) geloeft alle de voirs(creven) p(er)sone ind(ivisim) eve(n)verre enich va(n) hen bynne(n) de(n) voirs(creven) t(er)mijne aflivich worde(n) dat sij in die stat altoes eene(n) oft meer altijt voe(r) die alsoe aflivich worde(n) wa(r)en de(n) voirs(creven) goid(s)h(uyse) soude(n) setten] Et pri(mus) [vid(elicet)] colonus p(ro)mis(i)[t] de p(re)miss(is) o(mn)ib(us) releva(r)e fid(eiussores) suos ind(ivisim)/
wynge hortbeke fe(bruarii) quinta p(ost) q(ua)si modo
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2015-08-26 by Agata Dierick