SAL7342, Act: R°384.1-R°385.1 (573 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°384.1-R°385.1  
Act
Date: 1448-05-04
Languages:Latinum,Nederlands

Transcription

2020-04-24 by Pieter Soetewey
Item villicus lovan(iensis) median(tibus) scabinis lov(aniensibus) adduxit johannem de la/
p(re)positum monasterii de vorst et johannem de stalle ad omnia et singula/
bona i(m)mobilia et hereditaria d(ictu)m johannis quondam pilisers militis/
et domine gertrudis quondam eius conthoral(is) pr(esen)t(ibus) infra lovaniu(m) et ex(tra)/
in mansionibus domibus curtibus t(er)ris arabilib(us) prat(is) pascuis silvis/
censu trecensa redditib(us) et suis p(er)tinen(tiis) univ(er)s(is) attinen(tibus) pro cert(is) recog(nitionibus)/
en promiss(ioni)[b(us)] consc(ri)pt(is) in l(itte)ris scabinoru(m) lovan(iensium) quar(um) tenor sequitur/
in hec verba Condt sij allen lieden dat h(er) jan pijlijser ridder/
en(de) vrouwe gheertruyt sijne werdinne sijn comen in yegewordich(eit)/
d(er) scepen(en) van loven(e) en(de) hebben [geloeft] ongesund(er)t en(de) onv(er)scheiden arnde/
de coninc van antwerpen d(aer) teghenwordich wesen(de) de huwelijken/
vorwerden en(de) geluften hier nae bescreve(n) inden name en(de) ov(er)midts/
den toecomen(de) huwelijc die oft god wilt gescien sal tusschen den/
vors(creven) arnde in deen zijde en(de) jouffrouwe gudelen docht(er) he(re)n/
jans pylijsers en(de) vrouwen gheertruide(n) vorg(enoemt) in dande(r) sijde inde(n)/
yersten hebben geloeft [dat] de vors(creven) h(er) jan en(de) vruwe gheertruyt sijn/
gesellinne inder vors(creven) huwelijker vorwerden met d(er) vors(creven) jouffr(ouwe)/
gudele(n) huer(er) dochter den vors(creven) arnde den coninc te geve(n)/
en(de) te betalen sal hond(er)t guld(en) pe(n)ni(n)gen diemen heet crone(n)/
d(er) munte(n) sconincx van vrankrijke goedt en(de) gheven alle ja(r)e/
alsoe lange alse de vors(creven) h(er) jan en(de) vruwe gheertruyt sijn/
gesellinne leve(n) selen oft e(n)nich van hen leve(n) sal deen/
helicht d(aer) af te sinte jans misse baptiste(n) en(de) dand(er) helicht/
te kersavonde en(de) die te betalen(e) tot elcken t(er)mijne alse/
vervolghde schout welcke hond(er)t guld(en) crone(n) vors(creven) de vors(creven)/
h(er) jan pylijser en(de) vrouwe gheertruyt sijn gesellinne den vors(creven)/
arnde inden name en(de) tot behoeff van hem en(de) vand(er) vors(creven) jouffr(ouwe)/
guedelen selen moege(n) bewijsen alst hen gelieve(n) sal op goede/
en(de) ond(er)pande zeke(re) goede en(de) ond(er)pande gelege(n) bynnen drie myle(n)/
nae loven(e) wel wert sijnde bove(n) alle last en(de) co(m)mer d(aer) uut gaen(de)/
ter goeder lieden prijse de vors(creven) hond(er)t guld(en) cronen tsjaers/
te weten(e) een mudde rox goedt en(de) payabel d(er) maten van loven(e)
//
voe(r) twee hollansche guld(en) gerekent en(de) een mudde terwen/
goedt en(de) payabel oic d(er) maten van loven(e) voe(r) twee rynsche/
gulde(en) gerekent oft alsulcke goede als vors(creven) sijn de/
vors(creven) hond(er)t cronen jairlijcx wael wert wesen(de) hen d(aer) voe(r)/
overgeve(n) en(de) d(aer) toe alsoe veele te doene den [ten] steden d(aer)/
die goede gelege(n) sijn dat den vors(creven) arnde en(de) jouffr(ouwe)/
gudelen alsoe lange alse [de] vors(creven) h(er) jan en(de) vrouwe g(er)truyt/
leve(n) selen oft e(n)nich van hen leve(n) sal als vors(creven) is/
vast en(de) seker sal sijn ende soe wa(n)neer die bewijsenisse/
oft guedinge alsoe gesciet sal sijn dat dan de vors(creven)/
h(er) jan en(de) sijn gesellinne vanden vors(creven) hond(er)t cronen/
tsjaers vortaen te betalen(e) quijt en(de) ongehouden selen sijn/
met sulcker vorwerden gevielt bijden wille ons he(re)n/
dat de vors(creven) jouffr(ouwe) gudele aflivich worde eer/
arndt de coninc hue(r) toecomen(de) man voirg(enoemt) en(de) sij/
te samen gheen gebuerde [gebuerte] en hadden bliven(de) te live/
achter d(er) vors(creven) jouffr(ouwe) guedele(n) dat dan de/
vors(creven) arndt de coninc de vors(creven) hond(er)t guld(en) crone(n)/
tsjaers hebben soude en(de) behouden tot sijnd(er) tocht alsoe/
lange als hij leve(n) soude en(de) niet lang(er) mair/
soe wair de vors(creven) arnt en(de) jouffr(ouwe) guedele gebuerte/
tsame(n) hadden die te live bleve acht(er) der vors(creven)/
jouffr(ouwe) gudele dat dan de vors(creven) arndt de vors(creven)/
hond(er)t crone(n) mair half te weten(e) vijftich dair af/
tsjaers behouden soude tot sijnre tocht sijne(n) leefdach lanc/
en(de) niet langer en(de) dander vijftich soude hebben de vors(creven)/
gebuerte d(er) vors(creven) jouffr(ouwe) gudelen verleven(de) ende/
worde vors(creven) [de] gebuerte aflivich sond(er) wettich kynt d(aer) af/
te bliven dat dan de vors(creven) leste vijftich guld(en) crone(n)/
soude(n) vallen en(de) versterve(n) opde naeste erfgenamen/
d(er) vors(creven) jouffr(ouwe) guedule(n) Item es vorwerde en(de) ond(er)sproke(n)/
inder vors(creven) huwelijker vorwerden soe wa(n)neer de vors(creven) h(er)
//
jan pylijser ende jouffrouwe [vrouwe] gertruyt sine gesellinne alle beyde van live t(er) doot/
comen selen zijn dat dan de vors(creven) arndt en(de) jouffr(ouwe) gudele de vors(creven) c/
cronen tsjaers weder inne bringen selen en(de) dair voe(r) selen sij hebbe(n)/
alse voe(r) hue(re) deilinge tweehond(er)t rynscher guld(en) goet en(de) gheve jairlijker/
renten en(de) erflijker renten oft dair voe(r) goede zekere goede die dies/
wel weert selen zijn te goed(er) liede prijse oft de vors(creven) arndt en(de) jouffr(ouwe)/
guedele selen voe(r) de vors(creven) tweehond(er)t rynsche guld(en) tsjaers hebben/
rechte zuster deylinge naden lantrechte dair den vors(creven) h(er) jan pijlysers/
en(de) vruwen g(er)truden goede gelegen sijn in alle den goede have en(de) erve/
die bliven selen nade doot he(re)n jans en(de) vrouwen g(er)trude(n) voirs(creven) ende/
hier af selen de vors(creven) arndt en(de) jouffr(ouwe) gudele nade doot he(re)n jans pijlysers/
en(de) vrouwen g(er)truden sijnd(er) gesellinnen vors(creven) den koese hebben dwelc van beyden/
dat sij kyesen en(de) hebben willen te weten(e) de vors(creven) tweehond(er)t rynsche/
guld(en) tsjaers erflijc voir hair deylinghe oft de vors(creven) suster deylinghe/
voir de vors(creven) tweehond(er)t rynsche guld(en) welke vorwerden geluften punten en(de) condicie(n) alle en(de) yegewelcke vors(creven) de vors(creven) h(er) jan pijlyser en(de) vrouwe/
gertruyt sijne gesellinne hebben geloeft voe(r) hen haer erfgename(n) ende/
nacomelinghen den vors(creven) arnde den coninc ten name en(de) tot behoef/
van hem en(de) vand(er) vors(creven) jouffr(ouwen) gudele(n) sijnd(er) toecomend(er) bruyt wel/
en(de) volcomelijc te vervullen ende te voldoene in alle der voeghen/
vormen en(de) manie(re)n boven bescreve(n) alse vervolghde schout hier wae(re)n/
over hubrecht van berthem en(de) jan h(er)shals scepen(en) van loven(e)/
dit gesciede ende was gedaen int jair ons he(re)n doemen/
screef duysent vierhond(er)t elfve opden xix[ste(n)] dach van/
decembri et habet que(re)las h(iis) int(er)f(uerunt) willem(air) hortbeke/
maii iiii[a]
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2015-08-26 by Agata Dierick