SAL7342, Act: R°393.1-V°394.1 (588 of 650)
Search Act
previous | next
Act R°393.1-V°394.1  
Act
Date: 1448-05-27

Transcription

2020-05-01 by Pieter Soetewey
It(em) lodewijc bollart van libbeke in p(rese)ncia heeft genome(n) en(de) bekent/
dat hij genome(n) heeft van he(re)n woute(re)n van hugarde(n) proeft p(ri)orinne/
en(de) gemeyne(n) co(n)vente des cloest(er)s van gempe thof gehete(n) creyn/
winckele toebehoe(re)nde den voirs(creven) godshuyse mette(n) huysen hoven/
wynnen(de) landen eeuselen en(de) beemden met allen sijne(n) toebehoirte(n) uut/
gesceiden een huys dat ov(er) de valbrugge steet met gracht en(de)/
wuwers die omtrent den voirs(creven) hove liggen en(de) den chijs toebehoe(re)nde/
den selve(n) hove te houden te hebben en(de) te wynnen van half/
mey lestleden ene(n) t(er)mijn van ix ja(r)en lanc v(er)volgen(de) te wete(n)/
de wynnen(de) lande houden(de) tsamen omtrent viere(n)twintich en(de) een half/
boend(er) elx jairs dae(re)n bynne(n) om xlii mudde rox goet en(de) payabel/
wel bereyt met wanne(n) en(de) met vlogelen der maten van loven(e)/
alle jair s(in)te andries misse apostels te betalen en(de) te loven(e)/
tarscot oft int voirs(creven) hof op hue(re)n suld(er) oft int voirs(creven) cloest(er)/
te leve(re)n dairt den co(n)vente ald(aer) best genuegen sal en(de) telken/
t(er)mijne als v(er)volghde schout ende de voirs(creven) beemde en(de) eeusele(n)/
om ende voe(r) xxvii rijnsch(e) [guld(en)] goet van goude of de weerde dair/
af in ande(re)n goede(n) gelde alle ja(r)e s(in)te m(er)tensmisse inden/
wynt(er) te betalen en(de) op den wissel te loven(e) oft int voirs(creven) cloest(er)/
te leve(re)n dairt den selve(n) co(n)vente gelieve(n) sal quol(ibet) ass(ecutu)[m]/
It(em) es vorwerde dat de voirs(creven) wyn jairlijcx int voirs(creven)/
hof leve(re)n sal vijfhond(er)t walme(re) goet en(de) costbair om de/
huysinge int selve hof mede te decken en(de) alsmen dien/
v(er)dect sal de voirs(creven) wyn den wercliede(n) den montcost geve(n)/
It(em) es vorwerde oft alsoe geboirde dat tvoirs(creven) godshuys e(n)nich/
nuwe werc van huysingen came(re)n oft poirten of anders/
woude doen maken int voirs(creven) hof dair af sal de voirs(creven)/
wynne alle de stoffe leve(re)n bynne(n) den voirs(creven) hove op/
dwerc met sijne(n) wagen en(de) p(er)den en(de) tcloest(er) sal de stoffe/
betalen het zij tstroe tieghelen oft karele des men dair te/
doen sal hebben int voirs(creven) hof om de huysinge mede te/
houden(e) het zij van oude(n) of van nuwe(n) wercke te wat/
plaetsen dat tvoirs(creven) cloest(er) v(er)crigen sal en(de) al op swynne(n) cost
//
bynne(n) eend(er) milen o(m)megaens It(em) es vorwerde dat de voirs(creven)/
wynne sal de huysinge vande(n) selve(n) hove wel ende/
loffelijc houde(n) vand(er) ned(er)ster rikelen ned(er)wairts totter plate(n)/
toe It(em) es vorwerde dat de selve wynne sal jairlijcx/
sijne(n) t(er)mijn due(re)nde mergelen (½) boend(er) lants wel en(de)/
loflijc vande(n) lande toebehoe(re)nde den voirs(creven) hove en(de)/
den mergel halen opden poel op sijne(n) cost en(de) tco(n)vent/
sal den mergel betalen It(em) es noch vorwerde dat de/
voirs(creven) wynne sijn berringe sal mogen houwen op tvoirscr(even)/
goet ter minster scaden en(de) in redelijcheede(n) en(de) oft dair/
e(n)nige v(er)droeghde boeme stonden die sal de wyn moge(n)/
afhouwe(n) tot sijnre b(er)ringe behoef en(de) voir elken ii leven(de)/
poete(n) setten vande(n) selve(n) arnde It(em) en sal oic de voirs(creven)/
wynne egheen stroe moegen v(er)coepen noch ewech geve(n) dat/
vande(n) voirs(creven) goede(n) comen sal mair int voirs(creven) hof etten/
met sijne(n) beesten en(de) te meste maken en(de) alle dmest dair/
af comen(de) vue(re)n op dlant den voirs(creven) hove toebehoe(re)nde en(de)/
nergens els slants meeste p(ro)fijte It(em) es vorwerde dat de/
voirs(creven) wynne sal houde(n) op sijne(n) last alle de weghe/
dairt tvoirs(creven) hof inne gehoude(n) es en(de) tco(n)vent tot heer toe/
gehoude(n) heeft het zij aen bosschen h(er)strate(n) en(de) and(er)sins/
alsoe dat den voirs(creven) cloeste(re) dair om gheen scade en come/
It(em) es vorwerde dat de voirs(creven) wynne de voirg(enoemde) goede(n)/
jairlijcx sijne(n) t(er)mijn due(re)nde wel en(de) loflijc bevrede(n)/
sal en(de) ten eynde van sijne(n) voirs(creven) t(er)mijne wael bevreedt/
laten It(em) sal oic de voirs(creven) wynne de grechte(n) wat(er)lopen/
en(de) beken vande(n) voirs(creven) goede(n) [of beemden] op sijne(n) cost houden rume(n)/
en(de) vegen totten wuwe(re) toe alsoe dat den beemden dair/
af gheen hynder noch scade en come It(em) sal de voirs(creven)/
wynne jairlijcx hebben alle dooft op de voirs(creven) goeden/
wassende It(em) es vorw(er)de dat de voirs(creven) wynne jairlijcx/
doen sal den voirs(creven) godshuyse vive corweyden met sijne(n) wagen/
en(de) p(er)den op sijne(n) cost sijne(n) t(er)mijn voirs(creven) due(re)nde ende oft
//
den selve(n) wynne e(n)nige scade gesciede op tvoirs(creven) goet van te(m)peeste/
oft gemeyne(n) orloge dat soudt tvoirs(creven) cloeste(r) hen op richten gelijc/
ande(re)n p(re)late(n) en(de) p(re)lat(er)ssen hue(re)n wynne(n) bove(n) en(de) benede(n) doen selen/
tot ons(er) vrouwen dage lichtmisse mair d(aer) na niet al waert dat/
sake dat de voirs(creven) wynne noch coren oft ander goet in e(n)nich/
huys oft schue(re)n bynne(n) den voirs(creven) hove hadde en(de) die scade/
van tempeeste oft die gesciede des of god wilt niet sijn en sal/
sal de voirs(creven) wynne den voirs(creven) cloeste(re) moeten condigen bynnen/
derden dage na dat die geschiet sal sijn of tvoirs(creven) co(n)vent soude/
der scade dair af comen(de) ongehoude(n) sijn It(em) en sal de voirs(creven)/
wynne tvoirs(creven) hof nyeman(de) mogen ov(er)geven sijne(n) t(er)mijn due(re)nde/
sond(er) (con)sent vanden voirs(creven) cloeste(re) It(em) es ond(er)sproken dat de voirs(creven)/
wynne gheen lant en sal doen grave(n) ter helicht dair/
hem tstroe afgaen sal sond(er) (con)sente vande(n) selve(n) godsh(uyse) mair/
alle tstroe wassende op tvoirs(creven) lant dat sal hij int voirs(creven)/
hof slijten met sijne(n) beesten en(de) op dlant vue(re)n tslants meesten/
p(ro)fijte gelijc voirs(creven) es It(em) es vorwerde dat de voirs(creven) wynne/
tvoirs(creven) lant wel en(de) loflijc wynne(n) werve(n) en(de) mesten sal gelijc/
reengenoten en(de) de selve lande wel en(de) loflijc ten lesten/
ja(r)e van sijne(n) t(er)mine op sijn vier getidege(n) voe(re)n besaeyt laten de(n)/
wynt(er) arnt te [weten] dbloc acht(er) de schue(re) houden(de) omtrent iiii boend(er)/
en(de) lxxv roede(n) It(em) iii boend(er) lants en(de) l roede(n) luttel min oft/
meer die wilen wae(re)n gheerts van merhout It(em) noch een/
bloc gehete(n) tstroed(er)s bloc houden(de) omtrent i(½) boend(er) en(de) i dach(mael)/
It(em) noch een bloc geheten pruys bloc houden(de) v dach(mael) desen/
arnt moet de voirs(creven) wynne besaeyt laten met wynt(er) coren/
en(de) op sijn vier getidege(n) voe(re)n It(em) den somer arnt besaeyt oic/
op sijn getidege(n) voe(re)n met gherste en(de) met even(en) te weten(e)
//
dbloc gelegen tusschen thof en(de) deeusel te cloest(er) wairt houden(de)/
te gad(er) omtrent vii boende(re)n It(em) de brake eens omgedaen te/
weten dlant belegen op de specht houden(de) omtrent vi boend(er) i(½)/
dach(mael) min It(em) dlant belegen op ghemp velt in tween stucken/
houden(de) te gad(er) v dach(mael) en(de) xxv roede(n) luttel min oft meer
//
It(em) want den voirs(creven) wynne in sijne(n) incomen(e) geleent sijn vanden/
voirs(creven) godshuyse de so(m)me van lxxviii gulden holl(andsch) te/
weten ii oude zwair crone(n) voir drie geliker gul(den) gerekent/
of de weerde d(aer) af in ande(re)n goeden gelde soe sal hij die/
den voirs(creven) godshuyse ten eynde vande(n) voirs(creven) t(er)mijne betalen/
en(de) wed(er)geve(n) als v(er)volghde schout welke geluften en(de) vorwerden/
(et)c(etera) inde sunt fideiusso(r)es ind(ivisim) joh(ann)es vanden bosche joha(n)nes/
pluege(re) henric(us) de bollenb(er)ge et joh(ann)es smet iu(n)ior/
et p(rim)us wynge willem(air) maii xxvii
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2015-08-21 by Agata Dierick