SAL7342, Act: V°22.3-V°23.1 (31 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°22.3-V°23.1  
Act
Date: 1447-07-12

Transcription

2019-08-22 by Pieter Soetewey
It(em) es vorw(er)de dat de voirs(creven) p(er)sone hen mette(n) voirs(creven) scout/
brieve selen doen leyde(n) tot alle(n) den goede(n) beyde have en(de) erve des/
voirs(creven) jans met eene(n) bevele onder de(n) meye(r) va(n) sichen(en) gelege(n)/
en(de) dat beleydt gedaen zijnde sele(n) beyde schoutbrief en(de) beleytbrief/
d(aer) inne dat begrepe(n) sele(n) sijn alle de goede die de voirs(creven) jan proestens/
op den dach vande(n) selve(n) beleyde sculd(ich) es mechtich es het zij va(n) zijne(n)/
p(at)rimonie(n) goede(n) zijns wijfs goede(n) oft ande(re)n d(aer) hij met scepen(en) brieve(n)/
toe come(n) es en(de) de reale possessie af heeft blive(n) ond(er) scepen(en) va(n)/
loeven(en) in behulp der voirs(creven) geleyder Te desen eynde oft geboirde/
dat der voirs(creven) gesuste(re)n ii stucken beempts die zij voir de(n) voirs(creven)/
hare(n) zwager ende brueder aende(n) voirs(creven) meest(er) pet(er)en v(er)panden/
selen op de manie(re) voirs(creven) binne(n) de(n) voirs(creven) t(er)mijn van iiii jare(n) niet/
gelost en worde(n) oft waert dat zij die v(er)loesen en(de) uut/
ocsuyne der voirs(creven) v(er)ond(er)pandinge(n) dat sij alle die scade en(de)/
last hen d(aer) af geboirende ende toecomende mette(n) voirs(creven) beleyde/
ende scepen(en) brieve(n) tot behulp van deser condicie(n) onder scepen(en)/
in een ronde doese liggende d(aer) op de name(n) der voirs(creven) p(er)sone(n)/
gescreve(n) staen v(er)halen en(de) v(er)reycke(n) soude(n) moege(n) beyde cost/
van rechte en(de) ande(re) ter goeder waerheit Tot de(n) welken/
oec dient een beleydt dair mede mathijs van munte(n) geleit/
es tot de(n) goede(n) des voirs(creven) jans proestens en(de) steet inde/
middelste came(re) open int p(ro)thocol int boec va(n) xl xxviii/
dage in nove(m)bri Welc beleidt de selve mathijs en(de) jan/
proestens beyde geco(n)senteert hebbe(n) dat den voirs(creven) gesuste(re)n/
bove(n) tgene dat de voirs(creven) mathijs selve d(aer) ane in gebreke es
//
te bate(n) come ende bracht worde telker tijt so wa(n)neer de selve mathijs/
van sijne(n) gebreke Te wete(n) van ii mudde(n) rocx lijfpensien d(aer) hij voe(r) de(n)/
voirs(creven) janne proestens borge bleven es geloft werde ende betaelt vand(er)/
schout hier nae genoemt Te wete(n) va(n) xix halst(er) rocx d(er) mu(n)te(n) van/
loeven(en) ende x stuv(er)s eens gecuelt es Oec heeft gelooft de voirs(creven)/
proestens dat hij binne(n) xiiii nachte(n) naestcomen(de) inder selver doesen bringe(n)/
sal te bate(n) der voirs(creven) gesuste(re)n dbeleyt d(aer) met hij geleidt es tot de(n)/
goede(n) jans wile(n) va(n) lobbele sijns wijfs yerste man Tot desen selen hen/
de voirs(creven) geleide aen de goede des voirs(creven) jan proestens met haren/
brieve(n) so v(er)re behulpe(n) als de vo voirs(creven) olivier wettich sone des voirs(creven)/
jans proestens tot zijne(n) dage(n) come(n) es dat de selve jan en(de) sijn sone/
behoirlijck alsdan verthijde(n) sele(n) op de goede en(de) rinte(n) hier ond(er) gescr(even)/
den voirs(creven) janne cryekels en(de) sijne(n) wive en(de) oic magriete(n) huerre/
zuster gevalle(n) Te wete(n) elken bezund(er) zijn goede janne van criekelsb(er)ge/
de goede en(de) rinte(n) hier na genoempt Ierst ii(½) sillen boschs geheten/
den dijckenbosch gelege(n) inde prochie va(n) zichen(en) neve(n) de(n) goeden der/
beghijne(n) van zichene(n) It(em) ii zillen so bosch so lant gelege(n) te sichene(n)/
geheten de zoo neve(n) den goede(n) jans pasteels It(em) vi stuv(er)s erfchijs/
op i huys en(de) hof met zijnre toebehoirte(n) des voirs(creven) jans proestens/
gelege(n) te zichen(en) inde beghijne(n) strate en(de) der voirs(creven) magrieten/
de goede hier na bescr(even) Ierst (½) boend(er) lants gelegen inde p(ro)chie/
van zichene(n) neve(n) den goede(n) katlijne(n) va(n) ha(m)me It(em) (½) boender lants/
gelege(n) voir den dijkenbosch voirs(creven) Ende desgelijcx iiii stuv(er)s erfschijs/
op thuys en(de) hof voirs(creven) d(aer) af de(n) voirs(creven) gehuysscen behoirlijc/
genoech gescien sal moete(n) eer sij haer hande vande(n) goede(n) des/
voirs(creven) haers brued(er)s oft vande(n) voirs(creven) brieve(n) behoeve(n) selen te lichte(n)/
Dair inne claerlijc bevord(er)t ende ond(er)sproken wat(er) de voirs(creven) jan/
proestens alsoe bescult es ende tachter aen zeker p(er)sone Te wete(n)/
henr(ic) horens lucas van heze van zichen(en) henr(ic) de mulde(re) en(de)/
arde teppere en(de) oec der kerke(n) van sichen(en) So hebbe(n) geco(n)senteert/
de voirs(creven) p(er)sone die geleidt selen worde(n) dat de voirs(creven) jan proestens/
niet jegenstaende de(n) selven beleyde noch condicie(n) voirs(creven) v(er)coepe(n) sal/
moege(n) de goede ende erfpachte hier na bescr(even) die inde(n) beleyde/
der voirs(creven) p(er)sone begrepen selen wesen Te wete(n) een eeussel gelege(n)/
inde p(ro)chie va(n) sichen(en) te(n) rode aen de strate een zille lants/
gelegen ald(aer) neve(n) de goede fastraerts wile(n) van bloemendale/
en(de) v halster rogge(n) erfs pachts d(er) mate(n) van zichen(en) die/
hij heeft aen een plecke wijng(ar)ts div(er)sen p(er)sone(n) toebehoiren(de)
//
geheten dwijng(ar)tbloc gelege(n) te zichen(en) op de voghelsanck Met dier/
condicie(n) oft de selve jan proestens de voirs(creven) goede so vele niet/
v(er)coepe(n) en conde dat d(aer) mede de p(er)sone(n) en(de) kerke bove(n) gescr(even)/
van huerre wettiger schout die zij al met goede(n) besceyde aen/
den voirs(creven) proestens op den dach van heden tachter zijn betaelt/
mochte(n) worden dat dan de selve proestens van sijne(n) ande(re)n goede(n)/
voirts so vele v(er)coepe(n) sal moegen dat d(aer) met de bove(n) bescr(even)/
p(er)sone gecuelt ende betaelt selen wesen En(de) d(aer) o(m)me hebben/
gelooft de voirs(creven) p(er)sone die also geleidt selen worde(n) dat zij/
vande(n) voirs(creven) goeden ter begherte(n) des voirs(creven) jans alle bereesscap/
van hande en(de) mont tot dese(n) te leene(n) sond(er) hare(n) cost tallen/
tiden bereet selen wesen en(de) dair toe van sulke(n) goede(n) als d(aer)enbove(n)/
navolgende der voirs(creven) condicie(n) noch v(er)cocht mochte(n) worde(n) om/
haer voirs(creven) beleidt d(aer) af quite te schelde(n) oft d(aer) af te goede(n)/
so dat behoire(n) sal cor(am) eisd(em)/
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Inge Moris
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2015-08-19 by Agata Dierick