SAL7342, Act: V°266.4-V°267.1 (406 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°266.4-V°267.1  
Act
Date: 1448-02-05

Transcription

2018-12-19 by Pieter Soetewey
Item is tusschen den voirs(creven) jonche(r) janne en(de) woute(re)n dantijn claerlijc/
bevorwert en(de) ondersproken op dat de voirs(creven) jonche(r) den voirs(creven)/
woute(re)n betaelt en(de) volcomelic levert inde(n) wissel te love(ne)n/
alsoe dat hij die ombelast trecken moge tusschen nu en(de)/
kersmesse naestcomen(de) de so(m)me van v[c] en(de) l guld(en) rijd(er)s
//
d(er) mu(n)ten des h(er)toge(n) van burg(oig)[ne(n)] en(de) van brabant voe(r) datu(m) des briefs/
gemu(n)t dat alsdan de voirs(creven) guedinge te nyente sal wesen/
en(de) geannitselleert worden alsoe dat de vors(creven) wout(er) inde/
voirs(creven) woeni(n)ghe gheen [rechte] hebben noch behoude(n) en sal ende oft/
de vors(creven) jonch(er) jan dien t(er)mijn liete verstrijken dat hij nochtan/
de selve betalinge soude moge(n) doen tusschen dat en(de) den heylige(n)/
pachsdach d(aer) nae vervolgen(de) en(de) niet dair nae bij alsoe dat/
in dien gevalle de voirs(creven) guedinge oic te nyente sal wese(n)/
sond(er) den voirs(creven) woute(re)n e(n)nich recht inde voirs(creven) goede(n) te behoude(n)/
behoudelic dat hij d(aer) inne met sijnre famiele(n) sal/
moghen wonen van s(in)te jans misse d(aer) naest vervolgen(de) eene(n)/
t(er)mijn van drie jae(re)n lanc en(de) sond(er) yet e(n)nige hue(re) oft/
pe(n)ni(n)ge d(aer) voir te gheven ende dat nochtan dien niet/
teghenstaende de vors(creven) jonch(er) jan en(de) de sijne alst hen/
ghelieft oic inde selve woeninge dien t(er)mijn staende/
sele(n) moge(n) come(n) en(de) desgebruyken behoudelic oic [in] desen/
oft jan dantijn des vors(creven) wout(er)s sone en(de) jan doudemont/
de jonghe bynne(n) den vors(creven) tijde van kersmesse oft paesschen/
beyde aflivich worden dat dan de vors(creven) jonch(er) jan vand(er)/
vors(creven) betalinge te doene ongehoude(n) sal wezen nochtan/
soude [de] vors(creven) guedinge te nyeute sijn en(de) oft gebuerde/
dat sij oft deen van hen de vors(creven) twee t(er)mijne overleefde(n)/
en(de) de vors(creven) jonch(er) jan de vors(creven) betalinge niet en dade/
soe sal jonch(er) jan dair nae vand(er) betalinge(n) d(er) voirs(creven)/
so(m)men ongehoude(n) sijn en(de) de vors(creven) woninge met gad(er)s/
eene(n) huyse dair aen liggende dair af derffelijch(eijt) den voirs(creven)
//
jonch(e)r janne toebehoirt en(de) de tocht jouffr(ouwen) heylwigen uute(n) lyemi(n)ge(n)/
selen toebehoe(re)n en(de) erflijc volgen vande(n) voirs(creven) paeschdage voirtaen/
den voirs(creven) woute(re)n dantijn en(de) sijne(n) erfgename(n) behoude(n) der/
voirs(creven) jouffr(ouwen) heylwigen hue(re)r tocht en(de) in dien gevalle heeft/
geloeft de vors(creven) jonch(er) jan den voirs(creven) woute(re)n voe(r) hem en(de)/
sijn erve(n) [en nacomelingen] bynnen eend(er) maent naden voirs(creven) paeschdach/
te vervaene en(de) in dien te hebben jonch(ere)n anthonijse/
en(de) philippe van glyniez sijne(n) bruede(re)n henr(icke) van wittham/
jouffr(ouwen) jaquemijne(n) sijnre mede gesellinne(n) en(de) jouffr(ouwen)/
lijsbetthen d(er) voirs(creven) gebrued(er)en suste(re)n en(de) desgelijx der voirs(creven)/
jouffr(ouwen) heylwigen dat sij en(de) elc van hen alsoe v(er)re v(er)re hen/
dat aencleeft met he [den] jonch(e)r janne den vors(creven)/
woute(re)n oft sijne(n) nacomelingen sijns gebreken(en) d(aer) af/
voir scepen(en) van loven(en) en(de) and(er)sins behoirlijke vestich(eit) vande(n)/
vors(creven) goede(n) doen selen alsoe dat den vors(creven) woute(re)n sijne(n)/
erve(n) en(de) nacomelinge(n) vast en(de) seke(r) sijn sal moegen inde/
est fideiussor d(i)ct(i) do(micel)[li] joh(ann)is tamq(uam) debitor prinsipalis/
will(el)m(u)s specht receptor do(micell)[li] joh(ann)is p(re)d(i)ct(i) et p(ri)m(us) eisde(m)
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2015-08-27 by Agata Dierick