SAL7342, Act: V°272.1 (411 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°272.1  
Act
Date: 1448-02-04

Transcription

2018-12-18 by Pieter Soetewey
Cond zij allen lieden dat voir ons scepen(en) van loeven(en) hier na genoemt/
comen zijn jan hubiert en(de) steve(n) reclart porte(re)n der stad van loeven(en)/
kinnende ende lijdende dat zij vanden stoete die ov(er) vele jare(n) tusscen hen/
geweest heeft om eenre comescap wille die zij jege(n) malcande(re)n gedaen hadde(n)/
van seke(re)n goeden gelege(n) in so(m)mige(n) deele inde(n) lande van braba(n)t name(n) en(de) in/
so(m)mige(n) deele inde(n) lande van brabant de welke de voirs(creven) jan hubert bij/
crachte vand(er) voirs(creven) comescap genome(n) hadde ter pechtinge(n) jege(n) de(n) voirs(creven) steve(n)/
die dair inne als mo(m)boir zijns wijfs weduwe wilen pirart hubert des/
selfs zijns wijfs leefdach lang gericht mochte wesen om de so(m)me van vi/
mudde half tarwe half rogge tsjaers alsulke(n) pacht en(de) leveringe(n) alse/
de voirs(creven) comescap begrijpt van welker comescap zij niet verliken en consten/
om deswille datme(n) bevandt dat de voirs(creven) steve(n) reclart als mo(m)boir/
zijns wijfs egheen recht en hadde in de selve goede inder comescap begrepe(n)/
eve(n) v(er)re die inde(n) lande van name(n) ware(n) gelegen den welke(n) niet jege(n)staende/
hij nochta(n) meynde de(n) voirs(creven) janne hubert met rechte bij scepen(en) vo(n)nisse va(n)/
nyvele ond(er) de banc vand(er) potte(n) verwo(n)ne(n) te hebbe(n) en(de) voir de(n) voirs(creven) geheele(n)/
pacht eens worden zijn bij middele en(de) toedoene vande(n) burg(er)meeste(re)n ende raide/
der stad van loeven(en) van des hier na volcht te weten dat de voirs(creven) jan hub(er)t/
voir de goede ind(er) voirs(creven) comescap begrepe(n) die hij hebbe(n) en(de) behoude(n) sal/
betale(n) sal de(n) voirs(creven) steve(n) en(de) sijne(n) wive also lange als zij leve(n) sal jaerlijcx/
iii m(ud)[de] corens deen helicht tarwe en(de) dand(er) helicht rogge alsulcx/
pachts en(de) leveringe(n) als de voirs(creven) comescap in heeft en(de) dat elc vande(n) voirs(creven)/
p(ar)tien drage(n) sal de costen die elc van hen tot deser tijt toe mach hebbe(n)/
gelede(n) oft gedaen en(de) dat d(aer) af de scepen(en) vand(er) potte(n) en(de) desgelijcx de/
waerden oft hoeden die d(aer) om oft uut ocsuyn van dien gerasteert zijn geweest/
en(de) gelegen hebben te nyvele en(de) inde goede des voirs(creven) jans hubiert ontrasteert/
selen zijn en(de) uut trecken en(de) blive(n) midts desen geslete(n) en(de) goede gevriende/
ende in gevalle oft in tgene des meer in desen ter duysternissen viele/
tusscen de voirs(creven) p(ar)tien dat d(aer) af de raet vand(er) stad voirs(creven) hen sal beslichte(n)/
en(de) na hoirre t(er)mi(n)acie(n) te vrede(n) stellen wynge hortbeke fe(bruarii) iiii[ta]
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2015-08-20 by Agata Dierick