SAL7342, Act: V°396.2-V°397.1 (595 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°396.2-V°397.1  
Act
Date: 1448-05-28

Transcription

2020-05-06 by Pieter Soetewey
Van lodewijke goes/
Tvo(n)nisse tusscen arde der kinde(re)n in deen zijde en(de) lodewijc goes/
al die bij machte va(n) scepen(en) br(ieve) va(n) loeven(e) gegoedt es in der dalve(n)/
chijsguld(en) erflijc aen en(de) op i boender beempts luttel min oft meer/
gelege(n) acht(er) webbekem tussce(n) de(n) beemt wile(n) gheerts va(n) bevere(n) en(de) de(n)/
beempt jans wilen mixbeke en(de) oec naest de(n) goede(n) des beghijnhoofs/
van diest in dande(re) alse van vii guld(en) die de voirs(creven) lodewijc/
vander hueringe(n) vanden voirs(creven) beemde(n) als vande(n) t(er)mijne va(n) sinte/
m(er)tensmisse lestlede(n) gehave(n) hadde tonrechte also de voirs(creven) ardt/
meynde aengesien dat de(n) voirs(creven) bempt hem en(de) zijne(n) wive/
toebehoirde en(de) dat zij d(aer) af in possessien ware(n) en(de) hadden/
geweest ontkinnen(de) den voirs(creven) lod(ewijcke) e(n)nige(n) chijs d(aer) op te hebbe(n)/
voir aen d(er) tijt dat hij dien dair op gewo(n)ne(n) soude hebbe(n) met/
rechte t(er) plaetse(n) d(aer) de goede gelege(n) ware(n) ald(aer) hij hem/
p(rese)nteerde rechts te v(er)wachte(n) en(de) zijn goede te v(er)antwerden/
hopende d(aer) o(m)me de selve ardt op dat hij de voirs(creven) possessie/
metgaders de(n) ontheffe(n) d(er) voirs(creven) huere(n) gethoene(n) conde also/
hij p(rese)nteerde dat de voirs(creven) lodewijc he(m) soude restituere(n) de/
voirs(creven) vii guld(en) en(de) zijn goede onbelast late(n) tot dat hij/
d(aer) op e(n)nich recht va(n) chijse oft and(er)s inde(n) voirs(creven) hof soude/
hebben gewonne(n) dair jege(n) de voirs(creven) lod(ewijc) he(m) v(er)antw(er)de/
en(de) zeyde hoe dat voirtiden willem en(de) lod(ewijc) [voirs(creven)] goes gebruede(re)n/
alse geleidt tot alle(n) de(n) goede(n) magr(ieten) docht(er) jans wile(n)/
goes va(n) vorst jege(n) de(n) voirs(creven) arde der kijnde(re)n in rechte/
gestaen hadde(n) inde banc te loeven(e) alse vande(n) voirs(creven) chijse/
ald(aer) de scepen(en) va(n) loeven(e) te(n) ut(er)sten hadde(n) gewijst datme(n)/
de voirs(creven) gebruede(re) vande(n) voirs(creven) erfchijse houde(n) soude opde(n) voirs(creven)/
bempt in hare(n) beleyde seyde voirt de voirs(creven) lod(ewijc) dat na
//
den voirs(creven) vo(n)nisse de voirs(creven) gebruede(re) inde(n) voirs(creven) erfchijs gegoedt/
hadde(n) voir meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(e) en(de) uut de(n) voirs(creven) beleyde/
arnde goes welc ardt de(n) selve(n) chijs voir scepen(en) va(n) loeven(e) uut/
machte vander selver guedinge(n) met scepen(en) br(ieve) va(n) loeven(e) voirt/
ov(er)gegeve(n) hadde de(n) voirs(creven) lod(ewijcke) goes op de(n) voirs(creven) beempt erflijc/
te houde(n) en(de) te besitten(e) seggende voirt de selve lod(ewijc)/
dat hij voir gebrec vande(n) voirs(creven) chijse gevalle te s(in)t jans(misse) en(de)/
kersmisse int jaer xlvi op de(n) voirs(creven) beempt met meye(r) en(de)/
scepen(en) va(n) loeven(e) getoge(n) ware en(de) dat hem dien met rechte/
voir tselve gebrec met coste en(de) co(m)me(r) in hande(n) gesedt ende/
geleidt ware welke saken de selve ten slote seyde hij/
voirt dat mathijs vand(er) roederborch in deen zijde en(de) de/
voirs(creven) willem goes die te gade(r) met de(n) voirs(creven) lod(ewijcke) zijnen/
brued(er) geleidt ware tot de(n) goede(n) d(er) voirs(creven) magrieten/
in dande(re) te loeven(e) int rechte come(n) ware(n) ald(aer) de voirs(creven)/
mathijs de(n) voirs(creven) willem(me) aensprac meynen(de) va(n) he(m) restitucie/
te hebbe(n) va(n) lxxx guld(en) die ardt der kijnde(re)n hem voir/
de wet te dieste afgewo(n)ne(n) hadde om deswille dat de/
voirs(creven) wille(m) en(de) lod(ewijc) aenveerdt hadde(n) de voirs(creven) chijs op/
de voirs(creven) goede en(de) dat doen gewijst werdt met vo(n)nisse/
na dien dat de voirs(creven) mathijs dien last hadde gehadt/
uut ocsuyne va(n) dat hij getruwt hadde beatrice(n) die wijf/
was jans goessens dat d(aer) o(m)me zijn aensprake de(n) voirs(creven)/
gebruede(re)n noch hare(n) beleyde gheen onstade doen j en/
soude welke sake(n) de voirs(creven) lod(ewijc) mette(n) registre(n) en(de)/
p(ro)thocolle(n) behoirlijc dede blijke(n) hoopte d(aer) o(m)me dat/
de voirs(creven) huere va(n) vii guld(en) en(de) desgelijcx de(n) gront/
va(n) de(n) voirs(creven) bemde sculd(ich) ware(n) te volge(n) tot d(er)re/
tijt toe dat de voirs(creven) ardt d(er) kijnde(re)n hem volcome(n)/
betalinge soude hebbe(n) gedaen beyde va(n) chijse coste en(de) co(m)me(r)/
navolge(n)de de(n) scepen(en) vo(n)nisse voirs(creven) en(de) oft hij d(aer) toe/
woude come(n) p(rese)nteerde hem de voirs(creven) lod(ewijc) wettige rekeni(n)ge/
en(de) betalinge te neme(n) en(de) d(aer)enteynde(n) op goede betalinge/
voirtane sijn hande te lichte(n) [vande(n) voirs(creven) beemde] en(de) dat hij boven dien
//
elswaer dan inde banc te loeven(e) niet gemoeydt en soude/
worde(n) noch de sake geremitteert wesen was gewijst met/
desen worde(n) dat alsulke(n) aensprake als de voirs(creven) ardt der/
kijnde(re)n ten voirs(creven) lod(ewijcke) gedaen hadde alse vande(n) ghelde/
de(n) selve(n) lod(ewijcke) gheen onstade doen en soude maer geliefde/
hem jege(n) trecht en(de) de leveringe des voirs(creven) lod(ewijcx) inden/
banc te loeven(e) e(n)nige aensprake te doene dat hij dat/
dade en(de) met den rechte p(rese)nt(ibus) py(n)noc milite abs(oloens) witte/
willem(air) hortbeke maii xxviii
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2015-08-21 by Agata Dierick