SAL7342, Act: V°408.1-R°409.1 (621 of 649)
Search Act
previous | next
Act V°408.1-R°409.1  
Act
Date: 1448-06-12
Languages:Latinum,Nederlands

Transcription

2021-01-31 by Pieter Soetewey
It(em) villicus lovan(iensis) median(tibus) scab(inis) lovan(iensibus) add(uxi)[t] petru(m) vaes ad om(n)ia et sing(u)la bo(na) /
mobilia wil(he)lmi vanden hove de wechte(r) filii quonda(m) joha(n)nis henr(ici) vissenaex/
de werchte(r)
walteri et wil(he)lmi vissenaex [fr(atru)m et arnoldi de ha(n)nut] ubicu(m)q(ue) locor(um) sit(a) consistunt aut/
quocu(m)q(ue) nomi(n)e censeant(ur) pro c(er)t(is) recog(nitionibus) et promiss(ionibus) consc(ri)pt(is) in l(itte)ris/
scabinor(um) lovan(iensium) quar(um) tenor sequit(ur) in hec v(er)ba Cont zij allen lieden dat/
willem vanden hove van werchte(r) zoen janne wijlen vanden hove es comen in/
jeg(ewordicheit) der scepen(en) van loeven(e) en(de) heeft genomen ende bekent dat hij genomen/
heeft tegen lambrechte(n) van wynge die naden rechte der stad van loven(e) beleydt/
es totten goeden joncker anthonis van rotselair he(re) van stade ende voeght van/
houdert tgoot geheeten te stade met den wynnende(n) landen totten selven/
goeden hoe(re)nde te gade(r) met den beemde geheeten den poortbeemt aldair/
geleg(en) te houden te hebben ende te wynnen van sinte mertens misse/
dat was int jair ons hee(r)en duysent vierhondert en(de) eenenveertich eene(n)/
t(er)mijn van sess jairen lang deen nae dand(er) sond(er) middel volgende elcx/
jairs daer(re)n bynnen voe(r) twelf mudde rocx goet ende payabel met wanne/
en(de) met vede(re)n wael bereydt der maten van arscot ende vierthien hollantsche/
gulden van goude goet ende gheeve tons(er) vrouwen daghe liechtmisse te/
betalen(e) ende tcoren tarschot te leve(re)n jairlijcx den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
ende telken t(er)mine als v(er)volghde scout Item sal de voirs(creven) wynne de voirs(creven)/
lande laten gelijc hier nae volght te weten drie boend(er) lants geleg(en) buyten/
de porten vanden voirs(creven) goeden wel en(de) loflijc besayt op zijn getidege voren/
ende gemest met braecrogge gelijc hij die vant Item alle die ander/
lande sal de selve wynne laten liggende ter storten geheel gelijc hij/
die vant Item sal de voirs(creven) wynne jairlijcx sculdich zijn te leve(re)n drie/
hondert walme(re) om mijns jonche(re)n huze voirs(creven) die hij behelt dairmede/
te decken Item sal de voirs(creven) wynne de ande(re) huyse die hij behelt/
houden in goeden state van wande en(de) van dake den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
It(em) sal de voirs(creven) wynne vue(re)n jairlijcx dmest datmen van m(ijn) jonckers wegen/
copen sal op des selves mijns jonch(ers) wijng(ar)de en(de) oic de staken diemen jairlijcx/
d(aer) op behoeft en(de) als den wijn dair op gewassen es gesneden es soe sal/
de wyn dien t(er) perssen vue(re)n en(de) vand(er) perssen weder int hof te stade/
ende den selven wijn voirt vue(re)n op dwat(er) om te scepe te laden alst/
m(ijn) jonch(e)r gelieft Item j alse minen jonch(e)r gelieven sal te stade te/
sijne soe sal de wynne mijnen jonck(er) sijn coiren t(er) molen vue(re)n/
en(de) dmeel wed(er)o(m)me tsijnen huys It(em) sal de voirs(creven) wynne den poertbeemt [poortbeemt]
//
moegen bezayen bynne(n) sijnen t(er)mijn voirs(creven) bij also dat de selve wynne den/
selven beemt ten lesten tween ja(r)en sa(l) laten besayt beweyt It(em) sal de/
voirs(creven) wynne houden de grechten vanden goeden gelijc men hem die/
leve(re)n sal mett(er) scuppen It(em) waert also dat de voirs(creven) wynne e(n)nige/
scade dade met sijnen beesten in mijns jonche(re)n bossche soe sal/
de selve wynne die oprichten ter goed(er) mans prijse en(de) dies sal/
de wynne voirs(creven) de weyde inden bossche hebben en(de) oic die breemen/
en(de) bre(m)men vand(en) goeden voirs(creven) It(em) sal de wynne hebben voir dat hij/
de staken op den wijngart vuert en(de) voir dat hij den lueck t(er) plaetsen/
dairmen des behoeven sal den afval vanden willegen comende/
d(aer)men lueck oft staken af maken sal Item sal de voirs(creven) lambrecht van/
m(ijn) jonche(re)n wegen voirs(creven) den voirs(creven) wynne moeten doen tusschen dit/
en(de) uutganck meye naestcomen(de) vijfen(de)twintich oft dertich scapen/
te deylen te tween ja(r)en des salmen minen jonch(e)r voirs(creven) eenen/
hamel voir uutgeven Ende alse dese vorwerden geluften en(de) condicien/
boven bescreven heeft geloeft de voirs(creven) wyn den voirs(creven) lambrechte/
vast gestentich en(de) onv(er)breclijc te houden en(de) te voldoen tallen tijden/
en(de) t(er)mijnen als die vallen en(de) v(er)schijnen sullen en(de) telken t(er)mine alse/
v(er)volghde scout ende hier voir sijn borgen des voirs(creven) wynnen als/
principael sculde(re)n ongesundert en(de) ongesceyden en(de) elck voir al/
henric vissenaecx van werchte(r) wout(er) en(de) willem vissenaecx zijn/
zoenen en(de) arnt van ha(m)me van werchte(r) die welke de voirs(creven) wyn/
hier af geloeft heeft scadeloes en(de) co(m)merlos te houden en(de) tontheffen/
hier wa(r)en over jan van oppendorp en(de) arnt van vynckenbosch/
scepen(en) te loven(e) gegeven int jair ons he(re)n duysent vierhondert/
tweeen(de)veertich acht dage in april Item notu(m) sit univ(er)sis q(uod) lamb(er)t(us)/
de wynge contulit petro vaes has l(itte)ras p(er) quas hec p(rese)ns l(itte)ra l(itte)ra/
est transfixa in om(n)i eodemq(ue) mo(do) et iu(r)e haben(das) quibus quibus d(i)c(t)us/
lambertus eas prius habebat Testes jacobus pynnoc et everardus/
de wynge scabini lovanien(ses) datu(m) anno d(omi)ni millesimo quadringentesi(m)o/
quadragesimo septimo mensis octobris die vicesimasexta It(em) notu(m) sit/
univ(er)sis q(uod) wil(he)lm(us) vande(n) hove f(ilius) quonda(m) joh(ann)is walter(us) et wil(he)lm(us)/
d(i)ct(i) vissenaex f(rat)res p(ro)mis(eru)[nt] ind(ivisim) petro vaes de arscot lxvi clinckard(en)/
aur(eos) mo(n)ete te xiiii stuc ad pur(ificacionis) b(ea)te marie v(ir)g(inis) p(ro)x(im)e p(er)solvend(os) t(am)q(uam) ass(ecutu)[m]/
Et p(ri)m(us) Testes pynnoc miles willem(air) dec(embris) xx[a] a(n)no xiiii[c] xlvii[o] Hiis/
int(er)f(uerunt) abs(oloens) willem(air) junii xii
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-08-27 by Agata Dierick