SAL7342, Act: V°425.2-R°426.1 (650 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°425.2-R°426.1  
Act
Date: 1448-06-22

Transcription

2020-05-20 by Pieter Soetewey
Nadien dat voir den raide vand(er) stat comen zijn dierijck van/
melderlair en(de) mychiel meermans voe(r) hen ende inden name/
vanden ande(re)n ingeseten(en) van lu(m)men(e) buyten vryheiden in deen/
zijde reyne(re) bynnemans en(de) jan [vacat] voe(r) hen ende/
ande(re) onderseten des godshuys van everbode onder coerssele/
ter ande(re) opdoende de voirs(creven) van lu(m)men hoe dat zij/
zeke(re) lasten gehadt hadden int vervolgh d(er) saken die zij/
hadden uutstaende e gehadt jeghen ghijsbrechte de lepper/
hue(re)n meye(r) int wederstaen van alderhande lasten van/
maelcoren(en) koe(re)n en(de) and(er)sins die hij hen eysschen(de) was/
Begherende dair o(m)me want e(n)nighe vanden voirs(creven) ond(er)sete(n)/
van coerssele oft de voirs(creven) meye(r) des hadde volcomen inde/
voirs(creven) lasten mede gepraempt souden hebben geweest dat/
sij dair o(m)me inde selve lasten met hen souden contribue(re)n/
Dair jegen de voirs(creven) van coerssele alligeerden alrehande/
reden(en) en(de) seyden ten uutersten dat zij de voirs(creven) contributie/
gherne doen wouden voe(r) nu en(de) den toecomen(de) tijt met/
den vors(creven) van lu(m)men bij alsoe dat de selve van lu(m)men/
met hen wouden staen te laste int ghene des hen/
overcomen wa(r)e oft toecomen soude dair [af] de voirs(creven) van/
lu(m)men alsoe zij opdeden tghene gheenen last en hadden/
Soe is bijden raide vander stat vercleert en(de) uutgesproke(n)/
opden stoot voirs(creven) dat de voirs(creven) van lu(m)men bij hue(re)n/
medegesellen selen vertasten oft hen met den voirs(creven)
//
van coerssele in beyden zijden gelijc in laste die geboiren gelieft te (con)tribue(re)n/
ende even verre sij dat bevynden dat zij dair mede met malcande(re)n/
selen staen te vreden ende in gevalle oft sij des niet doen en wille(n)/
dat sij dan de ghene alsoe wale te coerssele oft elswair als te/
lu(m)men(e) geseten die zij meynen dat met hen int voirtsetten des/
voirs(creven) meye(r)s oft hij des hadde volcomen gehouden souden zijn en(de)/
worden gelast selen vermanen met hen den voirs(creven) last van/
vervolghe te dragen ende oft alsulcken p(er)sone(n) hen dat weyge(re)n/
dat zij die met rechte selen aenspreke(n) ter plaetsen d(aer)/
die zijn geseten oft de zaken wedero(m)me bringen ta t(er)/
kynnessen vanden raide vand(er) stat te dien eynde datme(n)/
hen bijden selve(n) raide doen moge en(de) wijsen des nae/
recht sal behoe(re)n act(um) in pleno (con)silio junii xxii
Contributorskristiaan magnus , Lieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2015-08-27 by Agata Dierick