SAL7342, Act: V°72.1 (125 of 650)
Search Act
previous | next
Act V°72.1  
Act
Date: 1447-09-02

Transcription

2017-01-24 by Pieter Soetewey
Condt zij allen lieden dat een huwelicke vorwerde gemaect ende getracteert/
is tusschen pete(re)n rogge soen jans wilen rogge in deen zijde ende lijsbetthen/
metsaerts dochter rogiers metsaerts in dande(re) met consente doen toedoen/
en(de) weten van hu(er)er beyder vriende(n) alsoe dat in ghiften vande(n) vors(creven)/
huwelicke jan rogge brueder des vors(creven) peters ende goert prevaert geloeft hebben/
te geven tusschen dit ende kersmesse naestcomende de so(m)me van xl/
gulden(en) rijders der mu(n)ten ons gened(ichs) he(re)n tsh(er)togen in alsulcker vuegen/
datmen ten vors(creven) kersmesse tvors(creven) ghelt aenleggen sal en(de) dat stellen ter/
lijftochten ten live des vors(creven) peters en(de) lijsbetthen zijns toecomen(de) wijfs/
in welcker lijftocht een vanden vriende(n) des vors(creven) peters en(de) een vande(n)/
vriende(n) der vors(creven) lijsbetthen hue(re) heffen en(de) gebruyc hebben sele(n) om/
die altijt voert te keren tot den orber ende proffijte vande(n) vors(creven) toecomen(de)/
gehuysschen ende inden gevalle dat de vors(creven) lijftocht afgequijt/
worde datmen dan die weder o(m)me aenleggen sal moeten en(de) die/
bek(er)en inder maten alse voe(r) ende bij raide vande(n) vrienden in wederen/
zijden van welcken sake(n) vors(creven) de vors(creven) jan rogge geloeft h.../
heeft den vors(creven) goede pierarde scadeloes tontheffen(e) desgelijcx soe/
hebben geloeft in giften alse voere de vors(creven) rogier metsaerts en(de)/
andries de mansnyde(r) te geven(e) tusschen dit en(de) kersmesse naestcomen(de)/
xl rijders d(er) mu(n)ten vors(creven) om alsdan gecocht te werden lijftochte ten/
live der vors(creven) toecomender gehuysschen en(de) om die bekeert ende/
aengeleeght te worden inder manie(re)n als voe(r) vande(r) welcke(n)/
de vors(creven) rogier geloeft heeft den vors(creven) andriesse schadeloes te ontheffen(e)/
cor(am) py(n)nocke miles et py(n)nock sept(embris) secunda
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2015-08-19 by Agata Dierick