SAL7343, Act: R°117.3-V°117.1 (197 of 593)
Search Act
previous | next
Act R°117.3-V°117.1  
Act
Date: 1448-10-11

Transcription

2019-10-11 by Henri Brandenburg
It(em) wij willem lombart ende arnt vinc scepen(en) te loven(e) doen cond yegewelke(n)/
dat voe(r) ons come(n) es die edel ende moegende jonch(ee)r jan he(re) van/
wezemale ende te phaleis alse segge(r) ende ov(er)man gecoe(re)n ende genome(n)/
van danele vande(n) wairde he(re) van meerbeke et(cetera) ter eenre zijden ende/
diericken de voecht die des voirs(creven) daneels dochte(r) heeft t(er) andere/
van alsulken gescille ende eyscen van huwelijken vorwerden scatscoude/
geleende gelde montcoste ende ande(re)n saken die zij malcande(re)n/
eyschende mochten zijn tot den dage toe van heden Ende/
heeft zijn uutsprake vande(n) voirs(creven) stoote ende gescille na dat/
de voirs(creven) p(ar)tien hen volcomelijc voe(r) scepen(en) van loven(e) in hem/
v(er)bonden ende gesubmitteert hadden ende in tiden ende wijlen als/
hij dat na begrijp des co(m)promis hier op gemaect wael doen/
mochte gep(ro)nu(n)cieert ende uutgesproken ind(er) manie(re)n h(ier) na bes(creven)/
Inden yersten dat de(n) scepen(en) brieff van loven(e) die de voirs(creven)/
[daneel te(n)] dieric heeft sprekende van iiii l(i)b(ra) groete vleems gelts ten live/
jouff(rouwe) katlijne(n) vanden warde des voirs(creven) dierix wijff aen ende op/
de goede van court dair af de dage van betalinge vallen/
half te kersmisse ende half tsint jans misse sijn ende blive(n)/
sullen van weerden ende in hue(re)r macht o(m)me de voirscr(even)/
diericke dair mede te moegen wercken om betalinge te gec(ri)gen/
na den rechte d(er) stad van loven(e) vanden payme(n)ten die(n) nae/
datum des briefs voirtae(n) vallen sullen Behoudelijc dat de/
voirs(creven) daneel de voirs(creven) iiii l(i)b(ra) groete sal moegen bewizen/
bynne(n) twe jaire(n) naestcomen(de) op ande(re) goede pande(n) ond(er) thoetvo(n)nisse/
van loven(e) gelegen bij alsoe dat de bewisenisse gescieden(de) de voirs(creven)/
iiii l(i)b(ra) groete sullen worden gestelt ten live der voirs(creven) jouff(rouwe)
//
katlijne(n) en(de) eens vande(n) kinde(re)n des voirs(creven) dierix en(de) zijns wijfs dwelc/
de(n) selve(n) diericken alsdan gelieve(n) sal ende die sal hij heffen en(de)/
jairlicx boeren alsoe lange als die live dair af leven sullen altoes/
na uutwijzen der brieve(n) die dair af nu zijn oft die na d [de] bewisenissen/
gemaect mochte(n) worde(n) sonder die (e)enichsins te moege(n) v(er)coepen/
belasten oft bese versetten in (e)eniger manie(re)n Item dat de voirs(creven)/
daneel voe(r) alle dacht(er)stel dat de voirs(creven) dieric hem eyscende es/
vande(n) voirs(creven) iiii l(i)b(ra) groete tot desen dage toe en(de) allen ande(re)n/
eyscen den selve(n) diericke(n) sal betalen xxv salute(n) oft de weerde/
dair af te kersmisse naestcomen(de) ende in afslage van dien den/
selve(n) diericken oft hijt versuect lene(n) thien salute(n) te sinte m(er)tens/
misse naestcomen(de) Item dat de voirs(creven) dierick ongehouden sal zijn/
van alsulken toeseggen als hij den voirs(creven) danele gedae(n) mach hebbe(n)/
voe(r) scepen(e) van meerbeke de brieve vande(n) voirs(creven) iiii l(i)b(ra) groete/
in hue(re)n handen te bringen Item dat de voirs(creven) daneel van zijne(n) wegen/
ombeledt den voirs(creven) diericken sal late(n) volgen alsoe v(er)re alst in hem/
es alsulke brieve van xii l(i)b(ra) groete alse liggen onder scepen(en) van/
m(eer)beke alse de voirs(creven) daneel den voirs(creven) diericken in hande(n) gegeve(n)/
mach hebben om den selve(n) diericken dair mede te doen(e) des hem/
gelieve(n) sal Item dat de voirs(creven) p(ar)tien mids des voirs(creven) [es] van alle(n) eyscen/
van huwelijker vorwerden scatscoude geleende gelde mont coste/
ende allen ande(re)n saken gelijc voirgeruert steet die zij dee(n) den/
ande(re)n eyscen mochten tot den dage toe van heden volcomelijc/
ende geheel gesleten ende v(er)enicht sullen wezen sonder dat/
dee(n) den ande(re)n dair o(m)me voirtaen yet meer eyschen oft aenspreke(n)/
sal moegen mair bliven goede gevriende Gelovende de voirs(creven)/
p(ar)tien vast ende gestentich ende van werden te houden alle tghene/
des voirgeruert es ende bijde(n) voirs(creven) jonch(ee)r ja(n)ne uutgesproken/
sonder dair tegen te comen oft te doen(e) in (e)enig(er) manieren act(um) oct(obris) xi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-03-03 by Jos Jonckheer