SAL7345, Act: R°126.1-V°126.1 (215 of 627)
Search Act
previous | next
Act R°126.1-V°126.1  
Act
Date: 1451-11-17

Transcription

2018-06-18 by Chris Picard
Item alse vanden stoote opverstae(n) tusschen goerde vand(er) karme(re)n odielien/
sijnen wijve weduwe henricx wilen ricx ende janne ricx der voirs(creven)/
odielien sone die zij hadde vanden voirs(creven) wilen henricke van diverse/
gebreken die de voirs(creven) p(er)soenen en(de) elc van hen deen totten ande(re)n hadden/
in veele manie(re)n Sijn zij bij onderwijse van e(n)nighen hue(re)n vrienden/
en(de) uuterlijc bij weten(e) vanden bourg(er)meeste(re)n scepen(en) en(de) raide vander/
stat eens wordden der pointen hier na verclaert gestentichlijck/
tonderhouden en(de) oft in e(n)nich van hen dair af gebrecke viele/
dat zij van dien sullen staen ter ordinancien en(de) correctien vander/
stat als de ghene die teghen deendrechtich(eit) vand(er) selver hadde(n)/
gedaen Inden yersten dat de voirs(creven) goert en(de) odielie als man en(de) wijf/
temellijc van nu vortaen met malcande(re)n zullen woenen ende/
leven intghemeyne van alle tghene des den eenen oft den/
ande(re)n van hen toebehoert in wat manie(re)n dat zij Item dat de/
voirs(creven) goert tgoedt der voirs(creven) odielien also loflijc sal wynnen/
mesten en(de) hanteren nae behoefte des selfs als zijn selfs oft/
ande(r) goet dat hij houden mach Item dat de voirs(creven) goert alst/
behoeft sal vo(n)nissen en(de) vervolghen alle de lijfrenten die zijnen/
wijve vors(creven) toebehoe(re)n om dair af de jaerlicsche betalinghe te/
hebben ende ten proffijte van hen beyden als voirs(creven) steet bekeert/
te wordden Item dat alle de goede die zij tsamen vercreghe(n)/
hebben oft vercrigen zullen naden lesten leven(de) van hen beyden/
sullen gaen tot beyden zijden also dat behoert naden lantrechte/
het en wae(r) dat zij die te samenderhant vertierden oft oic dat/
de lest leven(de) van hen beyden sijns selfs helicht vercochte Item/
dat nade doot der voirs(creven) odielien de voirs(creven) jan ricx hebben sal alle/
derve en(de) tvliegende erve dat hem van zijnen vader en(de) moeder/
vors(creven) sculdich is naden lantrechte toetecomen ende oft hij suspicie/
hadde dat goert voirs(creven) hem dair af cleren sal tsijnd(er) eedt Item/
dat nade doot der voirs(creven) odielien op dat zij voe(r) hue(re)n man vors(creven)/
storve de voirs(creven) jan hebben sal terdendeel van alle der haven/
die alsdan den voirs(creven) goerde en(de) odielien toebehoe(re)nde bevonde(n)/
sal wordden en(de) de voirs(creven) goert de tweedeele En(de) oft yemant/
suspicie hadde datter meer wae(re)n dan voir oghen sullen/
wezen dair af sal elc claernisse doen bij zijnder eedt Item/
dat de twee mudden rocx erfpachts die de voirs(creven) odielie
//
in hue(re)n weduwe stoele vercreegh op roelofve vranx en(de) op zeke(r) sijn/
borghen van nu vortaen volgen sullen den voirs(creven) janne ricx sonder dat/
de voirs(creven) moed(er) oft goert e(n)nich recht oft tocht dair inne zullen/
behouden Item oft de selve goert ende odielie tsamen schout gemaect/
hadden en(de) sculdich wae(re)n ter tijt als odielie aflivich sal wordden/
dat die vand(er) geheelder haven betalen [betaelt] sal wordden en(de) oft die/
schout meer gedroeghe dan de have weert wae(r) dair af sal/
jan ongehouden zijn ende oft gort sonder weten van sijne(n) wijve/
e(n)nighe schout maecte die zijn wijff in hue(re)n ziecbedde niet/
en bekynde met hue(re)n man gemaect te hebben die sal de selve/
goert alleene betalen en(de) draghen Item alle erf en(de) lijfrenten/
staende op borghen die de voirs(creven) odielie hebben mach wordden/
de selve afgequijt die zullen wordden bekert en(de) aengeleeght/
talsulker natue(re)n als de schouden [scouden] om den voirs(creven) gorde soe verre/
die vercreghen zijn in odielien weduwe stoele oft oic bijden/
vors(creven) goerde dair inne int geheel getocht te weze(n) en(de)/
te heffen in derflicheit des lantrecht weze(n) sal Item dat de/
voirs(creven) goert ongehouden zijn sal van alsulker aenspraken als/
de voirs(creven) jan te hemwert soude moeghen doen uut ocsuyne/
vanden vijftich rijders die hij meynde dat hem van zijns/
vaders weghen toebehoe(re)n soude(n) Geloven(de) de voirs(creven) p(ar)tien/
dit appointement vast gestentich te houden en(de) malcande(re)n/
dair af genoech te doene cor(am) lyemi(n)ge(n) burgim(a)g(ist)ris et/
plurib(us) aliis de consilio nove(m)br(is) xvii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-03-08 by Jos Jonckheer