SAL7345, Act: R°205.1 (333 of 628)
Search Act
previous | next
Act R°205.1  
Act
Date: 1452-01-19

Transcription

2019-04-01 by Chris Picard
It(em) vande(n) stoete opv(er)staen tussche(n) ja(n)ne pet(er) thijs in deen zijde en(de) claes wout(er)/
hille(n) sone in dande(r) alse vande(n) goede(n) beruerlijc en(de) onberuerlijc hen bleve(n)/
nae en(de) vander doet arnt wile(n) tarijs huerd(er) beyder sweer hebbe(n) hen de/
selve p(ar)tie(n) opde(n) dach va(n) hede(n) verbonde(n) gelikerhant en(de) ges(u)bmitteert in hue(re)n/
vrinde(n) mynlike yffene(re)n diese eendrechtelijc hier toe hebbe(n) genome(n) [te wete(n) gorde luyx en(de) goert hanckart] geloeven(de)/
in beyde(n) zijde(n) vast en(de) gestentich te houde(n) wes de voirs(creven) segge(re)n opde voirs(creven)/
geschille(n) opde(n) dach va(n) hede(n) dat(um) va(n) dese(n) h(ier) af uutspreke(n) en(de) t(er)minee(re)n soude(n)/
welke segge(re)n cort daer nae sijn gecome(n) voe(r) de selve scepen(en) daer voe(r) tvoirs(creven)/
(com)p(ro)mis was gepass(er)t by(n)ne(n) de(n) selve(n) dage en(de) hebbe(n) huer uutsprake opde(n)/
stoete voirg(eruert) en(de) tussche(n) de voirs(creven) p(ar)tie(n) gedaen en(de) uutgesproken opde manie(r) h(ier)/
nae v(er)claert Yerst es der voirs(creven) segge(re)n uutsprake dat alsulke(n) deylinge(n) als/
and(er)wile(n) voe(r) scepen(en) van do(m)mele gemaect sijn vande(n) omberuerlike(n) goede(n)/
des voirs(creven) wile(n) arnt tharijs tussche(n) de voirs(creven) p(ar)tie(n) goet vast en(de) va(n) werde(n)/
sal blive(n) voe(r) hen en(de) hue(re)n erfgename(n) tot ewige(n) dage(n) ende alse vande(n)/
beemdeke(n) dat buyte(n) deylinge(n) was blive(n) gehete(n) de(n) putte(n)beempt daer af sal/
elc vande(n) voirs(creven) p(ar)tie(n) hebbe(n) sijns wijfs kinsgedeelte ende alsoe v(er)re alst aengaet/
de(n) vii(½) mudde rog(ge) oic buyte(n) deylinge(n) bleve(n) daer af sal de(n) voirs(creven) claese/
corte(n) die ond(er)half mudde rox tsjaers die sijns wijfs yerste kijnde(re) daer af/
hebbe(n) Ende om dat dande(r) kijnde(re) des voirs(creven) arnt wile(n) thar(ijs) oft huer wettich/
oir vande(r) voirs(creven) erfpachte soe v(er)re v(er)sien sijn dat daer af m(er) ongedeylt en/
blive(n) drie mudde rox onder de drie kijnde(re) des voirs(creven) arnts Soe [es] der voirs(creven)/
segge(re)n uutsp(ra)ke dat elke(n) vande(n) voirs(creven) p(ar)tie(n) sijns wijfs kinsgedeelte inde(n)/
selve(n) drie(n) mudde(n) corens volge(n) sal Es voert huer segge(n) dat elc vanden/
voirs(creven) p(ar)tie(n) sijne(n) last beg(re)pe(n) in sijnder deylinge(n) en(de) va(n) sijne(n) goede(n) hem/
gevalle(n) drage(n) sal ende oft ande(re)n cond(icien) e(n)niger p(ar)tie(n) ov(er)q(ua)me op wiens/
goede die(n) stonde daer af soude(n) zij de(n) last te gelike drage(n) ende/
alle de gereede goede en(de) schoude acht(er) de(n) voirs(creven) wile(n) arnde gebleve(n)/
sulle(n) ombelet vande(n) voirs(creven) claese volge(n) de(n) voirs(creven) ja(n)ne pet(er) thijs ende/
oft om die te c(re)ge(n) de voirs(creven) ja(n) des voirs(creven) claes behoefde d(aer) af sal de/
voirs(creven) claes de(n) voirs(creven) ja(n)ne behulp doen hant en(de) mont leene(n) sonder/
sijne(n) cost Es voert huer uutsp(ra)ke dat de voirs(creven) ja(n) de(n) voirs(creven) clase/
betale(n) sal tussche(n) dit en(de) vastelavont naestcomen(de) xiiii(½) gul(den) peter/
te xviii stuv(er)s ende h(ier) met sulle(n) sij va(n) alle(n) dese(n) v(er)lijct ende v(er)effent sijn/
wynge willem(air) ja(nuarii) xix
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-03-15 by Jos Jonckheer