SAL7345, Act: V°219.4-R°220.1 (360 of 627)
Search Act
previous | next
Act V°219.4-R°220.1  
Act
Date: 1452-01-29

Transcription

2019-07-14 by Chris Picard
Item es bijden voirs(creven) henricke en(de) m(ar)gr(iete) geconsenteert en(de) gewillecort dat/
de voirs(creven) p(er)sone oft deen va(n) he(n) hen selen moegen doen beleide(n) tot hue(re)n goede(n)/
en(de) dat gedae(n) de brieve d(aer) af te blive(n) ond(er) scepen(en) van loven(en) te deser meyni(n)ge(n)/
Te weten(e) dat zij d(aer) mede der vors(creven) m(ar)gr(iete) sullen doen volgen en(de) vredelic gebruycke(n)
//
alle alsulken goede het zij have erve oft lijftocht die de voirs(creven) gehuyssch(en)/
hebben bij hen selven op ten live van hue(re)n kynde(re)n en(de) daer op/
sal de selve m(ar)gr(iete) der voirs(creven) henr(ix) moeder hue(r) selven en(de)/
hue(r) kynde(re)n rege(re)n sonder dat de voirs(creven) henric hem der/
selver goeden e(n)nichsins sal onderwynden oft d(aer) af hebben/
dan de so(m)me van xii pet(er)s oft de weerde d(aer) af die de/
voirs(creven) geleyde oft m(ar)gr(iete) he(m) vand(er) bladingen d(er) selver goede(n)/
den voirs(creven) henr(icke) betalen sullen te weten(e) de helicht daer aff/
opden yersten dach van julio en(de) dand(er) helicht opden yersten/
dach van febr(uario) en(de) also van jae(r) te jare tot d(er)re tijt toe dat/
den selven henr(icke) gelieve(n) sal bij zijne(n) voirs(creven) wijve te come(n)/
woenen en(de) te blive(n) als manne en(de) wijve toebehoert in/
welcken gevalle hij de vors(creven) xii pet(er)s niet meer heffen/
en soude maer met gaders zijns wijve zijnd(er) moeder/
hn hen selven en(de) hue(r) kynde(re) dueghdelic rege(re)n metter/
bladingen der selver goeden en(de) sond(er) die e(n)nichsins inder/
proprieteit te myncken oft te v(er)coepen maer dat die/
goede na hue(r) doot hue(re)n voirs(creven) kynde(re)n sullen moege(n)/
blive(n) behoudelic in desen oft d(er) voirs(creven) m(ar)gr(iete) te lestich/
viele den voirs(creven) henr(icke) de vors(creven) xii pet(er)s uut(er) bladinge(n)/
d(er) vors(creven) goed(en) te betalen datme(n) in dien gevalle also/
veele erfs sal v(er)coopen alse te v(er)crigen xii pet(er)s/
lijfpensie(n) tot hue(re)r kynde(re)n lijve en(de) d(aer) inne de vors(creven)/
henric inde stat vand(en) vors(creven) xii pet(er)s en(de) opde voirg(eruerde)/
voeghe zijn heffen soude hebben En(de) es vort bijden/
vors(creven) henr(icke) geloeft dat hij de vors(creven) geleide inde leengoede/
also vestigen sal voe(r) hof en(de) hee(r) dat die staen sullen/
verbonden gelijc den ande(re)n goede(n) voirg(eruert) vortaen want/
de voirs(creven) henr(ic) tande(re)n tijden voe(r) wet te meerhout eedt/
gedaen heeft en(de) geloeften dat hij der voirs(creven) m(ar)gr(iete) noch hue(r)/
goede niet meer pramen en soude so sal den br(ieve) van dien oic/
blive(n) liggen(de) ond(er) scepen(en) va(n) loven(en) om dien aldaer te blive(n) tot d(er)re/
tijt toe dat twee scepen(en) d(er) banc van meerhout zullen come(n) tuyge(n)/
voe(r) scepen(en) va(n) lov(en) houden(de) bij hue(re)n eede dat des briefs niet meer/
noet en zij noch en behoeft en(de) dat gedae(n) salme(n) den selve(n) br(ieve)/
a(n)nichelle(re)n eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-03-15 by Jos Jonckheer