SAL7345, Act: V°254.3-R°255.1 (431 of 627)
Search Act
previous | next
Act V°254.3-R°255.1  
Act
Date: 1452-03-03

Transcription

2020-05-08 by Chris Picard
Item achtervolgende den compromisse voe(r) scepen(en) van loven(e) begrepe(n)/
en(de) gemechticht maren tusschen goffarde goffart gerarde en wille(m)me/
goffart zijn kynde(re) van alsulken stoote als de selve p(ar)tien underlinghe/
oft tusschen hen verscheiden uutstaende moegen uutstaende g hebben/
gehadt also wale mits den beleide [van scepen(en) brieve(n) va(n) loeve(n)] dat de voirs(creven) willem goffart/
op des voirs(creven) goffar goffart zijns vaders goede heeft sprekende als/
anders hebben jan boone jan gheermans vorste(re)n te loven(e) quinten/
cockeroul en(de) gielijs le da(m)moiseul segge(re)n tusschen de vors(creven) p(ar)tien/
genomen alsoe tselve compromis hier af begrijpt uutwijst en(de)/
v(er)claert hue(r) uutsprake hier af [op] in tijden en(de) wilen zij dat nae/
begrijp vand(en) selven co(m)promisse vermochten gedaen en(de) uutgesproken/
inder manie(re)n hier nae vercleert [en(de)] yerst es der voirs(creven) segge(re)n/
uutsprake dat de voirs(creven) gerart en(de) willem goffart gebruede(re)n/
en(de) hue(r) wijve tot hue(re)r eedt zullen innebringen en(de) overgeven/
den vors(creven) goffarde hue(re)n vad(er) alle alsulke haeflike goede(n) ende/
schouden als zij den voirs(creven) goffarde goffart toebehoe(re)nde aenveert/
gehandplicht oft ontfangen moegen hebben zeder bamisse lestlede(n)
//
o(m)me de [selve] schouden en(de) haefliken goeden inde schouden des voirs(creven) goffarts/
goffart en(de) willems zijns soens soe v(er)re die gemaect zijn te wile/
dat de voirs(creven) willemet bij zijnen vader woende bekeert te wordden/
en(de) bestaeyt ende dat daer af en(de) vand(en) ande(re)n gereetsten [goeden] so have en(de)/
erve wordden afgequijt alsulken iiii rijd(er)s lijftochten als de vors(creven)/
p(ar)tien sculd(ich) zijn woute(re)n dantijn en(de) vort alsulken iii rijd(er)s lijfpensie(n)/
als sij oic sculd(ich) zijn anceal le begge Dae(re)nboven sal de vors(creven) willemet/
ter stont hebben vand(en) vors(creven) beruerliken goeden voer uut een bedde/
metter toebehoerten eenen ee(re)n pot eenen ketel een panne vande(n)/
arghsten noch vand(en) besten en(de) tsurplus vanden beruerliken goed(en)/
des selfs goffarts sal bij inventar(is) werdden geclaert en(de) nade doot/
van hem sal dat tusschen de voirs(creven) gebruede(re)n en(de) hue(re)r beyder/
suster kynde(re) staende in hue(re)r moeder stat werdden gedeylt/
Behoudelic oic dat de vors(creven) willem goffart voir uut/
hebben sal aen alle de omberuerlike goede achter zijne(n) vad(er)/
bliven(de) twee mudden teruwen pacht en(de) mate van thiene(n)/
[erflijc] die de voirs(creven) willemet tegen den vors(creven) gerarde zijne(n) brued(er)/
aldus gecocht en(de) v(er)cregen heeft en(de) twee mudde rox thiensche/
[oic erfs pachts] diede vors(creven) willemet bij seke(re)n reden(en) den voirs(creven) segge(re)n daer/
toe porren(de) noch sculdich is voir uut te hebben Es voert/
hue(r) seggen dat de voirs(creven) geleid(den) totten goeden der vors(creven) p(ar)tien/
met hue(re)n beleyden niet meer trecken en zullen naden ond(er)scheide/
vors(creven) [dan] zij derven houden met hue(re)n eede dat hen hue(r) p(ar)tie/
bekynde(n) van hue(re)n brieven dueghdelic sculdich es buyten hue(re)n brieve/
en(de) dat hen voldaen sullen zij hue(r) brieve van beleide sculdich zijn te/
bringen onder de stat o(m)me daer met dese uutsprake ter/
volcomender undracht gebracht te wordden cor(am) iud(oco) abs(oloens) willem(air)/
m(ar)tii tercia
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-03-22 by Jos Jonckheer