SAL7346, Act: R°304.1-R°307.1 (523 of 677)
Search Act
previous | next
Act R°304.1-R°307.1  
Act
Date: 1453-03-28

Transcription

2020-01-09 by kristiaan magnus
Opte gescillen gepoert voir den raide vander stat tusschen diericken de/
voeght joese van eze(re)n en(de) jannesse den ruyssche die geleit zijn tot/
allen den goeden daneels wilen vanden waerde uut overgheven van tween/
schoutbrieven hen gedaen van jacopen vanden waerde en(de) janne van v(er)trike/
samentlic en(de) bezunder aenleggers in deen zijde ende jouffr(ouwe) margrete/
weduwe daneels wilen vanden waerde voirs(creven) in dande(re) als v(er)weerde(re)/
Alse van div(er)sen pointen van gebreken hier onder gespecificeert diede/
voirs(creven) drie p(er)sone hadden uutstaende op ende teghen den vors(creven)/
wilen daneele dair af aensprake verantweerden replike/
duplike ende thoenisse bijder stat overgegeven ende gehoerdt/
sijn geweest Soe is dair op bijden raide vand(er) stat die/
dair op rypelijc heeft geleet uutgesproken ende voe(r) reden(en)/
ende recht getermijneert tghene des hier naevolght Item/
inden yersten alse van iiii l(i)b(ra) gr(ote) lijfpensien die daneel/
wilen vanden waerde den voirs(creven) diericken met jouffr(ouwe)/
katlijnen des vors(creven) wilen daneels [natuerlike] dochter te huwelijck/
gaf Es getermijneert dat die den voirs(creven) diericken nae/
inhout sijnd(er) brieve volgen zullen oft dat de weduwe den/
voirs(creven) diericken de selve iiii l(i)b(ra) gr(ote) bewijsen sal op goede/
loflijke pande onder tvo(n)nis van loven(e) gelegen ten live(n) va(n)/
des vors(creven) dierix wijve en(de) een van hue(re)n kynde(re)n dien/
dieric gelieven sal Also dat die hem ombelet volgen/
moegen nae inhout der uutspraken des jonch(ere)n van/
wezemale gedaen tusschen den vors(creven) wilen daneele en(de)/
diericken voe(r) scepen(en) van loven(e) int jaer xiiii[c] xlviii xi/
daghe in octobri Ende dat mits dier bewijsenissen/
de voirs(creven) dieric ov(er)geve(n) sal de brieve die hij dair af/
te voren hadde op tgoet vand(er) court also dat de vors(creven)/
weduwe noch hue(re) kynde(re) uut ocsuyne van dien brieve
//
namaels niet tegenstaende aengesproken noch belast en dorven/
wordden Item op tpoint rue(re)nde vanden xxv saluten en(de)/
op iii[de] point rue(re)nde van xvi l(i)b(ra) gr(ote) te weten de voirs(creven)/
xxv salute(n) van achterstelle der vors(creven) lijftocht verschene(n)/
naden xi dach van octobri int jaer xlviii vors(creven) Es duytsprake/
want de weduwe vors(creven) huers v(er)mets van bewijsenisse(n)/
niet volcomen en es van dat de vors(creven) xxv saluten/
in rekeni(n)gen tusschen daneele en(de) diericken in betalinghen/
gepasseert soud(en) sijn evenverre de vors(creven) dieric zijne(n)/
eedt doet dat beyde de so(m)men tusschen daneele wilen/
vande(n) waerde vors(creven) en(de) hem in rekeni(n)ghen niet gepasseert/
en zijn en(de) dat hem die d noch ombetaelt uutstaen/
dat de vors(creven) weduwe hem vand(en) vors(creven) so(m)men betalinge/
sal doen Item op tpoint rue(re)nde vanden brieve(n)/
vanden moederliken goeden des vors(creven) wilen daneels/
dair inne des voirs(creven) diericx wijf gegoedt is Es/
verdraghen dat de voirs(creven) weduwe gehouden sijn sal/
de selve brieve ongecancelleert te restitueren den/
vors(creven) diericken gemerct dat zij niet bewijst en heeft/
dat die guedinghe des voirscr(even) diericx wijve/
gedaen was in voldoeni(n)ghe vander huweliker/
vorweerden des voirs(creven) diericx ende zijns/
wijfs Item op tpoint rue(re)nde vanden/
xxx l(i)b(ra) gr(ote) die dieric voirs(creven) der voirs(creven) weduwe(n)/
eysschende is van quetsueren hem ghedaen
//
bij wille(m)me en(de) jacopen vanden waerde en(de) vander scaden die/
hij daer o(m)me geleden heeft Es duutsprake dat de/
weduwe dair af ongehouden sal zijn ende heeft/
dieric yeman(de) anders van injurien oft quetsueren/
aentespreken dat hij dat volge met rechte/
Item op vi[te] point rue(re)nde vanden xxx rijders/
die joes vors(creven) van daneels wegen geloeft soude heeft/
hebben reyneren vand(er) ryvie(re)n en(de) vand(en) x rijd(er)s/
die tot des selfs joes seggen(e) souden staen (et)c(etera) Es/
duytsprake soe v(er)re de vors(creven) joes zijnen eedt/
doet dat hij tot daneels begherten oft versueke/
de selve xxx rijd(er)s geloeft heeft en(de) dat hij daer/
af van daneele ongelooft en(de) ombetaelt is dat/
de vors(creven) weduwe dair af den vors(creven) joese cuele(n)/
sal so v(er)re hij yet dair af heeft verleeght oft/
anders aen reyne(re)n voirs(creven) [ontslaen] also dat de selve reyne(re)/
den vors(creven) joese quijtscelde Ende want de vors(creven) x/
rijd(er)s staen al noch ten seggen(en) des vors(creven) joes/
dair af hij bij daneels leven(en) gheen uutsprake/
en heeft gedaen dat dair o(m)me de vors(creven) weduwe/
van dien ombelast sal bliven Item op vii[te] point/
rue(re)nde vander vruchten oft bladingen vanden/
beempde die de vors(creven) daneel cochte teghen/
ja(n)nese ty(m)merman dair af zij hen keerden in/
seggers en(de) dair voe(r) de vors(creven) joes v(er)antweert heeft/
soude hebben Es duytsprake evenverre de/
vors(creven) joes houdt bij sijnen eede dat hij aen ja(n)nese/
voirs(creven) verantweert heeft en(de) gesproken te voldoene/
wes de seggers dair af den selven ja(n)nese aensegge(n)-
//
souden dat de voirs(creven) weduwe dan gehouden sal zijn/
den vors(creven) joese te lossen en(de) te betalen tghene des/
dair af uutgesproken is oft uutgesproken sal wordde(n)/
Item opt viii[te] point rue(re)nde van x rijders/
die de vors(creven) joes den vors(creven) wilen daneele geleent/
soude hebben Es duytsprake so v(er)re de weduwe/
zweert ten heyligen na dovergeven des vors(creven) joes/
dat zij dair bij noch aen geweest en heeft Daer/
de vors(creven) daneele gekint soude hebben den vors(creven)/
joes de vors(creven) x rijd(er)s sculdich te sijne dat zij/
dair mede van dien gestaen sal oft in gebreke va(n)/
dien den selven joese dair af betalinghe doen/
Item opt ix[(te)] point rue(re)nde vand(en) xii guld(en)/
aende stat van arscot te betalen die de voirs(creven)/
daneel sculdich was en(de) daer voe(r) de vors(creven) joes/
geloefde Es duysprake want de weduwe in/
hue(re)r antweerden den last van dien p(rese)nteert te/
hue(r)weert te nemen en(de) de selve stat dair af/
te voldoene dat zij dat voldoende daer mede/
gestaen sal Item opt x[te] point rue(re)nde/
vanden xii peters van hueringen en(de) der reparacie(n)/
vander vouten die de vors(creven) daneel van joese hadde (et)c(etera)/
Es duytsprake dat de vors(creven) weduwe vand(er) hueringe(n)/
ongehouden sal zijn en(de) gestaen aen joese vand(er) reparacie(n)/
te betalen tghene des de vors(creven) joes houdt bij sijnd(er)/
eedt daer aen geleeght te hebben en(de) te coste gehadt/
int onderslach en(de) rep(ar)acien vand(er) vouten vors(creven) van/
ingange en(de) anders dair af daneel tgebruyc nam
//
Item op xiiii[te] point rue(re)nde vanden toeseggen(e) dat joes/
dieric en(de) jannes de ruyssche vors(creven) gedaen soude hebben/
ja(n)nese vanden hove (et)c(etera) Es duytsprake so v(er)re zij bij hue(re)n/
eede houden dat sij die geloeften in hue(re)r aenspraken/
begrepen gedaen hebben ter goeder truwen [om] te verhueden/
de scade die jannes opte goede soude hebben moegen doen/
en(de) anders niet dat de vors(creven) weduwe den voirscr(even)/
jannesse vand(en) hove voer wet te loven(e) te rechte/
instaen sal van sijnen gebreke van verloepen(en) renten/
waerscapen en(de) genoechdoene oft dat de vors(creven) iii p(er)sone/
den selven jannesse met hue(re)n beleide bijstentich(eit)/
doen zullen moegen oft [om] hem van sijnen gebreke/
so v(er)re trecht sal wijsen te cuelen Item op/
xv[te] point rue(re)nde vand(en) costen die de vors(creven) iii p(er)sone/
geleden hebben tot den tijde vand(en) ov(er)geven(e) van hue(re)n/
gebreken en(de) [die sij] groetsen op xxv rijd(er)s Es duytsprake/
dat sij hue(re) costen naerder specifice(re)n en(de) cleren sullen/
om alsdan die yerst aengehoert bijder vors(creven) weduwe(n)/
en(de) bij hue(r) dair op geantweert oft hue(r) gelieft van/
dien overdragen te wordden des de raet vander/
stat bevinden sal behoerlijc sijnde Item op/
xvi[te] point rue(re)nde vand(er) protestacie(n) [vand(er)] makingen/
begrepen int testament wilen des vors(creven) daneels/
dair af men de gelegenth(eit) al noch niet en/
weet Es duytsprake dat beyde de p(ar)tien dair/
af zullen bliven staende op hue(r) beloep van rechte/
o(m)me oft men daer af namaels ind(er) waerheit yet/
bevonde elcken dair af te volgen sijn recht Uutgesceid(en)
//
vanden pointen met desen beslicht sijnde oft e(n)nige dair inne worden/
bevonden Item op xvii[te] point rue(re)nde vander haven/
tarscot (et)c(etera) dair voe(r) de voirs(creven) iii p(er)sone gesproken hadden die/
niet gemi(n)dert te wordden (et)c(etera) Es duytsprake dat de voirs(creven)/
weduwe also veele doen zal dat de vors(creven) p(er)sone dair af/
quijt geschouwen sullen wordden Item want de voirs(creven)/
weduwe in veele van hue(re)n ar(ticu)[len] ruert en(de) protesteert/
op de vors(creven) iii p(er)sone(n) en(de) elken van hen namaels te willen/
procederen van zaken den vors(creven) pointen aengaende oft/
eysscinghe(n) die zij tot hem oft e(n)nigen van hen uut ocsuyne/
van dien hebben soude willen en(de) dat ten plaetsen daer/
hue(r) dat gelieven sal en(de) de vors(creven) iii p(er)sone sijn porte(re)n d(er)/
stat van loven(e) Soe sullen de vors(creven) iii p(er)sone tvoirs(creven) beleit/
behouden in hue(re)r macht tot d(er)re tijt toe dat de vors(creven)/
weduwe hen generale quijtancie [van dien] sal hebben gegeven/
vand(en) vors(creven) pointen en(de) des daer aen cleeft alsoet behoert/
oft de selve p(er)sone besorgen negheensins vande(n) pointe(n)/
voirs(creven) te moyen noch oic om des vors(creven) beleits wille/
en(de) des dair uut gesproten is aentespreken dan inde/
banc voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) va(n) loven(e) ons gened(ichs) he(re)n/
ts(er)togen Oft voir den raide der stat van loven(e) en(de) dat/
tallen tijden alst hue(r) gelieve(n) sal Item es vort/
v(er)dragen so v(er)re de vors(creven) weduwe de vors(creven) pointen ende/
uutspraken niet en voldoet dat de vors(creven) iii p(er)sone en(de)/
elc van hen hen zullen moegen behulpen bij machte va(n)/
hue(re)n beleide op alle de goede des vors(creven) wilen daneels/
om dair af en(de) van allen costen [die] tot den eynde vand(er) saken/
hen sullen geboe(re)n te doene ontslagen voldaen en(de) gelooft/
te worden Ende oft in dat voldoen oft oic inde gruetsinge/
vanden costen e(n)nige donckerheit viele daer af
//
houdt de stat de gruetsinge en(de) verclaernisse te huerweert/
Ende al des vors(creven) is voldaen zullen de voirs(creven) iii p(er)sone/
nae hue(re)r p(rese)ntacien hue(r) voirs(creven) beleit overgeven der voirs(creven)/
weduwen om hue(r) dair met te moegen doen des hue(r)/
gelieven sal Act(um) in pleno (con)silio xxviii martii/
Item de vors(creven) dieric joes en(de) jannes hebben elc bij hemn selve(n) de eede gedae(n) gelijc sij/
ind(er) vors(creven) uutspraken gep(rese)nteert hadden cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2015-03-18 by kristiaan magnus