SAL7346, Act: V°267.1-R°270.1 (465 of 678)
Search Act
previous | next
Act V°267.1-R°270.1  
Act
Date: 1450-02-28

Transcription

2021-01-29 by kristiaan magnus
Cond zij allen lieden dat jan vryma(n) sone wile(n) henr(ix)/
gielis in p(rese)ncia heeft genome(n) en(de) bekint dat hij genome(n)/
heeft van bruede(re)n symon en(de) pet(er) co(n)v(er)se voirs(creven) [en(de) henr(ic) boelart] ut sup(ra) thoff/
te wesere met sijne(n) toebehoirte(n) [en(de) met alle de binne(n)lande] de(n) voirs(creven) goidsh(uyse) toebeh(oerende)/
uutgesceyde(n) de(n) wittendriesch en(de) den bruel also zij d(aer) belege(n)/
zijn Te houde(n) en(de) te wynne(n) van sint jansavonde baptisten/
naestcomende eene(n) t(er)mijn va(n) ix jare(n) lang v(er)volgen(de) Elcx/
jaers om c xl m(ud)[de] haerts corens mate va(n) thiene(n) en(de) pachts/
va(n) leeuwe xc m(ud)[de] gherste(n) en(de) ii m(ud)[de] witter erwete(n)/
alle jare tsinte andriesmisse apostels te betale(n) en(de) in tvoirs(creven)/
goidsh(uys) te leve(re)n q(uo)l(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne noch/
jaerlijcx te(n) selve(n) tide betale(n) de(n) goidshuyse als voe(r) sesse/
mudde gherste(n) sond(er) afslach va(n) des voirs(creven) es Des sal hij/
vande(n) voirs(creven) goidsh(uyse) hebbe(n) alle xiiii nachte(n) een ame/
biers gelijcme(n) int selve goidsh(uys) bruwe(n) sal It(em) sal hij noch/
hebbe(n) alse vo(r)e alle de bempde die voirtijts mette(n) voirs(creven)/
hove gewoenlijc hebbe(n) geweest v(er)pacht te sijne jaerlijcx/
om hondert ouder vrancr(ijx) crone(n) oft de weerde dair af/
in anderen goeden gelde half tsinte remeysmisse en(de) half/
tsintjansmisse te betale(n) Bij also oft de wynne op de voirs(creven)/
bempde e(n)nige scade toeq(ua)me va(n) e(n)nige(n) wate(re) datme(n) he(m) d(aer)/
af gheen rastoer doen en sal It(em) es vorwerde dat de voirs(creven)/
wy(n)ne de(n) maeybempt te(n) uutgane va(n) zijne(n) t(er)mijne sal moete(n)/
laten met gaerste en(de) dien alsdan met sijne(n) beeste(n) niet langer/
etten dan tot de(n) xii[te(n)] dach va(n) meye It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne/
feestere(n) ende ontfange(n) op sijne(n) cost de(n) voirs(creven) t(er)mijn dueren(de) ons/
liefs gened(ichs) he(re) va(n) brab(ant) familie en(de) elke(n) na sijn weerde die/
hem ov(er)come(n) sele(n) gelijc tot noch geuseert es geweest It(em)/
sal de voirs(creven) wynne altoes ov(er) ander jaer vuede(n) en(de) houde(n)/
onse(n) gened(ichen) he(re) voirs(creven) wel ende loflijc twee welpe(n) en(de)/
hij sal hem jaerlijcx gheve(n) xv rijnsch(en) guld(en) vande(n) honden/
sond(er) last des voirs(creven) goidsh(uys) It(em) sal de voirs(creven) wynne temelijc
//
ontfange(n) op zijne(n) [cost] m(ijn) voirs(creven) voirs(creven) vrouwe en(de) de ghene die met/
hue(r) come(n) sele(n) oft va(n) hue(re)n wege(n) ald(aer) geseyndt worde(n) in hue(re)n/
orboe(re) en(de) hen gheve(n) ete(n) en(de) drincken hue(re)n p(er)de(n) hoy en(de) core(n) wel/
en(de) loflijc It(em) waert dat inde(n) voirs(creven) hove brant oft scade gesciede/
dat god verhuede va(n) wege(n) des voirs(creven) wynnen oft zijnre familie(n)/
oft midts veede(n) van hem alsulke(n) scade als d(aer) af quame soude de selve/
wynne der voirs(creven) vrouwen ende hue(re)n co(n)vente oprichte altoes na wettige/
waerheit Waert oec dat aldair brant oft scade gesciede bij os ocsuyne/
oft va(n) wegen d(er) voirs(creven) vrouwe(n) en(de) haers co(n)vens alsulke(n) scade soudeme(n)/
de(n) voirs(creven) wynne oprichte(n) gelijc voirs(creven) es It(em) waert dat aldair/
schade(n) gesciede(n) midts te(m)peesten oft gemeynen orloge dat god/
verhuede dat soude de wy(n)ne m(ijnre) voirs(creven) vrouwe(n) en(de) hue(re)n co(n)ve(n)te/
cundige(n) binnen xiiii dage(n) dan naest volgende en(de) dan soude he(m)/
d(aer) af gescien na hanteringe en(de) usagie(n) der kerken van luydick/
Ende waert dat hij des niet en cundichde binne(n) de(n) daghe/
voirs(creven) so en soudeme(n) he(m) niet sculd(ich) sijn af te cortene Item sal de/
vors(creven) wy(n)ne hebben zijnen vors(creven) t(er)mijn due(re)nde voe(r) tscaep/
eeusel voe(r) thof gelegen en(de) ii bossche d(aer) bij gelege(n) gehete(n)/
ter honsloe en(de) ande(re)n gelegen achter den den muer/
vanden hove ten broeke weert sond(er) d(aer) af yet te betale(n)/
en(de) elcken bosch sal hij mogen eens houwen bynne(n) zijnen/
t(er)mijne en(de) niet meer te weten(e) van ix jae(re)n out/
Item sal de wy(n)ne vors(creven) de truncboeme te vier jae(re)n moege(n)/
truncken en(de) niet jonger en(de) alle de poete(n) d(aer) af comen(de)/
sullen opde goede des hofs vors(creven) bijden wynne int/
deerde gesedt wordden en(de) wael geplanten en(de) sal die/
voe(r) de beesten bevreden also lange als sijs behoeven/
en(de) metter loeken d(aer) af comen(de) sal hij die goede/
thuynen en(de) bevreden en(de) alle de goede vors(creven) van thuyne(n)/
en(de) van grechten jairlix wel en(de) loflic houden en(de) ten/
uutgange van zijnen t(er)mijne die laten ghelijc hijse/
vant te sijne(n) income(n) Item de vors(creven) wy(n)ne en sal hem niet
//
onderwynden bynnen sijnen t(er)mijne e(n)nige(n) opgaende boeme/
bynnen den voirs(creven) goeden staende Item sal de vors(creven) wynne/
vrou en(de) hue(re) (con)vent jaerlix alst hen genueght doen/
ov(er)sien alle de goede des hofs vors(creven) Te weten huyse(n)/
mueren leygrechten vloetgrechten thuynen poeten/
oft die gehouden zijn loflijc en(de) staen gelijc datse/
de wynne vors(creven) vant in zijnen income(n) en(de) oft daer/
yet inne gebrake dat sal de vors(creven) wy(n)ne bete(re)n/
en(de) oprichten sonder wederseggen altoes ten pryse va(n)/
goede(n) luden Item sal de wynne vors(creven) der vors(creven) vrouwe(n)/
alle jae(re) tweewerf leenen tot luydicke sijnen/
besten wagen metten p(er)den en(de) getouwen o(m)me kolen/
te halen It(em) sal de wy(n)ne vors(creven) van m(ijnre) vrouwe(n)/
vors(creven) houden te voeden onderhalfhondert scapen/
en(de) die altoes te twee jae(re)n deylen en(de) waert also dat/
hij meer scape houden wae(re) [woude] dan tvors(creven) steet soe sal m(ijn)/
vrouwe vors(creven) hem leve(re)n tot tweehondert scape/
toe Maer d waert dat de vors(creven) m(ijn) vrouwe/
hem negheene scape te vuegden geve(n) en woude/
soe sal hij dan sijns selfs scape moegen houden/
oft van ande(re)n te vueden nemen en(de) hij sal altoes/
bynnen tijts der vors(creven) vrouwen vragen oft sij hem/
scape te vueden geven wilt Item sal de wynne/
vors(creven) de lande vand(en) vors(creven) hove ackeren mesten/
besayen wynnen driven en(de) hanteren wel ende/
tijtverdichlijc alle jae(re) den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de)/
ghelijc reengenoeten bove(n) en(de) beneden en(de) ten uutgandge/
des selfs t(er)mijns also laten Te weten(e) met wynter/
coren(en) besayet die coute(re) acht(er) thof met hue(re)r/
toebehoerten gewonnen gedreve(n) en(de) gehanteert gelijc/
vors(creven) is En(de) desgelix met somercoren die coute(re) voe(r)/
den valgade(re) daermen gaet van wezere te leeuwe wert
//
uutgenome(n) vii sillen lants gelegen inde(n) wech d(aer) me(n) gheet van/
ned(er)lintre te heelen wert Welc hij late(n) sal met grauwe(n) erwete(n)/
besayt en(de) geackert mett(er) groter ploech It(em) sinte marie(n) halfboend(er)/
met witte(n) erwete(n) besayt en(de) geackert mett(er) g(ro)t(er) ploech It(em) ii(½)/
boend(er) lants gehete(n) int rot met crucke(n) besayt It(em) sal de wy(n)ne/
voirs(creven) die voirs(creven) gherste gewelt late(n) It(em) hij sal oec de couthe(re)/
op de mergelcuyte met hare(n) toebeh(oirten) brake late(n) met eenre/
vore(n) geackert Uutgenome(n) ii boend(er) de welke hij late(n) sal/
met raepsade besayt It(em) tgroetstucke bij sinte marien/
halfboende(re) voirs(creven) sal hij laten met ii vore(n) geackert en(de) bove(n)/
gemest It(em) de lande hier na bescr(even) sal de voirs(creven) wy(n)ne/
oec late(n) met ii vore(n) geackert Te wete(n) de(n) panacker/
It(em) iii(½) boend(er) gelege(n) inde(n) wech d(aer)me(n) gaet va(n) wese(re) te/
thiene(n) weert Behoudelijc dat hij des late(n) sal de(n) ov(er)ste(n)/
beck gegrave(n) en(de) hij sal dat yerste geles vande(n) wede/
hebbe(n) It(em) van sille(n) gelege(n) inde(n) wech de voirs(creven) gelege(n)/
en(de) iii sille(n) gelege(n) bij de(n) heerwech It(em) de voirs(creven) wy(n)ne sal/
te sijne(n) leste(n) jare tvlas vande(n) hove voir de porte moege(n)/
afdoen en(de) in zijne(n) orbe(re) bekere(n) Voirtmeer heeft gekint/
de voirs(creven) wynne vand(er) voirs(creven) abdisse(n) en(de) co(n)ve(n)te [brued(eren) en(de) henr(icke) boelart] ontfange(n)/
te hebbe(n) alsulke(n) haeflike(n) goede getaxeert ind(er) weerde(n) also/
hier na gescreve(n) steet Inde(n) yerste(n) v bedde(n) v paer sla/
pe(n)lake(n) en(de) v chargie(n) tsame(n) getax(eert) op v gr(ri) xii g(ri)pe(n)/
It(em) i g(ro)te(n) ketel op i(½) g(ri)pe It(em) i g(ro)te(n) pot wegende/
l l(i)b(ra) op v g(ri)pe(n) te wete(n) elc l(i)b(ra) iiii pl(a)c(ken) It(em) xxiiii g(ro)te/
verken(en) en(de) xxv mynd(er) verken(en) vande(n) welke(n) xxiiii g(ro)te v(er)ken(en)/
ware(n) drie soeghe te same(n) getax(eert) op xliiii(½) g(ri)pe It(em) xxiii/
koeye elc coe getax(eert) op v c(ro)ne(n) vranc(rij)x It(em) ii varre/
va(n) ii jare(n) i v(ar)re va(n) i ja(r)e en(de) vii veerse(n) va(n) i ja(r)e/
tsame(n) getax(eert) op xxiiii c(ro)ne(n) vranc(rij)x It(em) de(n) g(ro)te(n) wage(n)/
met v p(er)de(n) mette(n) getouwe d(aer)toe behoeren(de) ii sockvoelen(en)
//
ii paer leede(re)n mette(n) zeele(n) tot de(n) oechstlede(re)n met i paer/
corve al tsame(n) getax(eert) op xlviii c(ro)ne(n) vran(crij)x It(em) de(n) cleyne(n)/
wage(n) met iiii p(er)de mette(n) getouwe d(aer) toe behoiren(de) met i/
sockvoelen(e) ii paer leede(re)n eene(n) paer corve en(de) d(aer)at d(aer) toebeh(oirt)/
tsame(n) getax(eert) op xxxv c(ro)ne(n) vran(crij)x It(em) v ploechp(er)de met/
hare(n) hame(n) en(de) met i sockvoelne gtax(eert) op xx c(r)[o]ne(n) vra(ncrij)x/
It(em) i voele(n) va(n) iiii jare(n) en(de) ii voelene elc va(n) i jare/
getax(eert) op xvii c(ro)ne(n) vran(crij)x It(em) iiii ploege i g(ro)te ploech/
iiii eechde(n) en(de) een welle elc met hare(n) wisse(n) d(aer) toebeh(oirende)/
tsame(n) getax(eert) op vii c(ro)ne(n) vran(crij)x En(de) es te wete(n) dat de/
voirs(creven) wy(n)ne voir de c(ro)ne(n) voirs(creven) betale(n) sal goede oude/
c(ro)ne(n) va(n) goude en(de) zwaer va(n) gewichte(n) oft de w(er)de/
d(aer) voe(r) in andere(n) goeden gerechten gelde en(de) voir die g(ri)pe(n)/
voirs(creven) sal hij betale(n) xx boddrage(re) te bruessel gemu(n)t En(de) alle/
dese voirs(creven) taxacie d(er) haefliker goede voirs(creven) sal staen te(n)/
wille m(ijnre) vrouwe(n) voirs(creven) te wete(n) dat sij sal moege(n) kiese(n) de/
have oft tgelt En(de) des sal de selve m(ijn) vrouwe in deen/
zijde en(de) de wy(n)ne voirs(creven) in dande(r) zijde in duutgaen vand(en)/
voirs(creven) t(er)mijne kyese(n) en(de) neme(n) elc ii goede liede die/
de voirs(creven) goede en(de) beeste(n) schatte(n) en(de) taxe(re)n sele(n) en(de)/
eist dat zij da(n) bet(er) getax(eert) worde(n) dan voirs(creven) es dat/
salme(n) de(n) wy(n)ne oprichte(n) ende verghelde(n) en(de) eist dat/
zij argher getax(eert) worden dat sal de wy(n)ne voirs(creven) op/
richte(n) en(de) goetdoen Voirtmeer es gevorw(er)t dat m(ijn)/
vrouwe voirs(creven) hebbe(n) en(de) behoude(n) sal die m(er)ghelcuyte/
sond(er) afcorte(n) des pachts voirs(creven) It(em) sal de voirs(creven)/
wy(n)ne jaerlijx heffe(n) en(de) trecke(n) de(n) pacht va(n) i/
stucke lants gelege(n) bij de(n) wech d(aer)me(n) gaet va(n)/
bosscht te leeuwe w(er)t also lange als dat v(er)pacht is
//
Ende so wa(n)neer pechtinge d(aer) af uut sal sijn so/
sal de wy(n)ne tselve stuc lants hebbe(n) en(de) houwe(n) die/
getonst voirs(creven) uut En(de) te(n) leste(n) jare des t(er)mijns voirs(creven) sal/
hij die vruchte(n) d(aer) op alsdan besayt zijnde moege(n) afdoen/
en(de) in zijne(n) orber bekeere(n) Behoud(elic) altoes dat hij de(n) jaerlike(n)/
pacht d(aer) af dan betale(n) sal It(em) es te(n) ut(er)ste(n) bevorwert dat/
de voirs(creven) wy(n)ne de huysinge(n) en(de) de grechte(n) vande(n) voirs(creven)/
hove de(n) voirs(creven) t(er)mijn duerende houde(n) sal va(n) wande en(de) van/
dake well en(de) loflijc en(de) in goede(n) state en(de) die tsijne(n) uutgane/
laten gelijc dat hijse vant tsijne(n) incomene En(de) alle dese/
voirs(creven) vorwerden condicie(n) en(de) gelofte(n) (et)c(etera) In(de) s(un)t fid(eiussores) henr(icus) wellens/
et la(m)bert(us) sevena(n)ts generi d(i)c(t)i joh(ann)is et odilia f(ilia) p(re)d(i)c(ti) joh(ann)is [p(ri)[(us)] ema(ncipa)t(a)] Et p(rim)[(us)]/
cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2015-03-18 by kristiaan magnus