SAL7347, Act: R°355.1-V°355.1 (569 of 747)
Search Act
previous | next
Act R°355.1-V°355.1  
Act
Date: 1454-04-08

Transcription

2019-02-22 by Magda van Winkel
Cond zij allen lieden dat jan moelenplas en(de) pet(er) soetmont die naden rechte/
d(er) stat van loeven(en) geleit zijn tot allen den goeden joncker gheerts van/
ghistele in deen zijde en(de) henrick vanden vynne in dande(r) alse van seke(re)n/
geluften en(de) voerweerden aengaen(de) den goeden van eleshem voer scepen(en) van/
loeven(en) tande(re)n tijden tussce(n) den voirs(creven) jonch(e)r geerde en(de) henr(icke) gesciet sijn/
met malcande(re)n eens wordde(n) d(er) punte h(ier) nae bescreve(n) Inden yersten dat de/
voirs(creven) henrick vanden vynne op morgen voe(r) der noene(n) trecken sal tot bruessel/
bijden stedehoude(r) en(de) ma(n)ne(n) ons gened(ichs) he(re)n en(de) ald(aer) nae recht den voirs(creven) jonch(e)r/
gheerde behoirlijck goede en(de) vestigen sal in alle de leengoede den voirs(creven)/
goeden van eleshem toebehoiren(de) alsoe v(er)re die van onsen gened(ichen) hee(r) in erve(n)/
oft meer leene(n) gehoud(en) wordden opte(n) last van thien rijd(er)s lijfpen(sien) tot/
tween live(n) te quijte(n) den pe(n)ni(n)ck met thien pe(n)ningen sonder meer co(m)mers d(aer)/
uut gaen(de) Behoud(elijc) dat de voirs(creven) joncker geert uutreyken en(de) betalen sal/
tverloop vand(er) voirs(creven) lijftocht totte(n) dage van heden desgelijcx alle costen/
van heergewede en(de) guedinge(n) welke so(m)me van verloope en(de) coste mitgad(er)s/
den hondert rijd(er)s vand(en) principale(n) der voirs(creven) lijftocht den voirs(creven) joncker geerde/
tafslage come(n) sal aen tgene des hij vand(en) geheele(n) goede(n) noch tachter is/
ende dit gedaen sal de voirs(creven) joncker gheerd geve(n) zijn brieve onder zijne(n)/
segel vanden voirs(creven) coope alsulke als tande(re)n tijden d(aer) af besproken zijn geweest/
Ende in gevalle oft de voirs(creven) henrick in des voirs(creven) es gebreckelijc wae(r) sal de/
voirs(creven) henrick gehouden zijn wed(er)o(m)me inde vroente te loeven(en) te come(n) d(aer)/
hij nu es sond(er) van daer te sceyden tot dat hij met zijnd(er) voirs(creven) wed(er)p(ar)tijen/
mynlijc oft mette(n) rechte sal zijn ov(er)comen Item dat de voirs(creven) jan en(de) [joncker geerd]/
peter in gevalle oft hem de voirs(creven) goede van eleshem int geheele niet/
en volgden gehouden sal zijn die wed(er)over te goeden sond(er) zijne(n) last de(n) voirs(creven)/
henr(ick) oft den gheene(n) die hem gelieve(n) selen Bij alsoe dat hij aleer weder/
hebben sal alle so(m)men van gelde co(m)me(r) en(de) laste die hij d(aer) o(m)me betaelt sal/
hebben oft geleden en(de) niet eer Item oft de voirs(creven) henr(ick) den voirs(creven)/
joncker gheerde niet af en dade tgene des voirs(creven) steet sal de selve/
henr(ick) gehoud(en) zijn in alle coste(n) van rechte en(de) ande(r) die de voirs(creven) jonck(er)/
gheerd d(aer) o(m)me sal moege(n) lijden en(de) besunder tg tege(n) ja(n)nese donder/
hier inne versien dat alle voerwerde(n) tussce(n) de voirs(creven) p(ar)tijen/
voermaels gemaict en(de) met desen niet v(er)andert stad selen grijpen/
en(de) de voirs(creven) jan en(de) pet(er) hebben gelooft warant te zijd zijne va(n) des/
vand(en) zijden des voirs(creven) joncker gheerts d(aer) inne behoirt te geschien(e)
//
en(de) de voirs(creven) henr(ick) heeft des voirs(creven) es oic gelooft en(de) alsoe v(er)re/
alst hem aencleeft lijflijc ten heylegen geswoire(n) te houden/
It(em) hebbe(n) de voirs(creven) geleydde de(n) voirs(creven) henr(icke) gelooft/
xlii c(r)[o]ne(n) a(f) te doen hebbe(n) eer en(de) voe(r) de voirs(creven) goedi(n)ge/
morge(n) gesciede(n) sal en(de) noch viii c(r)[o]ne(n) te betale(n) binne(n)/
xiiii nachte(n) naestcomen(de) t(am)q(uam) ass(ecutu)[m] roe(lants) m(er)sb(er)ge ap(ri)lis viii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-02 by kristiaan magnus