SAL7347, Act: V°147.3-V°148.1 (261 of 746)
Search Act
previous | next
Act V°147.3-V°148.1  
Act
Date: 1453-11-15

Transcription

2017-11-06 by Magda Van Winkel
Item wij henric van lynte(re) en(de) lodewijc vanden meersberghe scepen(en)/
te loven(en) doen cont allen lieden dat voer ons navolgende den/
compromisse onlanx gepasseert voer scepen(en) van loven(en) te weten(e) den/
xxiiii[ter] dach der maent van octobri lestleden tusschen wille(m)me/
goffart in deen zijde ende gerarde goffart zijne(n) brueder in dande(r)/
comen zijn drie de segge(re)n inden selven compromisse genoempt/
Te weten peters egnoy jan del croys abeert de mont ende/
voer gielis van udekem die daer toe niet verstaen en conste/
als van wille(m)me goffar vors(creven) genomen peter ripelmans ende hebbe(n)/
hue(r) hu uutsprake gedaen eendrechtelijc bynnen den tijde inden/
selven compromisse daer toe genoempt [es] gesedt Inden yersten/
dat de voirs(creven) gheert na doot sijns vaders hebben sal thuys/
en(de) hof met sijnder toebehoerten gelegen ts(in)t jans gest sonder/
den vors(creven) willeme(n) daer toe e(n)nich recht te hebben Item es/
vort hue(r) seggen dat de voirs(creven) gerar noch hebben sal nade/
doot zijns vaders voer zijn deylinge alle de goede ende/
onderpande hue(re)r beyder vader toebehoe(re)nde also v(er)re die ond(er)pant
//
zijn oft v(er)obligeert voer de twee mudden corens de henry jaspar/
daer aen heeft oft die goede soe v(er)re die aen henric jasp(ar) voirs(creven)/
v(er)bonden mogen zijn Behoudelic dat hier inne niet begrepen sijn/
en sal alsulken dachmale lants als de voirs(creven) willem uuten voirs(creven) goede(n)/
v(er)cocht heeft de voirs(creven) gerar en sal v(er)coopen van dien van weerden/
moeten houden tot euwegen daghen Ende hier op sal de selve/
gerar sculdich sijn te dragen sonder last willems zijns brueders/
oft zijnd(er) goede die twee mudden rox diemen janne de mef/
sculdich es al wart oic dat willem oft zijn goede daer voer/
v(er)obligeert mochten wezen Vort es hue(r) uutsprake dat/
alsulken alven dachmaele beempts als de voirs(creven) goffar liggen(de)/
hadde inde prochie van s(in)[te] marien gheest ter stat geheten/
te menx beyde de vors(creven) gebruerde(r) quijt sullen wezen en(de) dat/
da comen sal aende fabryke(n) vanden kercken van sinte marie(n)/
en(de) jans gheest voe(r) da(n)niv(er)sari(e)n vand(en) vors(creven) gebruede(re)n ende/
hue(re)n vorde(re)n Es vort hue(re) seggen dat willem goffar nade/
doot zijns vaders hebben zal tsurplus van alle den goeden bove(n)/
de ghene die vors(creven) zijn die der vors(creven) gebruede(re)n oud(er)s toebehort/
hebben en(de) sij opden dach van heden houden(de) zijn te wat plaetsen/
die sijn gelegen oft hoeze moogen werden genoempt in huyse(n)/
hoven wynnen(de) lande bempden eeuselen chijsen renten erfpachten/
en(de) allen hue(re)n toebehoerten Tot desen es hue(r) uutsprake dat beyde/
de voirs(creven) gebruede(re)n her janne gheerts priester en(de) zijnen/
wettigen kynde(re)n die hij hadde van wilen marien goffar zijnen/
wijve zuster der vors(creven) gebruede(re) peyselijc en(de) vredelic zullen/
laten volghen die goede hier nae genoempt en(de) v(er)claert al wart/
oic also dat deen meer dan dande(r) des ten selven h(er) janne/
en(de) sijnen kynde(re)n weert wae(r) v(er)bonden Yerst huys en(de) hof met/
sijnd(er) toebehoerten dat toe tebehoe(re)n plach henric joit gelegen/
ts(int) jans gheest Item onderhalf boend(er) lants gelegen ts(int)/
jans gheest opden wech die dee pieterhain wart gaet Item/
noch eenen hoff ts(int) jans gheest gelegen geheten grant sur/
Item i(½) dachmale lants gelegen bij dlant van chantrain welke/
leste i(½) dach(mael) lants de vors(creven) her jan en(de) sijn kynde(re) voe(r) hen/
en(de) hue(re)n nacomelingen zullen mogen behouden tot d(er)re tijt/
toe dat de vors(creven) gebruede(re)n aen henry jasp(ar) vors(creven) ond(er) de goede/
aen hem v(er)obligeert gequijt zullen hebben dat half dach(mael)
//
hoffs aen thuys en(de) hof voerg(enoemd) des voirs(creven) her jans gelegen/
en(de) dat dat den vors(creven) he(re)n janne en(de) sijnen kynde(re)n vors(creven) volgen/
moghe Item es vort hue(r) seggen dat de vors(creven) willem/
den vors(creven) gherarde scadeloes houden en(de) vort aen onts ontheffen/
sal van dien vier rijd(er)s lijfpensien die men woute(re)n dantijn/
sculdich es also dat de selve gerart daer af vortmeer/
niet gelast en wordde Item als vanden costen die gedaen/
zijn ten huyse(n) lauwereis van wynghe en(de) jans coulon/
bijden vors(creven) gebruede(re)n mits desen stoete oft bij hue(re)n vriende(n)/
om hen te v(er)liken dair af es hue(r) seggen dat de voirs(creven)/
gerart de costen gedaen te lauwereis vors(creven) dragen sal ende/
de vors(creven) willem de ghene die te jans [coulon] huys voirs(creven) gedaen/
zijn en(de) de vruchten nu op derve huers vad(er)s ten lesten/
oeghste gewassen zullen volgen den vors(creven) goffarde den vad(er)/
en(de) wille(m)me sijnen sone o(m)me daer met te betalen desmen/
janne coulon vors(creven) van des vors(creven) goffarts coste en(de) dat hij/
daer v(er)tert heeft sculdich is Ende hier mede sullen/
de vors(creven) gebruede(r) deen vand(en) ande(re)n gescheiden zijn sonder/
deen dande(r) vortmeer van yet des geschiet wae(r) totten/
dage van heden tusschen hem e(n)nichsins eyschte mogendoen/
oft yemande uut ocsuyne van des deen oft dande(r) dande(r) van/
hen men e(n)nigen goeden mocht hebben gedaen oft gehandeert/
aente spreken in e(n)niger manie(re)n dit was gedaen no(vembris) xv
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-02-17 by kristiaan magnus