SAL7347, Act: V°179.2-V°182.1 (307 of 745)
Search Act
previous | next
Act V°179.2-V°182.1  
Act
Date: 1453-12-05

Transcription

2020-01-12 by Magda Van Winkel
Cont zij allen lieden dat wout(er) van yngen(en) gehete(n) de bye/
sone wilen jans in p(rese)ncia heeft genome(n) en(de) bekint dat/
hij genome(n) heeft van brueder pete(re)n moens hoofmeest(er)/
des godshuys van meeghdendale bij op lynte(re) thof des/
selfs cloesters ter me(re)n gelegen met allen zijne(n) wynnen(de)
//
lande en(de) beempden gelic die nu den selven godsh(uyse) toebehoe(re)n/
en(de) groete coren thyende den vors(creven) godshuyse toebehoe(re)nde/
te houden te hebben en(de) te wynnen van half merte naestcomen(de)/
eenen t(er)mijn van twelf jae(re)n lanc deen na dande(r) sond(er) middel/
volgen(de) Elx jaers dae(re)nbynnen te weten(e) de vors(creven) wynnen(de)/
lande voe(r) en(de) o(m)me lxx mudden harts corens lynt(er)schen/
pacht te weten(e) vi halster voer elc mudde gerekent met/
wanne en(de) vlogelen wael bereit met alsulken vorw(er)den/
dat de vors(creven) wynne der vors(creven) vruwen des godsh(uyse) vors(creven)/
en(de) hue(re)n co(n)vente zijn saet thoene(n) sal eer hij dat/
sayen sal en(de) dat met den seve [zeve] bete(re)n eest dat behoeft/
en(de) vort om lxx mudden gersten en(de) ii mudden witter/
erweten [en(de) vijftich lichter guld(en) te x st(uvers) stucke] ts(int) andries messe apostels te betalen alle jae(re)/
den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) int vors(creven) cloester metter/
mate(n) van thiene(n) te leve(re)n op sijnen cost quolib(et) ass(ecutu)[m]/
behoudelic dat de selve pechtene(r) jaerlix den vors(creven)/
t(er)mijn due(re)nde sculdich zal zijn ten vors(creven) dage te thienen/
te vue(re)n en(de) te betalen den ambachte(n) des cloesters/
vors(creven) xvi mudden hart corens pacht en(de) mate(n) vors(creven)/
en(de) dat in afcorten d(er) so(m)men vors(creven) Item es vorweerde/
dat de vors(creven) wynne sal sculdich zijn te laten ten/
uutgane sijns lesten jaers alle de vors(creven) goede den vors(creven)/
hove toebehoe(re)nde ghelic hij die vant te zijnen aencomen/
te weten besaeyt gemest stortte en(de) brake eens/
gheackert Item sal de selve wynne jaerlix sculdich/
zijn int vors(creven) hof vand(er) meren te doen vue(re)n alle/
de corenthiende den vors(creven) hove toebehoe(re)nde en(de) daer/
voe(r) sal hij moeten houden over ander jaer onsen/
gened(ichen) hee(r) van brabant twee welpen en(de) ter hulpen/
der cost vanden selven soe sal hij alle weken hebben/
int bachuys des cloesters vors(creven) xxx roggen mycken/
ons gened(ichs) he(re)n van brabant xv r(ijnsche) guld(en) en(de) noch/
vortmeer sal de vors(creven) wynne den vors(creven) houtmeesters
//
In sijnen lesten jae(r) sculdich zijn te betalen de vors(creven) xv r(ijnsche)/
guld(en) die dan te paesschen dair nae naestvolgen(de) valle(n)/
zullen o(m) overmits dat de vors(creven) vrou abdisse ende/
co(n)vent tselve gelt ten ingane zijns yersten jaers/
hem v(er)leght en(de) betaelt te hebben Vort sal de selve/
wynne alle gasterie sculdich zijn te doene onsen/
gened(ichen) hee(r) toebehoe(re)nde sond(er) cost der vors(creven) vruwen/
oft huers (con)vents die int vors(creven) hoff come(n) zullen/
Item sal hij vort allet stroe en(de) allet mest dat/
in sijnen tijde vanden vors(creven) goeden come(n) sal beke(re)n in/
orber en(de) proffite d(er) selver goede en(de) hij sal laten int/
vors(creven) hof ten uutgave sijns t(er)mijns also veele/
voesteringen te weten(e) roggen stroes gersten stroes/
hoys to(m)maets voermaets cafs en(de) cruggen al/
crinken als die beesten behoeven sullen met gevoed(er)t/
te sijne tot dat die beesten gemeynlic te broeke/
gaen zullen en(de) hijt va(n)t te sijnen incomen Item es/
vortweerde dat de vors(creven) wynne alle jae(re) den/
vors(creven) t(er)mijn due(re)nde v(er)decken sal opde vors(creven) huysi(n)ge(n)/
des hofs vors(creven) dair dat meest te doen zijn sal/
duysent walme(re)n goet en(de) costbaer op zijne(n) cost en(de)/
oft geboerde dats noet wae(re) daer op meer dan/
duysent walme(re)n te v(er)decken dair af zullen de/
vors(creven) vrou en(de) co(n)vent die walme(re)n en(de) die dachue(re)n/
betalen en(de) de vors(creven) wynne den werclude(n) den montcost/
gheven en(de) de vors(creven) beempde te wete(n) xi boend(er) bempde gehete(n)/
die elsen It(em) h(er) aerts eeussel uutgenome(n) der pytancie(n) stucke/
It(em) drossete(n) eeussel uutgenome(n) de(n) vive(re) met allentel? eeussels/
doer dwelc de voirs(creven) vrouwe en(de) co(n)vent moege(n) tot hue(re)n/
bossche vare(n) als zijs behoeve(n) sond(er) calaenge des voirs(creven) wynne(n)/
It(em) dat oude scaeps eeussel voir en(de) om viii[c] p(er)skeese/
alle jare de(n) voirs(creven) t(er)mijn dueren(de) op sinte marie(n) mag(dale)[ne(n)]/
dach te betalen en(de) int voirs(creven) godsh(uyse) te levere(n) ende de(n)
//
hoofmeest(er) xxv p(er)skeese te(n) selve(n) dage te betalen ende elc/
vande(n) voirs(creven) keesen sal zijn gemaect va(n) xi potte(n) melcx/
gemete(n) metter biermate(n) van oplyntre en(de) voir viii[c] hantkeese/
tsinte gielijs misse te betale(n) en(de) in tvoirs(creven) cloeste(r) te levere(n) en(de) elke(n)/
van dien gemaect va(n) v potte melcx d(er) mate(n) voirs(creven) Ende waert/
dat die keesen tot enig(er) tijt de(n) voirs(creven) t(er)mijn duerende met/
cusber en ware(n) bij ocsuyne des voirs(creven) wy(n)ne oft ongenatuers/
weders en(de) met dat betere(n) mochte met eenre cruycke(n) zuets/
melcx dat sal de voirs(creven) wy(n)ne doen oft hij sal dat betere(n) en(de)/
oprichte(n) ten prise van goede(n) knape(n) En(de) de voirs(creven) wy(n)ne sal/
jaerlijcx de(n) voirs(creven) t(er)mijn duerende gheven en(de) den cloeste(r) en(de)/
co(n)vente vors(creven) leve(re)n alle weken van goet vrijdach tot xiiii/
nacht na alder heyligen dach altoes naest volgen(de) xxxviii l(i)b(ra)/
bote(re)n des sal den goet vrijdach vors(creven) den yersten betaeldach/
zijn en(de) wat hij in deen weke te nauwe gheeft dat/
sal hij volghenen in dande(r) weke naestvolgen(de) Item/
desgelix sal hij [gheven] m(ijn) vors(creven) vruwen d(er) abdissen alle weken v l(i)b(ra)/
bote(re)n den co(n)fessore(n) momboe(re)n [en(de)] moncken alle weken iii l(i)b(ra) bote(re)n/
en(de) den hoeff meester alle weken iii l(i)b(ra) bote(re)n Item sal de vors(creven)/
wynne jaerlix sinden den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde telker tijt als/
hijs v(er)maent wordt der vors(creven) vrouwen abdissen en(de) cloester/
gelijc dat voerdaghe gewoenlic heeft geweest viii potte/
suren d(er) vors(creven) maten sond(er) d(er) bote(re)n vors(creven) Item de/
vors(creven) wynne sal jaerlix d(er) vors(creven) abdissen gheven twee/
goede slach rynde(re)n oft x r(ijnsche) guld(en) d(aer) voe(r) dwelc de vors(creven)/
vrouwe d(aer) af kyesen sal en(de) oic de(n) vors(creven) co(n)vente jaerlix/
twee goede laet calve(re)n elc calf van vi weken oudt wel/
gevoedt metter dicker melc gelic zij vand(er) koye compt/
oft dair voe(r) ii guld(en) hollan(tsch) Item ii hamele oft ii guld(en)/
hollan(dsch) dair voe(r) Item vi goede laetvercken(en) oft dair voe(r)/
xii guld(en) hollan(dsch) Item ov(er) and(er) jaer eene(n) beer ind(er) weerde(n)/
van ii hollan(dsche) guld(en) en(de) altoes ten kosen m(ijn) vors(creven) vruwen/
en(de) co(n)vents It(em) de vors(creven) wy(n)ne sal jaerlix d(er) vors(creven)/
vruwen abdissen houden ov(er)wynter iii koye en(de) die gelic/
sijnen koyen voede(re)n Item is vorweerde dat de vors(creven) wy(n)ne
//
thof vand(er) me(re)n houden sal wel en(de) loflic by(n)nen en(de) buyten/
van wande en(de) daken uutgenomen de tyegeldake die/
welke hij niet gehouden en sal zijn te houden van decken/
uutgenomen dat hij den wercluden die daer op als noet/
is decken zullen den montcost gheven sal Item sal/
hij die hagen en(de) grechten om thof gaende wel ende/
loflijc houden gelijc hijse vant te zijnen incomen Item/
sal hij oic de huysinghe doen latten als [daer] zijs behoeven/
en(de) daer toe salmen hem gheven en(de) leve(re)n latten en(de) nagele(n)/
en(de) ten uutgane sijns t(er)mijns sal hijse laten gelic hij die/
vant Item waert dat de vors(creven) wynne tot e(n)nigen tijden/
den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde scade hadde en(de) name van openbae(re)n/
tempeesten oft van orlooge oft van ande(re)n ongewoenliken/
costen dat dan de vors(creven) vruwe abdisse en(de) hue(r) c(on)vent/
alsulken scade oprichten sullen den vors(creven) wynne gelic de/
he(re)n der cap(it)len tot luydic en(de) ande(r) goede luden hue(re)n/
wynne(n) bove(n) en(de) beneden doen zullen en(de) hij sal alle/
de vors(creven) goede houden wel en(de) loflijc sijnen vors(creven) t(er)mijn/
due(re)nde van grechten en(de) van thuynen en(de) altoes te vijf/
jae(re)n de o truncboeme truncken en(de) niet eer en(de) jaerlix/
setten ten gewoenliken tijde ii[c] poeten en(de) wael bevreden/
voe(r) de beesten en(de) die loke die hij aldaer sal aftruncke(n)/
en sal hij op negheene ande(r) goede dan vors(creven) zijn v(er)luyke(n)/
Item sal de vors(creven) wynne int vors(creven) cloester hebben den/
smet aldair en(de) den rademake(r) sond(er) zijne(n) cost Behoudelic/
dat de selve wynne sal sculdich sijn den [ten] vors(creven) wercke/
rou yser en(de) rou hout te leve(re)n Item de vors(creven) vrou/
abdisse en(de) co(n)vent sullen den vors(creven) wy(n)ne gheve(n) te voeden/
eenen stal scapen eest dat hue(r) gelieft en(de) lev(er)t zij die/
soe salmense altijt deylen te hebben te twee jae(re)n en(de) dan en sal/
hij gheene ande(r) houden en(de) en levert sijse niet soe mach/
hij se van ande(re)n houden oft selve coepen Item de vors(creven)/
wynne en sal gheen opgaende hout mogen houwen sond(er)
//
orlof der vors(creven) vruwen en(de) huers co(n)vens Vort meer heeft/
de vors(creven) wynne dese nageruert o nagereede goede/
ontfangen en(de) die [heeft zij] gelooft also goet te laten en(de) te maken als/
sij hem gelev(er)t sijn en(de) getaxert ind(er) manie(re)n hier nae/
volgen(de) Te weten den groeten wagen met v perden/
en(de) getouwe met eene(n) pare corve en(de) met twee paer/
leren getaxeert op lxv pet(ers) oft de weerde dair af/
It(em) den cleynen wagen met v perden metten getouwen/
getaxeert op xxv pet(ers) It(em) twee voelne van/
ii jae(re)n It(em) ii voelne van i jae(r) niet getaxeert It(em) xxiiii/
koye op hond(er)t rijd(ers) en(de) thiene It(em) v versen de vier/
dair af drechtich en(de) dand(er) ondrechtich niet getaxeert/
It(em) iii verren de twee van ii jae(re)n en(de) eene(n) van iii jae(re)n/
niet getaxeert It(em) viii jaerlinc calve(re)n niet getaxeert It(em)/
xviii vercken(en) It(em) noch xii vercken(en) tax getaxeert op xvi/
r(ijnsche) guld(en) te xx stuv(er)s tstuc It(em) ii soghe met xvi kudde(n)/
getaxeert op iii r(ijnsche) guld(en) te xx st(uvers) tstuc It(em) iiii ploeghe/
en(de) eenen strijcploegh Item vier eeghdei wissen It(em) iiii/
eeghde wissen It(em) i slach kerre getaxeert te samen op/
v rijd(er)s It(em) iiii bedden It(em) iiii boke It(em) iiii beddeclede(re)n/
te samen op xiii guld(en) te x st(uvers) tstuc Item i groeten/
pot wegen(de) xliii l(i)b(ra) elc pont voer iii(½) pl(a)c(ken) pay(ments) It(em)/
i groete(n) ketel wegen(de) xxv l(i)b(ra) metten bande en(de) sonder/
bant xviii l(i)b(ra) elc l(i)b(ra) getaxert voe(r) ix pl(a)c(ken) pay(ments) en(de)/
ten eynde vand(en) vors(creven) t(er)mijne(n) sullen goede knapen die/
gereede haeflike goede vors(creven) scatten en(de) taxe(re)n die niet/
en zijn van p(ar)tien op hue(re) beste op alsoe dat dan de vors(creven)/
vrou abdisse en(de) hue(r) (con)vent den koese hebben zullen totte(n)/
gelde oft totten goeden dwelc hen best genuegen sal Item/
de vors(creven) vrou en(de) hue(r) (con)vent zullen jaerlix den vors(creven)/
t(er)mijn due(re)nde leve(re)n eens j tsjaers alle lede(n) getouwe tot/
sesse p(er)den inden groeten wagen It(em) sal de voirs(creven) wynne/
sijnen t(er)mijn due(re)nde den boshuede(re) der vors(creven) vruwen h(er)bergen
//
en(de) van toebroetten houden gelijc sijnen knapen It(em) de vors(creven)/
vru abdisse mach jaerlix den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde come(n)/
oft senden int hof t(er) me(re)n vors(creven) en(de) dat visente(re)n en(de)/
ov(er)sien op cost des vors(creven) wynne en(de) ten lesten jae(r)/
sijns t(er)mijns sal de vors(creven) wynne sculdich sijn als/
hij uuttrect alle so(m)men van schouwe en(de) alle/
vors(creven) stucken gelic sij bove(n) v(er)redent zijn te betalen/
en(de) te volve(re)n [Ende es vorwerde oft sgodsh(uys) voirs(ceven) van drie jae(re)n te drie jae(re)n niet betaelt en wordde dat m(ijn) vrouwe en(de) co(n)vent hue(re) goede alsdan aenveerden sulle(n) mogen sond(er) wederseggen des wynnen oft yeman(de) and(er)s oft de vors(creven) borgen [nabescreven] sullen tgoet selve mogen aenverden en(de) m(ijn) vruwe(n) en(de) (con)vent daer af te vreden sellen en(de) vestich(eit) doen en(de) in dien gevalle heeft geloeft brued(er) peter vors(creven) dbeleit dair mede tgodsh(uys) geleit is tot wout(er)s goede vors(creven) ond(er) de stat alhier ter manissen te bringen en(de) de vors(creven) borgen opde goede des selfs wout(er)s altijt behulp te doen dat zij soe v(er)re die goede strecken scadeloes onthaven sullen wordden] En(de) alle dese vorw(er)den (et)c(etera) inde/
sunt fideiussores symon de ingen(en) eens [It(em)] p(re)d(i)c(t)i coloni/
joh(annes) withoet joh(annes) de broekem f(i)l(ius) andree nych(olaus) vand(en)/
putten joh(annes) neeten co(m)morans apud thenis Et duo/
p(ri)mi insup(er) p(ri)m[(us)] en(de) oft e(n)nich van hen aflivich wordde/
hebben sij geloeft geloeft ind(ivisim) altijt ande(r) gelike in die stat/
te setten cor(am) lod(ewijc) roel(ants) m(er)sberge/
dece(m)br(is) v[ta]
ContributorsMagda Van Winkel
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-02-17 by kristiaan magnus