SAL7347, Act: V°271.2-R°272.1 (443 of 746)
Search Act
previous | next
Act V°271.2-R°272.1  
Act
Date: 1454-02-19

Transcription

 by 
Item vanden gedinghe dat voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loven(en) geweest/
is tusschen janne v(er)melle die als momboe(r) sijns wijfs e(n)nige/
dochter robberts wilen vand(er) baren met scepen(en) brieven van/
loven(en) comen is totter helicht vanden goeden van sympoel/
met hue(re)n toebehoerten wilen sjonch(e)r(e)n van bolant inden lande/
van waelham gelegen in deen zijde en(de) symone de cornoit die/
de selve goede in pechtingen eenen langen termijn van jae(re)n/
gehouden heeft in dande(r) Alse vander helicht vanden/
proffiten vanden vors(creven) goeden die de vors(creven) jan vermelle/
meynde dat hem sculdich wae(re)n te volgen want hem ende/
sijnen scepen(en) brieven die helicht vand(en) selven goeden toebe/
hoerde en(de) bij dien dat hij te voerder de selve macht van/
scepen(en) brieven hebben(de) eenen tijt van jae(re)n leden gecundicht/
gewaerschouwet hadde den selven wynne vand(er) macht va(n)/
sijnen brieve en(de) oft hij dae(re)nboven dan yemande e(n)nighe/
betalinghe hadde gedaen het wae(r) dien van bolant oft ande(re)n/
dat wae(r) geschiet tegen recht en(de) in (con)trarien sijnd(er) scepen(en)/
brieve dat hij al boet te thoenen Hopen(de) waer hijt gethoenen/
conste dat hem de selve symoen gehouden sijn soude betalinge/
vand(er) hueringen der helicht vanden vors(creven) goeden te doene ten/
mynsten van drie jae(re)n oft bewisenisse des hij hem getroeste/
totten recht op dwelc de vors(creven) symoen hem verantworden(de) hoepte/
inde vors(creven) aensprake also niet gehouden te zijne Oic meynde/
hij dat de vors(creven) jan sijn v(er)met vand(en) waerscuwyngen ny(m)mermeer/
doen en soude en(de) al conste hij dair af yet gethoenen Soe meynde/
hij nochtan dat hij arm wynne dair bij negheenen last gecrige(n)/
en soude want hij alle jare behalp behalven den lesten te weten(e)/
vanden proffiten van desen jae(re)n verschenen wael hadde voldaen/
p(rese)nterende te dage [vacat] dat/
hij gerne vanden proffiten der helicht vanden goeden van/
desen lesten jae(r) v(er)schenen boven de helicht vand(en) lasten
//
die dair uut ghynghen en(de) betaelt moesten worden op leggen/
en(de) betalen woude dair mede [hij meynde te gestane naden rechte] Wert gewijst na aensprake/
v(er)antweerden en(de) thonisse des voirs(creven) jans vermelle die sijns/
v(er)mets vander waerscouwyngen eer den vors(creven) wynne gedaen/
te sijne dan in septembri lestleden niet volcomen en conde/
met desen worden bijden he(re)n scepen(en) van loven(en) t(er) manissen smeye(r)s/
dat de vors(creven) symoen met sijnder p(rese)ntacien gestaen soude p(rese)ntib(us)/
o(mn)ib(us) scabinis dempt(is) m(ichaele) abs(oloens) m(er)sberge fe(bruarii) xix
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-03-26 by kristiaan magnus