SAL7347, Act: V°341.4-V°342.1 (546 of 746)
Search Act
previous | next
Act V°341.4-V°342.1  
Act
Date: 1454-04-08

Transcription

2019-01-23 by Magda van Winkel
It(em) villicus lovan(iensis) mediantibus scabinis lovan(iensibus) add(uxit) johannem/
beyart filiu(s) quond(am) ludovici ad o(mn)ia et singula bona i(m)mo(bili)[a]/
et he(re)d(itaria) d(omi)ni walteri wartsman p(res)b(ite)ri ta(m) infra lovaniu(m) q(uam) extra/
sit(a) in mans(ionibus) domib(us) curtib(us) t(er)ris ar(abilibus) prat(is) pascuis silvis/
censu t(re)censa redditib(us) et suis p(er)t(inentiis) univ(er)s(is) pro cert(is) recog(nitionibus)/
et promiss(ionibus) ac condicionib(us) quarum tenor sequit(ur) in hec verba/
Cont sij allen lieden dat also als stoot en(de) gescille opverstaen
//
waren tusschen h(er) woute(re)n waertsman priester yweyne gheerams katlijne/
waertsmans zijne werdynnen jouffr(ouwe) marien waertsmans beghinne/
inden inden grooten beghijnhove te loeven zuster der voe(r)s(creven) katlijnen beide/
wettige dochte(re)n meester pet(er)s wilen wartsmans brued(er) des voe(r)s(creven) h(er) wout(er)s/
ende lijsbetten weduwe lodewijx wilen wartsmans brued(er) tvoe(r)s(creven) h(er) wouters en(de)/
meester peters inden name van hoe(r) en(de) van lijsbette hoe(re)r dochter die sij heeft/
vanden voe(r)s(creven) wilen lodewijcken alse vand(er) sceidingen ende deilingen van/
zeke(re)n erfgoeden den voe(r)s(creven) p(er)sonen gebleve(n) nade doot jans en(de) jouffr(ouwe) marien/
wilen wartsmans brued(er) ende suster des voe(r)s(creven) h(er) wouters meester pet(er)s/
ende lodewijx ende oick nade doot vander selver gebruede(re)n vader en(de) moeder/
en(de) van meer ande(re)n punten en(de) saken die sij malcande(re)n eysschende wai(re)n/
en(de) zij mitds dien bij rade en(de) toedoene van vriende(n) hen des keerden geheellic/
en(de) submitteerden voe(r) scepen(en) van loeven te weten de voe(r)s(creven) h(er) wouter met consente/
vand(er) weduwen wouters willen meys die tot zijnen goeden geleid was/
in h(er) arnde snoeck prieste(r) prochiaen sbegijnhoefs van vylvoirden en(de) h(er) geerde de/
molde(re) prieste(r) capellaen ts(in)te peters te loeven als in mynlike seggen en(de) yffene(re)n/
so hebben de selve h(er) artt ende h(er) gheerd segge(re)n hoe(r) uutsprake en(de) goetduncke(n)/
tusschen de p(ar)tien voe(r)s(creven) uutgesproken en(de) geseeghet ter stont naden voirs(creven)/
verbonde en(de) voe(r) de selve scepen(en) inder manie(re)n hier na volgende Inden/
yersten dat alle vercope van erfliken goeden die geschiet en(de) gedaen zijn/
tot desen dage toe bij e(n)nigen vanden voirs(creven) h(er) wouteren meest(er) pete(re)n janne/
lodewijcken en(de) jouffrouwe lijsbetten selen van weerden sijn et vast gehouden/
werden en(de) dat gheen vanden voirs(creven) p(ar)tien den selven v(er)cochten goeden noch/
den gelde dat d(aer) af comen mach wesen nu(m)m(er)meer aenspreken noch eysschen/
en sal mogen metten rechte oft anders ende als vanden goeden en(de) renten/
dair noch sijnde hebben zij de voirs(creven) p(ar)tien elker reden(en) en(de) besceit te/
voe(re)n aengehoirt ende wale en(de) gewogen gesceiden en(de) gedeylt in/
des(er) vuegen Te weten dat die voirs(creven) h(er) wout(er) hebben sal voe(r) sijn/
deylinge de goede hier na genoemt Ierst een stuc beemts houdende omtrent/
vijf zijllen gelegen te rijsberghe inde prochie van balen omtrent den/
dijck ald(aer) tusschen de goede lijsbethten van balen aen deen sijde en(de)/
de goede wout(er)s yden en(de) willem willekens aen dande(r) It(em) een cleyn/
stucken beemts geheten de putten gelegen ald(aer) tusschen de goede willem
//
willekens te loemelwart op deen sijde en(de) de goede denijs moens/
en(de) jans vande(n) berghe op dande(r) zijde It(em) een stucken beemts geheten/
de wuwer gelegen tusschen de goede denijs moens te loemelwart en(de)/
de goede jans laureys Item een stuck eussels gelegen tusschen de goede/
des voirs(creven) jans laureys en(de) de heyde ald(aer) en(de) neven de goede jans/
van paelt en(de) pet(er) thijs met alsulker condicien dat de voirs(creven)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-02 by kristiaan magnus