SAL7347, Act: V°394.2 (653 of 745)
Search Act
previous | next
Act V°394.2  
Act
Date: 1454-05-23

Transcription

2019-10-17 by Magda van Winkel
Item tvo(n)nisse vanden gedinghe dat voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e)/
geweest es tusschen philipse pynnoc die naden rechte d(er) stat van/
loven(e) geleit es geweest cortelinge totten goeden have en(de) erve/
henricx van hofstade sone wilen gheerts in deen zijde en(de) joese/
van oerbeke sone wilen jans die geleit es totten goeden katlijnen/
zijnd(er) moed(er) weduwe des vors(creven) wilen jans Welc jan voe(r) en(de) oic/
de vors(creven) joes mits machte sijnd(er) scepen(en) brieve vorg(eruert) nae en(de)/
voe(r) en(de) eer de voirs(creven) philips geleit was geleidt wae(re)n totten goede(n)/
des voirs(creven) henricx van hofstaden alsoe dat al met rechte totten/
vors(creven) joese quam in dande(r) als van vijf mudden lijfpensien ten live/
des voirs(creven) philips en(de) hem bijden vors(creven) henricke voermaels voe(r) scepen(en)/
van loven(e) bekint die hij aende goede des vors(creven) henricx meynde/
te v(er)halen zunderlinge want hij boet te thoene(n) onder ander/
pointe dat de vors(creven) henric voervluchtich was Vanden welcken/
de vors(creven) joes hielt de contrarie meynen(de) dat de vors(creven) ph(ilip)s sijn/
v(er)met ny(m)mermeer thoenen en soude noch dat hem gheen noet/
sijn en soude e(n)nigen eedt op sijn scepen(en) brieve te doene Hopen(de)/
bij dien en(de) ande(re)n reden(en) die hij daer toe dede seggen dat hij der/
aenspraken ongehouden sijn soude en(de) dat hem en(de) sijnen scepen(en)/
brieven die goede volgen souden dat de voirs(creven) ph(ilip)s meynde dat/
hem al gheen ontstade doen en soude hij en soude met sijnd(er) eedt/
moeten halen des hij vanden voirs(creven) goeden trecken soude mooghen/
Wert gewijst met desen worden na aensprake v(er)antweerden ende/
toenissen des voirs(creven) ph(ilip)s dat den vors(creven) joese en(de) sijnen beleide/
inde goede tsijnd(er) schout behoef also v(er)re hij die met zijnder eedt/
hult buyten den selven brieve(n) volgen sal en(de) dat dae(re)nteynden/
dair aen de vors(creven) ph(ilip)s sijn gebrec met sijnen scepen(en) br(ieven) v(er)halen/
zal moogen en(de) tsurplus sal wed(er)come(n) en(de) bliven ten beleiden/
des vors(creven) joes p(rese)ntib(us) o(mn)ib(us) scab(inis) dempto mych(aele) abs(oloens) maii xxiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-13 by kristiaan magnus