SAL7347, Act: V°408.2-R°409.1 (681 of 745)
Search Act
previous | next
Act V°408.2-R°409.1  
Act
Date: 1454-05-28

Transcription

2019-11-22 by Magda van Winkel
It(em) jouff(rouwe) alijt vande(n) steenwege weduwe henricx wile(n) de vilte(re)/
in deen zijde claes de vilte(re) hue(r) sone in dande(r) en(de) ghijsbrecht de/
vilte(re) insgelijcx hue(r) sone brued(er) des voirs(creven) claes inde derde zijde sijn/
met malcaderen ov(er)comen voir hen hue(re)n erve(n) en(de) nacom(elingen)/
ende hebben deen den anderen in maniere(n) va(n) erfvorwerden/
gelooft de poente hier na v(er)claert alse vande(n) hove en(de) goeden/
gehete(n) ten cruce gelegen tusscen hasselt ende cueringe(n) wilen/
jans vande(n) steenwege dat d(er) voirs(creven) jouffr(ouwe) vande(n) selve(n) janne/
huere(n) brueder v(er)storven is Ierst dat de voirs(creven) jouff(rouwe) de selve/
goede huere(n) leefdach lang sal bliven houdende ende/
besittende inder manieren zij die nu houdt ende na de doot/
van hue(r) selen die geheelic ende al bliven ende toecomen/
den voirs(creven) clase huere(n) sone alleene op de laste die dair/
op den dach van heden uutgaen ende voirtane op de/
lasten hier na v(er)claert die de voirs(creven) claes ind(er) mate(n) als/
boven dair uut gelooft heeft te ghelden ende te draghen/
Te wete(n) den voirs(creven) ghijsbrechte na de doot zijnre voirs(creven) moed(er)/
binnen eene(n) jare te betalen ii[c] r(ijnsche) guld(en) oft dair voe(r)/
erflike rinte te geve(n) de(n) pe(n)ni(n)g twintich tot hij die af/
legge(n) sal Voirt sal hij geve(n) alsdan den wettige(n) kinderen/
willems va(n) dorne die hij heeft van jouff(rouwe) heylwigen/
wilen svilters zijnre huysvrouwen suster der voirs(creven) gebruede(re)n/
insgelijcx de gelike rinte tot hij die met geliker so(m)me(n) af/
geleecht sal hebben Tot desen sal hij alsdan oec geve(n) jouff(rouwe)/
marie(n) svilters nonne des godshuys van herkenrode sijnd(er)/
suster xxx guld(en) te x stuv(er)s tstuc jairlix tottertijt toe/
dat hij hue(r) die oic afgeleeght sal hebben den pe(n)ninc/
met xx en(de) met vollen rinten Met sulcker (con)dicien dat
//
hij alle drie de vors(creven) porceelen van renten alst hem gelieft sal/
mogen elder crighen in gronde van erven ov(er)wisen oft besetten/
op goede lofflike ond(er)pande goetgenoech sijnde na ordinancien/
van wynders vanden hove ende dat oic de vors(creven) jouffr(ouwe)/
marie vanden vors(creven) hue(re)n renten na hue(r) doot sal mogen/
dsipone(re)n en(de) ordine(re)n aen hue(r) brued(er) suster oft bruede(r) en(de)/
suster kynde(re)n en(de) negheenen ande(re)n also hue(r) dat best gelieve(n)/
sal sonder yemans wed(er)seggen ende oft de vors(creven) claus/
der vors(creven) jouffr(ouwe) marien hue(r) renten voirs(creven) afleide/
Soe es oic ond(er)sproken dat die pe(n)ningen d(aer) af comen(de) gestelt/
sullen wordden opden wissel te hasselt o(m)me die wedero(m)me/
aengeleeght en(de) ind(er) vors(creven) manie(re)n bekeert te wordden en(de)/
soe v(er)re den vors(creven) ghijsbrechte des vors(creven) is volvuert wordt/
en(de) volschiet sal hij daer met te vreden zijn tot eeuwige(n)/
dagen sond(er) de vors(creven) goede uut ande(re)n titel het wae(re) van/
huweliker vorweerden oft and(er)s te mogen aenspreken oft/
volgen in e(n)nig(er) manie(re)n ten wae(re) dat he(m) bove(n) desen/
bij lantrechte yet aenstorve dat hij dair af blijft staende/
op sijn beloep van rechte Vort hebben mits desen de/
vors(creven) claus en(de) ghijsbrecht gebruede(re) der vors(creven) jouffr(ouwe) marie(n)/
geloeft wael en(de) dueghdelic sond(er) e(n)nigen stoet oft/
zwarich(eit) te betalen elc van hen die vi guld(en) die sij/
hue(r) sculdich sijn van hue(re)r onders goede hue(re)n leefdach/
lanc also inde scheidinge op des selfs wilen huers/
vad(er)s goede gemaect dat oic gheclaert is roel(ants)/
abs(oloens) maii xxviii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-04-15 by kristiaan magnus