SAL7348, Act: R°136.2-R°137.1 (251 of 664)
Search Act
previous | next
Act R°136.2-R°137.1  
Act
Date: 1454-11-11

Transcription

2019-03-11 by Jan Boncquet
It(em) jan schat in p(rese)ncia heeft genome(n) (et)c(etera) jege(n) janne de pape thoff des/
selfs jans gelege(n) te boensbeke mette(n) wy(n)nen(de) lande bempde(n) eeussele(n) d(aer)toe/
behoirende gelege(n) omtrint de(n) selve(n) hove Te houde(n) te hebbe(n) en(de) te/
wynne(n) va(n) halfm(er)te naestcomende eene(n) t(er)mijn van sesse jare(n) lang v(er)volgen(de)/
elx jaers darenbinne(n) de voirs(creven) lande houdende omtrint vi boendere(n) om/
ende voe(r) xvi sacke corens te vi halster de(n) sack goet en(de) payabel d(er)/
mate(n) va(n) loeven(en) wel bereyt met wa(n)ne en(de) met vedere(n) tsinte andries/
misse ap(oste)ls te betale(n) en(de) te loeven(en) d(aer)t de(n) voirs(creven) jan de pape gelieve(n) sal/
te leve(re)n Ende de voirs(creven) bempden en(de) eeusselen omtrint de(n) voirs(creven) hove/
gelegen jaerlijcx om xxxii guld(en) te x st(uvers) stuc tsinte m(er)tensmisse/
te betalen den voirs(creven) t(er)mijn duerende q(uo)l(ibet) ass(ecutu)m It(em) es vorwerde dat/
de voirs(creven) wy(n)ne jaerlijcx de(n) voirs(creven) t(er)mijn dueren(de) de(n) voirs(creven)/
ja(n)ne doen sal i corweyde met zijne(n) wage(n) en(de) iii p(er)den
//
van boensbeke tot loeven(en) It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne alle jae(re) betale(n)/
ii[c] walme(re) goet en(de) cusber om de huysinge d(aer) mede te decken/
en(de) oft d(aer) e(n)nige walme(re) gebrake(n) die sal die voirs(creven) jan de pape/
moete(n) cope(n) en(de) de wy(n)ne sal die halen op zijnen cost en(de) alsme(n)/
die ald(aer) v(er)decke(n) sal sal de voirs(creven) jan de pape de dachue(re)n/
betale(n) en(de) de wy(n)ne sal de(n) montcost gheve(n) en(de) desgelijx/
va(n) plecke(n) sal de selve wy(n)ne de(n) mo(n)tcost gheve(n) It(em) w(er)t dat/
sake dat aen de voirs(creven) huysinge e(n)nigh werck behoefde/
gemaect te worde(n) het ware va(n) ty(m)meringe(n) oft ander werck/
dat aende voirs(creven) huysinge gebrake tot iiii dage(n) toe d(aer) af/
sal de wy(n)ne voirs(creven) de(n) wercliede(n) de(n) mo(n)tcost gheve(n) en(de)/
de voirs(creven) jan de dachuere(n) It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne alle/
de(n) leem capstro en(de) vorststroe levere(n) int voirs(creven) hof dat/
me(n) d(aer) v(er)orbere(n) sal It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne alle de husinge/
wel en(de) loflijc [houde(n)] op zijne(n) cost vand(er) und(er)ster rijkele/
ned(er)weert It(em) sal de voirs(creven) ja(n) de pape houde(n) dwat(er)/
opde(n) maybempt tot uutganc m(er)te It(em) sal de voirs(creven)/
wy(n)ne alle de willege(n) op tvoirs(creven) goet moege(n) tru(n)cke(n)/
om de goede mede te bevreden en(de) de v(er)droechde/
willege(n) afhouwe(n) bij also dat hij voir elke sette(n) sal ii/
levende pote(n) vande(n) selve(n) aerde It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne/
de wijng(ar)tstaken halen also vele alse jan de pape opde(n)/
wij(n)g(ar)t te boensbeke behoeven sal en(de) aende(n) wijng(ar)t vuere(n)/
aldair En(de) desgelijx de(n) wijf wijn uut voirs(creven) hoff ter/
p(er)ssen w(er)t en(de) [en(de)] te(n) behoirlike(n) tide(n) vuere(n) en(de) wed(er) thuys/
bringe(n) als hij geperst sal zijn It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne/
alle de voirs(creven) lande wy(n)nen werve(n) en(de) meste(n) gelijc reen/
genote(n) bove(n) en(de) benede(n) en(de) te(n) leste(n) jare late(n) gelijc hijt/
vant te wete(n) de(n) wynt(er)aert besayt op iiii getidege vore(n)/
en(de) de storte eens geackert En(de) w(er)t dat sake datse/
de selve wy(n)ne eens hoervruchte d(aer) voe(r) sal hijse eens
//
wel ov(er)meste(n) m(er) te(n) leste(n) jae(r) vande(n) voirs(creven) t(er)mijne en sal/
hij gheen lant hoervruchte(n) It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne de/
bode(m)me(n) wel en(de) loflijc veeghe(n) op zijne(n) cost It(em) sal de/
voirs(creven) [wy(n)] alle tstroe vande(n) voirs(creven) goeden comende int leste jaer/
des(er) pechtingen ald(aer) te meste maken ende alsdan inde(n) mesthoff/
geheel late(n) It(em) de voirs(creven) ja(n) de pape sal tsijne(n) behoef int/
voirs(creven) hoff behoude(n) de huysinge gelijc hij gewoenlic es te/
hebbe(n) It(em) sal de selve wy(n)ne te(n) leste(n) jare vande(n) voirs(creven) t(er)mine/
als hij tselve lant besayen sal moete(n) te voe(re)n cundige(n) de(n) selve(n)/
ja(n)ne de pape en(de) alsdan sal de selve jan waert he(m) gelieft/
eene(n) zaye(r) va(n) zijnd(er) hant sette(n) op des voirs(creven) wynne(n)/
cost It(em) en sal de selve wy(n)ne tvoirs(creven) hof va(n) zijnd(er)/
hant niet moege(n) uutgeve(n) sond(er) jans consent It(em)/
sal de selve wy(n)ne jaerl(ijx) houde(n) de(n) voirs(creven) ja(n)ne i vercke(n)/
gelijc de(n) zijne(n) en(de) de(n) voirs(creven) ja(n)ne oec gheve(n) x l(i)b(ra)/
boteren It(em) sal de selve wy(n)ne alle dooft op de voirs(creven)/
goede jaerl(ijx) wassende moete(n) t(er) eerde(n) levere(n) op zijne(n)/
cost en(de) dan half en(de) half deyle(n) en(de) des voirs(creven) jans/
deel jaerlijx te loeven(en) leve(re)n En(de) alle dese h(ier) af/
zijn borge(n) thomas schat frat(er) d(i)c(t)i joh(ann)is de hakendoevel/
et laure(n)cius daniels de oplyntre Et p(ri)[(us)] roel(ofs) opp(endorp)/
no(vem)[b(ris)] xi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-19 by Xavier Delacourt