SAL7348, Act: R°138.1-R°143 (253 of 663)
Search Act
previous | next
Act R°138.1-R°143  
Act
Date: 1454-11-22

Transcription

2019-03-12 by Jan Boncquet
Cond zij eene(n)yegeliken dat adriaen gans sone willems wijlen gans/
en(de) marie vander zaert zijn wijf die hij hier inne gelooft heeft te/
vervangen t(er) eenre zijden en(de) meester pet(er) gans meest(er) in arten/
sone des selffs wijlen willems en(de) brueder des voirs(creven) adriaens met/
katlijne(n) sridders zijnen wive die hij insgelijcx geloefde te v(er)va(n)gen/
t(er) ande(re) gestaen zijn in yegewoirdich(eit) d(er) scepen(en) van loeven(en) h(ier) ond(er)/
genoempt ende hebben openbairlijc gekint en(de) gelijdt dat zij/
eens wordden zijn en(de) met malcande(re)n ov(er)comen vanden stoete(n)/
en(de) gescillen die een wijle tijts tusscen hen uutgestaen hebbe(n)/
en(de) geweest zijn om d(er) goede(n) wille beruerlijck en(de) omberuerlijc/
hoedanich die wesen mochten alsoe wale leene vliegenderve/
als ande(r) die den voirs(creven) gebruede(re)n v(er)storve(n) en(de) bleve(n) wae(re)n/
nae en(de) vand(er) doot des voirs(creven) wijlen willems gans ende/
katlijne(n) wijlen zijns wijfs vad(er) ende moed(er) der voirs(creven) gebruede(re)/
hoe en(de) in wat manie(re)n de selve stoote oft gescillen become(n)/
oft hue(re)n oirspronck genomen hebben het zij uut sake(n) vand(en)/
deylingen die tusscen de voirs(creven) gebruede(re) vand(en) goeden/
wijlen hue(re)r ouders te maken es geweest vanden testame(n)te(n)/
d(er) selver wijlen hue(re)r ouders van huwelijcschen vorweerde(n) met/
e(n)nigen der selver gebruede(re) gelooft van scepen(en) brieve(n) va(n) loeven(en)/
d(aer) met e(n)nich d(er) voirs(creven) gebruede(re) hem behulpen soude moegen/
oft and(er)s der pointe zaken en(de) (con)dicien hier nae verclaert die/
zij deen den ande(re)n voer hen hue(re)n erve(n) en(de) nacomelingen/
gelooft hebben tonderhouden en(de) volcomelijc tachtervolgen(e) tot/
allen naecomen(de) tiden renu(n)cie(re)nde [te desen] elc van hen voe(r) al der/
p(ri)vilegien vander univ(er)siteit van loeven(en) Inden yersten hebben de/
voirs(creven) gebruede(re) geapprobeert en(de) approbe(re)n bij desen testame(n)t/
bij den voirs(creven) wijlen hue(re)n vad(er) en(de) moed(er) in hue(re)n beyder leven(en)/
samentlijc gemaect d(aer) notarijs af was her wout(er) wijlen wartsma(n)/
prieste(r) Geloven(de) dat in allen nacomen(de) tijden alsoe v(er)re alst es in hen
//
oft in hue(re)n nacomelingen goet vast en(de) van weerden te/
houden sond(er) e(n)nichsins met rade oft met dade daer tegen/
te doen oft te comen(e) in e(n)niger wijs uutgenomen vand(en)/
pointe(n) dair af hier nae bij expresse ande(r) vorweerde oft/
(con)dicie volght welker vorw(er)den soe die h(ier) inne begrepen/
staet zij sculdich sullen zijn nae te volgen alwairt oic/
alsoe dat zij metten inhouden vand(en) voirs(creven) testame(n)te niet/
en accordeerden Voert es tusscen den voirs(creven) gebruede(re)n/
claerlijc gevorw(er)t en(de) in manie(re)n van erfdeylinge(n) ond(er)sproken/
dat de voirs(creven) adriaen uut saken van deylingen inden goede(n)/
wijlen zijnd(er) oud(er)s voirs(creven) en(de) den voirs(creven) testame(n)te voer/
hem en(de) sijn wettige oir die hij gecrigen sal mogen/
houden hebben en(de) bezitten sal vanden goeden den voirs(creven)/
wijlen sijnen vader en(de) moed(er) toebehoiren(de) de goede chijse/
ende rinten h(ier) nae verclaert Inden yersten thuys met/
sijnd(er) toebehoirte(n) geheete(n) de cluyse gelegen inde proefstrate/
tusscen thuys everarts va(n) wynge geheete(n) de(n) regenboghe/
en(de) de goede goerts va(n) adeliberge opden last en(de) co(m)mer/
van outs d(aer) uutgaende Te weten(e) aen goerde va(n) adelb(er)ge/
voirs(creven) i(½) s(celling) voe(r) i(½) cap(uyn) d(er) vrouwe(n) pynnocx xxv l(i)b(ra) pay(ments)/
den goidshuyse vand(en) xii ap(oste)len op duylake v l(i)b(ra) pay(ments) ja(n)ne van oppendorp iii s(cellingen) voe(r) ende op viii rinsce/
guld(en) [erfchijs] die de voirs(creven) wijlen willem d(er) voirs(creven) gebruede(re)n/
vad(er)
d(aer) op en(de) op zijn thuys en(de) hoff inde cattestrate/
geleg(en) dwelc den voirs(creven) meest(er) pete(re)n in deylingen/
es gevallen als h(ier) ond(er) blijct vercocht heeft [sijn janne va(n) maelcote] van/
welken viii rinsche gulden(en) tvoirs(creven) huys geheete(n) de/
cluyse den voirs(creven) adriane als voirs(creven) steet toehoirende/
tvoirs(creven) huys inde cattestrate geleg(en) den voirs(creven) meest(er)/
pet(er) toebehoiren(de) altijt en(de) tot ewige(n) dage(n) co(m)m(er)loos houde(n)/
sal en(de) lasteloos ontheffen It(em) een vierdel wijngaerts geleg(en)
//
op de wijngaertstrate buten der poirten neve(n) der stad vesten/
ende den goeden stas roelofs It(em) een vierdel wijngaerts/
geleg(en) opde(n) roesselberch tusschen [neve(n)] de goede joerdaens vand(er)/
vloet It(em) een vierdel wijngaerts geleg(en) ter hergrecht/
naest den goeden goessuini quond wijle(n) byen It(em) de helicht/
van i(½) vierdel wijngarts geleg(en) opde(n) roesselberch tussche(n)/
de goede reyners van wijtvliet [en(de)] vrancx kemels dair af/
den voirs(creven) meest(ere)n pete(re)n dand(er) helicht es bleven en(de)/
sal hebben de voirs(creven) adriaen de helicht die geleg(en) es/
ten goeden wert reyners wijtvliet [voirs(creven)] It(em) een vierdel wijns/
erfs pachts aen ende op een vierdel wijngarts geleg(en)/
te sweysvelt It(em) iiii mudden corens der maten va(n) loven(en)/
erfs pachts aen en(de) op zeke(r) lande ende onderpande toebehoe(re)nde/
den kinde(re)n svos den [kijnde(re)n] vand(er) karme(re)n ende den gebruede(re)n smeets/
toebehoe(re)nde geleg(en) op de loe op welcke ond(er)pande de voirs(creven)/
meest(er) pet(er) insgelijcx iiii mudden heffen(de) es It(em) iiii rijnsche/
gulden(en) en(de) xii boddrage(re)n aen en(de) op eene(n) beemt toebehoe(re)nde/
wout(ere)n griete(n) en(de) zijne(n) medeplege(re)n geleg(en) te roesmale inde/
prochie va(n) langdorp tusschen de beemde tsh(er)scaps vander/
rivie(re)n en(de) jonch(er) anthonijs va(n) rotselair op welcke ond(er)pande/
de voirs(creven) meest(er) pet(er) insgelijcx de gelijke rinte heffen(de) es/
It(em) de helicht van xx gulden(en) croene(n) erf chijs vallen(de) alle/
jae(re) tsinte jansmisse die de voirs(creven) wijlen gehuyssche hadde(n)/
aen ende op ii huyse met hue(re)r toebehoirten geheete(n) den/
moriaen ende den rinck geleg(en) aen sinte peters kerchof/
te loven(en) van welcker rinten den voirs(creven) meest(er) pet(ere)n dand(er)/
helicht vallen(de) alle jae(re) te kersmisse es gevallen in deylinge(n)/
It(em) een gulden croene en(de) xi stuv(er)s van eend(er) croene(n) te/
nemen(e) uut den ande(re)n drie crone(n) van dien iiii croene(n) die/
de voirs(creven) wijlen gehuyssche hadden aen en(de) op een huys/
met sijnd(er) toebehoirten janne gielis toebehoe(re)nde geleg(en) inde
//
proefstrate neve(n) de ca(m)me geheete(n) den olifant van welcken/
drie croene(n) voirs(creven) tsurplus den voirs(creven) meest(er) pete(re)n in/
deylinge(n) es gevalle(n) It(em) sal hebben noch de voirs(creven) adriaen/
in sijnre deylingen xiii s(cellingen) voe(r) op thuys lest voirs(creven) uut/
welcken chijse vand(en) selve(n) huyse de voirs(creven) adriaen jairlijcx/
betalen sal der cap(it)len van sinte peters voir sijnd(er) oud(er)s/
jaergetide iiii s(cellingen) voe(r) It(em) sal hebben de voirs(creven) adriaen xii/
pl(a)c(ken) erf chijs van dien xxvi pl(a)c(ken) jairlijcx chijs staende op/
ii huyse met hue(re)n toebehoirte(n) jans vander hulst geleg(en)/
inde dorpstrate daer af dand(er) xiiii pl(a)c(ken) den voirs(creven)/
meest(er) pete(re)n zijn gevallen It(em) eene(n) rijnsche gulden(en)/
en(de) eene(n) capuyn erfchijs aen en(de) op een huys en(de) hof/
met sijnd(er) toebehoirte(n) geleg(en) inde dorpstrate buyten/
der poerten neve(n) h(er) bastijns stretken aldair It(em) i(½) cap(uyn)/
en(de) iii(½) s(cellingen) pay(ments) aen en(de) op zeker lant toebehoe(re)nde symoen/
den smet geleg(en) te troenbeke It(em) i(½) cap(uyn) erf chijs aen/
en(de) op zeke(r) goede en(de) ond(er)pande katline(n) h(er) golijs geleg(en) te/
velthe(m) op de hersstrate It(em) iii s(cellingen) voe(r) en(de) drie cap(uynen) aen/
en(de) op huys en(de) hof met zijnder toebehoirten henricx/
ymbrechts geleg(en) opde(n) keyberch It(em) iii(½) l(i)b(ra) borsgelts/
aen en(de) op d zeke(r) goede roelofs boxhore(n) geleg(en) opden/
keyberch voirs(creven) It(em) xx s(cellingen) pay(ments) aen zeke(r) goede qui(n)tens/
helscheviers geleg(en) te schore It(em) xvi s(cellingen) pay(ments) op zeke(r) goede/
roelofs vander varent geleg(en) opden blauwe(n) putte naest/
den goeden goerts vaes It(em) xx s(cellingen) pay(ments) op zeke(r) goede wille(m)s/
tabbaerts geleg(en) naest den goeden lest voirs(creven) It(em) xxx l(i)b(ra)/
pay(ments) aen en(de) op zeke(r) goede jans de smet geleg(en) aldair/
naest den goeden qui(n)ten calentijns It(em) xi l(i)b(ra) pay(ments) aen/
en(de) op zeke(r) goede ghijsbrechts vande(n) hove geleg(en) opde(n)
//
steenwech neve(n) [de(n)] blauwe(n)putte It(em) iiii l(i)b(ra) v s(cellingen) pay(ments) aen/
en(de) op huys en(de) hof met zijnder toebehoirte(n) raes wijle(n)/
van grave(n) nu h(er) aerts van coursworm ridders geleg(en) inde/
heylegeeststrate It(em) x l(i)b(ra) pay(ments) aen en(de) op een huys met/
zijnd(er) toebehoirte(n) colijns wijle(n) vander fonteyne(n) geleg(en)/
inde werft jegen de fonteyne geheete(n) den arnem It(em)/
vi l(i)b(ra) pay(ments) aen en(de) op eene(n) hof mathijs va(n) ghete/
geleg(en) acht(er) de woeni(n)ge des selfs mathijs inde proefst(ra)te/
It(em) vi d(enieren) voe(r) eene(n) halve(n) cap(uyn) en(de) x s(cellingen) pay(ments) aen een/
ca(m)me met hue(re)r toebehoirte(n) geheete(n) iiii heyms kinde(re) geleg(en)/
inden langen bruel neve(n) de brugge aldaer It(em) v(½) mudde/
corens pacht van weve(r) en(de) mate van thiene(n) erfs pachts/
aen en(de) op zeke(r) goede en(de) onderpande willems vand(en) bossche/
geleg(en) te weve(r) It(em) es gevallen den voirs(creven) adriane totten/
goede(n) chijsen [en(de)] pachte(n) voirs(creven) de goede chijse en(de) pachte(n) hier/
nae genoempt Yerst een stuck beemts dwelck de voirs(creven)/
gehuyssche hadde(n) te weve(r) It(em) ii florensche gulden(en) erfchijs/
aen en(de) op een huys met zijnder toebehoirte(n) h(er) jacops/
willegenbijl priesters geleg(en) inde coestrate It(em) eenen/
rijnsch gulden(en) erfchijs aen en(de) op de brouca(m)me geheete(n)/
de roese geleg(en) opde vischmarct te loven(en) It(em) noch eene(n)/
rijnsche gulden(en) erfchijs aen ii huyse met hue(re)r toebehoirte(n)/
vrancx oeghs geleg(en) inde dorpstrate It(em) iiii rijnsche guld(en)/
erfchijs aen en(de) op zeke(r) goede en(de) ond(er)pande henricx coppens/
geleg(en) te houtvynne It(em) vi mudden corens erfspachts aen en(de)/
op zeke(r) goede en(de) ond(er)pande claes van ov(er)wynge geleg(en) te/
crewynckel ende daer omtrint It(em) xx mol(evaten) corens erfs pachts/
der mate(n) van loven(en) aen zeke(r) lande jans cleynvrancx geleg(en)
//
inde prochie van wynge It(em) iii mudde(n) corens der mate(n)/
va(n) loven(en) erfs pachts aen en(de) op zeke(r) ond(er)pande [d(er) erfgename(n)] willems/
wijlen valkenborch geleg(en) te troenbeke It(em) xii mol(evaten) core(n)s/
erfs pachts aen ende op zeke(r) goede en(de) onderpande wille(m)s/
tabbaerts Ende de voirs(creven) meest(er) peter sal insgelijcx inde(n)/
goeden der voirs(creven) zijnd(er) ouders uut saken van deylingen/
ende den voirs(creven) testamente voe(r) hem en(de) sijn wettige/
oire die hij gecrigen sal moeghen houden hebben en(de)/
besitten die [goede] chijse en(de) rinte(n) hier nae v(er)claert Inden/
yersten It(em) thuys ter geheete(n) ter quad(er)bruggen geleg(en)/
inde p(ro)chie van meldert naest den goeden joncher/
lyebrechts he(r) te meldert It(em) dwynhof geleg(en) inde/
voirs(creven) p(ro)chie geh t(er) plaetse(n) geheete(n) tov(er)hem metten wynnen(de)/
lande beemde(n) eeusele(n) en(de) allen ande(re)n toebehoirte(n) alsoe/
verre de selve wijle(n) gehuyssche de voirs(creven) goede ten/
tijde als zij beyde aflivich werden inde voirs(creven) p(ro)chie/
te meldert en(de) d(aer) omtrint te houde(n) plagen It(em) xx/
mol(evaten) corens erfs pachts der mate(n) van loven(en) aen en(de)/
op huys en(de) hof met zijnder toebehoirte(n) jans cokarts/
te lybbeke ter plaetsen geheete(n) te guetrode neven/
den guetrodedriesch in leenschen rechte gehouden/
vanden he(r) van heverle It(em) c xxvi s(cellingen) voe(r) aen en(de)/
op zeke(r) goede en(de) onderpande goerts van kessele en(de)/
der weduwe(n) helscheviers geleg(en) t(er) eert bij huffle/
inde vrijheit va(n) loven(en) in leenschen rechte gehoud(en)/
vande(n) abt des godshuys van tong(er)loe It(em) sal hebbe(n)/
de voirs(creven) meest(er) pet(er) in sijnre deylingen huys en(de)/
hof met zijnre toebehoirten geleg(en) inde cattestrate
//
tusschen de goede jans vand(en) borchove(n) en(de) symoens drabbe/
It(em) een cleyn huys met zijnd(er) toebehoirte(n) geleg(en) inde/
selve strate jegen ov(er) de goede voirs(creven) tusschen de goede/
h(er) giel(ijs) de roide canonic ts(in)[te] pet(er)s te loven(en) en(de) jan/
lijsens It(em) huys en(de) hof met zijnder toebehoirten/
geleg(en) ter hergrecht inde [but(e)n der] vrijheit va(n) loven(en) tussche(n)/
de ca(m)me ende den vloege aldair It(em) iiii mi een/
vierdel wijngaerts op de wijngaertstrate geleg(en) neve(n)/
de veste tussche(n) de goede die den voirs(creven) adriaen bleve(n)/
zijn in deylingen en(de) de goede lod(ewijx) roelants It(em) een vierdel/
wijng(ar)ts geleg(en) t(er) h(er)grecht neve(n) de goede die den voirs(creven)/
adriane aldair gevalle(n) zijn en(de) de goede henr(ix) vlemincx/
It(em) de helicht van i(½) vierdel wijng(ar)ts geleg(en) opde(n) roesselberch/
tussche(n) dand(er) helicht die den voirs(creven) adriane es gebleve(n)/
ende de goede vrancx kemels It(em) de helicht va(n) viii/
mudde(n) corens der mate(n) va(n) loven(en) erfs pachts aen/
op zeke(r) goede en(de) ond(er)pande der kinde(re)n svos geleg(en)/
op opde loe toebehoe(re)nde den kinde(re)n en(de) insgelijcx der/
kinde(re)n vand(er) karme(re)n en(de) der kinde(re)n smeets It(em) iiii rijnsche/
gulden(en) en(de) xii boddrage(re)n erfchijs en(de) rinte aen en(de) op/
eene(n) beemt geheete(n) den taxbeemt geleg(en) te roesmaer/
tusschen de beemde tsheerscaps vander rivie(re)n ende de/
goede h(er) wout(er)s [wijle(n)] van wynge ridders It(em) ix gulden(en) croene(n)/
vallen(de) alle jare te kersmisse aen en(de) op ii huyse met hue(re)n/
toebehoirte(n) geleg(en) aen sinte pet(er)s kerchof te loven(en) daer/
af deen es gheheete(n) de moriaen en(de) dander den rinck/
It(em) ii gulden(en) croene(n) en(de) xiii stuv(er)s vand(en) chijse die der/
voirs(creven) wijle(n) gehuyssche(n) ouders hadden op een huys met
//
zijnder toebehoirte(n) jans gielis geleg(en) inde proeftstrate tussche(n)/
de poerte en(de) thuys geheete(n) tsteenken en(de) wout(er)s vand(en) wijshuyse/
It(em) v s(cellingen) voe(r) [iiii cap(uynen) eene(n) hoydach] aen en(de) op een huys en(de) hof met zijnd(er) toebehoirte(n)/
wijlen goessens ouderogge nu der erfgename(n) jacops uute(n) lye(ming)[en]/
geleg(en) inden boege over de vede veemarct It(em) ix d(enieren) hellinc/
en(de) eene(n) halve(n) cap(uyn) op een vierdel wijngaerts der weduwen/
jans van quadrebbe geleg(en) bute(n) der wijngaert poerten tuscche(n)/
de goede jans va(n) oppendorp en(de) he henric henricx It(em) iii s(cellingen)/
iii q(ua)rt voe(r) op een huys en(de) hof met zijnd(er) toebehoirte(n) mathijs/
vander heyde(n) geleg(en) inde wijng(ar)tstrate tussche(n) de goede/
aerts de coste(re) ende jans vander heyden It(em) ii s(cellingen) x d(enieren) voe(r)/
op zek(er) lande yden wijlen boens geleg(en) opde(n) molen wech/
tusschen de goede jacops vander vesten en(de) willems de vos/
It(em) xx s(cellingen) pay(ments) op de schue(r) en(de) opden hof dair acht(er) geleg(en)/
symoens smets geleg(en) opden blauwe(n)putte tusschen de goede/
jacops van stassene en(de) jans vand(en) meersberge It(em) viii/
l(i)b(ra) en(de) ix s(cellingen) pay(ments) op een huys met zijnd(er) toebehoirten/
jans de barbier geleg(en) aen sinte peters kerchof te loven(en)/
naest den huyse geheete(n) tscep It(em) vii l(i)b(ra) pay(ments) get aen en(de)/
op drie came(re)n [alite(n) bruynincx] geleg(en) inde conte acht(er) den wolf tusschen/
de goede jans vand(er) bruggen en(de) jans boens It(em) iii l(i)b(ra) pay(ments)/
aen en(de) op een huys met zijnd(er) toebehoirte(n) willems meys/
geheete(n) deycke geleg(en) inde legenstrate tussche(n) thuys geheete(n)/
den cristoffel en(de) de goede giel(ise) va(n) dongelb(er)ge It(em) [vi] d(enieren) hellinc [voe(r)]/
en(de) i cap(uyn) aen en(de) op een ca(m)me met hue(re)n toebehoirte(n) wijlen/
henric bloemarts geleg(en) te velthem tusschen de goede jans/
de hont en(de) de boegaertstrate It(em) drie cap(uynen) en(de) xvi l(i)b(ra) pay(ments)/
aen en(de) op een huys en(de) hof met zijnd(er) toebehoirte(n) reyners/
va(n) balen geleg(en) ter hergrecht tussche(n) de goede gorts vander/
hallen en(de) henric vriescap It(em) ii s(cellingen) vi d(enieren) hellinc voe(r) van [op]
//
huyse en(de) hove aerts wijlen [va(n)] colen(en) geleg(en) inde dorpstrate/
tussche(n) de goede des selfs wijlen aerts ov(er) beyde(n) zijden It(em)/
xxi d(enieren) voe(r) op een huys en(de) hof met zijnd(er) toebehoirte(n)/
andries nausnyders geleg(en) inden corte(n)bruel tusschen de/
goede der weduwe(n) van vorst op deen zijde en(de) de/
goede jan wellen [op dand(ere)] It(em) v d(enieren) voe(r) op een ca(m)me met/
hue(re)n toebehoirten jans wijle(n) va(n) beecke geleg(en) inde/
borchstrate geheete(n) dwalscelant It(em) xx s(cellingen) pay(ments) op ii came(re)n/
mette(n) hoefken en(de) ande(re)n toebehoirte(n) geleg(en) opde(n) keyberch/
jegen de goede jans va(n) ov(er)wynge tusschen thuys jans/
crauwels ende de goede gielis va(n) goerbroeck It(em) xv/
l(i)b(ra) pay(ments) op een huys geleg(en) inde coestrate opde(n) hornic/
vand(er) scrijnstrate(n) neve(n) de goede gerarts van baussele [sec(re)tar(is)] (et)c(etera)/
It(em) ix l(i)b(ra) pay(ments) aen en(de) op eene(n) raemberch geleg(en) inde/
ledicheitstrate acht(er) [de] woeni(n)ge lanceloets sernier neven de/
goede willems wijlen edelhe(re) It(em) v(½) l(i)b(ra) pay(ments) op een huys/
en(de) hof met zijnd(er) toebehoirte(n) wijlen henr(ix) poertmans geleg(en)/
inde proefstrate neve(n) de goede jans wijlen va(n) bierbeke/
It(em) xiiii pl(a)c(ken) erfchijs aen op ii huyse met hue(re)n toebehoirte(n)/
geleg(en) inde dorpstrate janne vand(er) hulst toebehoirende dair/
reengenoete(n) af zijn willem de met op deen zijde en(de) steven/
peper op dander zijde op welcken pant den voirs(creven) adriane ingelijcx/
xii pl(a)c(ken) zijn gevallen [It(em) viii molevate corens der mate(n) van loeve(n) erfpachts aen en(de) op huys en(de) hof met sijnd(er) toebehoirte(n) giel(is) gouthuys ten rodekene biden wolfhage(n) naest den voirtbeemde(n) ende [inne] de strate aldaer] Met sulker condicien hier toe gevueght/
te weten oft e(n)nich vand(en) voirs(creven) gebruede(re) aflivich worde het/
wae(re) dat zij wettige gebuerte acht(er) liete(n) oft egheene dat d/
nochtan elc van hue(re)n wive(n) voe(r)s(creven) den inhoud(en) vand(en) testame(n)te/
voe(r) geruert niet wed(er)staende soude behouden hue(r) tocht in/
alle de voirs(creven) goede die elcken van hen naede(r) onderscheide/
voirs(creven) in deylinge(n) zijn gevallen It(em) al eest inden voirs(creven) testame(n)te
//
begrepe(n) staet dat de voirs(creven) meest(er) peter vande(n) gereede(n) goede der/
voirs(creven) zijnd(er) ouders hebben soude ii[c] clinckaerde voir die ii[c] clinckarde/
die de voirs(creven) adriaen in huweliker vorwerden hadde gehadt/
Nochta(n) om seke(r) rede(en) daer toe dienen(de) sal de voirs(creven) meest(er) peter/
vande(n) selve(n) ii[c] clinckarde(n) te vrede(n) staen en(de) blive(n) sonder den/
voirs(creven) adriane sijne(n) brued(er) oft sijn goede daer om voirtmeer/
te moege(n) volgen oft moye(n) in e(n)nig(er) manie(re)n Item zulle(n) de voirs(creven)/
gebruede(re) vond(er)linge deylen alle de beruerlike goede die wae(re)n/
inde(n) sterfhuyse [als] wile(n) huerd(er) beyder moeder als zij aflivich w(er)t/
en(de) voert alle der selv(er) huerd(er) moeder ande(r) gerede goede alsoe/
waele schout als and(er)s [t(er) eedt nae d(er) stad rechte] Behalve(n) de(n) haeflike(n) goede(n) nae/
d(er) stad recht have wesen(de) die opt thuys t(er) q(ua)derbrugge(n)/
was t(er) tijt als der voirs(creven) gebruede(re)n moeder aflivich w(er)t die welke/
de voirs(creven) meest(er) peter [uut sake(n) vande(n) voirs(creven) test(amente)] alleen hebben sal ende oft e(n)nich vand(en)/
voirs(creven) gebruede(re)n den ande(re)n e(n)nige pe(n)ni(n)ge sculdich wae(r) van/
e(n)nige goeden die zij deen jegen dander gedeilt hebben(de) hadde(n)/
gecocht dat zij dat betalen en(de) gelden sullen Voirt es vorw(er)de/
en(de) heeft geloeft de voirs(creven) adriaen oft onder de goede en(de)/
rinten die voe(r) den voirs(creven) meest(er) pete(re)n sijn gevallen e(n)nige/
leengoede wae(re)n van wien die gehouden worden dat/
hij daer toe vand(en) voirs(creven) meest(er) pet(er) v(er)maent den selve(n)/
meest(er) pete(re)n inde selve goede goeden en(de) cleeden sal nae/
den onderscheide voirs(creven) voir die hove dair men die af/
houden(de) es It(em) oft e(n)nich vand(en) voirs(creven) gebruede(re)n e(n)nige vand(en)/
goeden oft rinten hem gebleve(n) met rechte v(er)lore in al oft/
in deele daer af sal hem dander ind(er) eend(er) helicht restitucie/
doen en(de) richtinge t(er) wettig(er) estimacien Item es bij consente/
van beyde der voirs(creven) gebruede(re) dbeleyt va(n) scepen(en) brieve(n) va(n) lov(en)/
d(aer) mede goert roel(ofs) geleydt es totten goeden des voirs(creven) wijlen/
willem gans en(de) zijns wijfs geleght ond(er) scepen(en) va(n) loven(en) tot/
dien ynde dat dair mede in cont(ra)rien van desen voertaen/
niet en soude worden gewracht maer des voirs(creven) es volcomel(ic)/
geexequert en(de) volbracht ten v(er)sueke va(n) e(n)nigen vanden voirs(creven)/
gebruede(re)n die h(ier) inne gebreck bevinden mochte En(de) met
//
desen sullen de selve gebruede(re)n aldus beslicht en(de) v(er)effent/
zijn en(de) blive(n) van allen ande(re)n scouden heysscingen oft haeffelike(n)/
oprichtinge(n) die zij deen totten ande(re)n e(n)nichsins te seggen mochte(n)/
hebben oft dair af zijn deen den ande(re)n aenspreke(n) souden moegen/
totten dage toe van heden elc op des and(er)s goede chijse en(de)/
en(de) rinten voerg(eruert) naede(n) ond(er)scheide voirs(creven) halmelijc v(er)thiende/
Geloven(de) in wed(er)zijden malcande(re)n h(ier) af altijt genouch te/
sijne oft zij deen den ande(re)n ergens in desen te nauwe gedaen/
hadden alsoe dat eene(n) yegelike(n) van hen vast en(de) zeker zij/
Hier wae(re)n over lod(ewijc) roelofs en(de) jan m(er)cels scepen(en) te loven(en)/
xxii in novembri a(nn)[o] xiiii[c] liiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-25 by Xavier Delacourt