SAL7348, Act: R°154.1-R°155.1 (284 of 664)
Search Act
previous | next
Act R°154.1-R°155.1  
Act
Date: 1454-11-21

Transcription

2019-04-10 by Jan Boncquet
Cont zij allen lieden dat jan van meerbeke woenen(de) te meerbeke/
in yegenwordicheiden der scepen(en) van loven(en) gestaen heeft genomen/
en(de) bekint dat hij genomen heeft tegen vruwe gertrut uuten/
lyemi(n)gen vruwe bijd(er) gracie(n) gods en(de) conventuale des godshuys vand(er)/
banc bij loven(en) met consente en(de) wille der momboren des selfs/
thof des vors(creven) godshuys gelegen inden dorpe van meerbeke mette(n)/
huysen hoven wynnen(de) lande beempden eeuselen en(de) allen ande(re)n zijne(n)/
toebehoerten Te houden te hebben en(de) te wynnen van half merte/
dat was int jaer xiiii[c] eenen(de)vijftich na costume van scriven/
des hofs van cameric eenen termijn van twelf jae(re)n lanc due(re)nde/
deen na dande(r) sonder middel volgende elx jaers dae(re)nbynnen/
de vors(creven) wynnen(de) lande o(m)me en(de) voe(r) vivenveertich mudden en(de)/
sesse halste(re)n rox goet en(de) payabel met wanne en(de) vede(re)n wael/
bereidt der maten van loven(en) Te weten alsulke coren en(de) grain als/
jaerlix opde vors(creven) lande wassen zal tsint andriesmesse apostels te/
betalen en(de) int vors(creven) godshuys oft int godshuys herberge te loven(en) te/
leve(re)n der vors(creven) vruwen oft hue(re)n geco(m)mitteerden rentmeester den/
vors(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken termijne als vervolghde schout Ende/
de beempden en(de) eeuselen o(m)me en(de) vore achte grypen te xl pl(a)c(ken) tstuc/
jaerlix ts(in)te mertens messe inden winter te betalen als voe(r) en(de) telke(n)/
termijne als verreicte schout Item sal de vors(creven) wynne alle de vors(creven)/
lande den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde wel en(de) loflic wynnen en(de) werven/
gelijc sijnen reengenoten bove(n) en(de) beneden en(de) allet stroe ende/
voesteringhe dat vanden vors(creven) goeden comen zal sal de vors(creven) wy(n)ne/
int vors(creven) hof bringen en(de) aldair etten en(de) sliten met sijnen beesten en(de)/
te meste maken en(de) dat mest vue(re)n opde vors(creven) lande ten behoerlike(n)/
tijde also wel op tverste als op dneste dnaeste lant en(de) dslants meeste(n)/
p(ro)ffite Item es vorweerde so wanneer datmen int vors(creven) hof aende/
huyse ty(m)mert metst dect oft plect dat dan de wynne vors(creven)/
den wercluden den montcost geven sal en(de) de vors(creven) vruwe de dachue(re)n/
betalen en(de) alsmen daer werct sal de vors(creven) wynne d(aer) eenen/
knape leve(re)n voer [om] de wercluden te hulpen Item sal de vors(creven) wynne/
jaerlix leve(re)n lxxx mandelen goeder cosbaer walme(re)n om de huysinge/
vanden vors(creven) hove mede te decken en(de) desgelix de dacroeden ende/
teene diemen alsdan aende huysingen behoeve(n) sal Item sal de/
vors(creven) wynne de vors(creven) beemde wel en(de) loflic graven en(de) royelen ryoole(n)
//
ende beken vegen als sijs te doene zullen hebben op zijnen cost ende die/
ten eynde vanden vors(creven) termijne wel ende loflic gegraven ende/
geryoelt laten Item sal de vors(creven) wynne alle jae(re) setten opde vors(creven)/
goede setten vijftich goeder levender willegen en(de) alboomen pooten/
bynnen tijts alst behoeft behoert ten meesten orber en(de) proffijt/
des vors(creven) godshuys Item sal de vors(creven) wynne de herstraten en(de)/
ande(re)n straten oft weghe tegen de vors(creven) goede liggende vermaken en(de)/
houden wel en(de) loflic sond(er) mind(er) vruwen cost Item zal de vors(creven)/
wynne alle verdroeghde willegen oft ande(re) boome die niet te/
verty(m)meren en doghen mogen afhouwen vanden vors(creven) goeden en(de)/
voer elcke twee leven(de) pooten setten vanden selven aerde Item/
sal de vors(creven) wynne alle leem savel steene oft ty(m)merhout dair/
omtrent halen dat men aldair tot e(n)nigen wercke aende/
huysinge vors(creven) behoeven sal Item zal de vors(creven) wynne alle/
den chijs en(de) pacht uuten vors(creven) goeden gaende betalen ten tijde/
alsmen dat sculdich es te betalen uutgescheiden een mudde/
rox der zielmessen sond(er) afcortten van sijnen vors(creven) pachte oft/
weyde gelde Item sal de vors(creven) wy(n)ne jaerlix leve(ren) den/
vors(creven) termijn due(re)nde op des vors(creven) godshuys wijngarde een/
duysent goeder wijngartstaken Item en sal de vors(creven) wy(n)ne/
bynnen den lesten drie jae(re)n gheen lat mogen hoervruchten/
Item waert also dat god verhueden moet dat aende/
vors(creven) goede e(n)ige scade geschiede van tempeesten oft gemeyne(n)/
orlooghe oft hervaert dair af soude de vors(creven) vruwe van des/
vors(creven) godshuys wegen den wynne restoir doen gelijc ande(re)n he(re)n/
en(de) p(re)laten hue(re)n pechtene(re)n doen sullen boven en(de) beneden Item sal/
de vors(creven) wynne ten eynde van sijnen vors(creven) t(er)mijne alle de vors(creven)/
lande laten gelijc hijse vant te sijnen aencomen Te weten xvi/
boender een vierdel myn met terwen [rogge] besaeyt en(de) een boender/
met terwen besaeyt op vier getidege voe(re)n wel in tijts Item/
xvi boend(er) ii(½) dachmale stortten eens omgedaen Item xii boend(er)/
ii(½) dachmale braken die sal hij geheel laten Item sal de vors(creven)/
wynne de vors(creven) lande houden en(de) hoeden van grebben en(de) oft
Item/
want de vors(creven) wynne alle de vors(creven) lande te weten(e) die lande die/
gecregen wae(re)n tegen zeke(re) p(er)sone van haeght en(de) ande(re) en(de) oic/
dlant dat gecregen was tegen henricke coemans niet en
//
vant gewonnen gelijc dande(r) lande dair inne leeght soe heeft/
geloeft de vors(creven) wy(n)ne die te laten tsijnen afscheiden gelijc dande(r) lande/
nade aerde dairt inne leeght ende des soe heeft hen de vors(creven) vruwe/
gegeven xviii mudden corens eens Item sal de vors(creven) wy(n)ne de/
vors(creven) lande hoeden en(de) houden van grebben en(de) oft dair e(n)nige inne/
sijn of quamen in toecomen(de) tijden die zal de vors(creven) wy(n)ne slichten/
en(de) maken datter die ploegh ov(er)gaen zal also v(er)re alstment gedoen/
can zijnen vors(creven) t(er)mijn due(re)nde Item es vorweerde gevielt soe/
dat god verhueden moet dat e(n)nige scade van brande aende/
huysinghe vanden vors(creven) hove quame bynnen den vors(creven) t(er)mijne/
en(de) dat van des vors(creven) wynnen wegen toequame dair voer/
sal de vors(creven) wynnen der vors(creven) vruwen en(de) godshuyse gheven/
en(de) betalen hondert lichter guld(en) te x stuvers tstuc oft/
een ande(r) huys doen maken also groet en(de) goedt alst voe(r)/
was Item sal de vors(creven) wynne met sijnen huysgesynne de/
vors(creven) huysinghe den vors(creven) zijnen termijn due(re)nde bewoenen/
uutgescheiden dyerste jaer mach hij eenen ande(re)n in die/
woeninge doen woenen Item is ond(er)sproken dat de vorscr(even)/
p(ar)tien ten leste jae(re) als sij scheiden sullen een half jae(r) te voe(re)n/
malcande(re)n zeggen sullen te dien eynde dat hem een/
yegelic dair af na sal mogen weten te richten Item/
heeft noch de vors(creven) jan van meerbeke wynne genome(n)/
tegen der vors(creven) vruwen en(de) (con)vente met (con)sente als voe(r)/
de groete thiende inden dorpe van berchzem gelijc en(de)/
in alle der manie(re)n tvors(creven) godshuys die aldair jaerlix/
heeft elx jae(r)s o(m)me en(de) voe(r) thien mudde rox en(de)/
thien mudden gersten al goet en(de) payabel met wanne en(de)/
vede(re)n wael bereit der maten va(n) loven(en) ts(inte) andries/
messe apostels te betalen ind(er) manie(re)n als voe(r) den vors(creven)/
t(er)mijn due(re)nde quolib(et) ass(ecutu)[m] It(em) sal de vors(creven) wy(n)ne de vors(creven) thiende/
vue(re)n int hof vors(creven) en(de) die voesteringhe aldair etten en(de)/
sliten sond(er) e(n)nich stroe dair uut te vue(re)n oft te late(n) vue(re)n in/
e(n)niger manie(re)n En(de) alle dese vorweerde(n) (et)c(etera) abs(oloens) opp(endorp) no(vembris) xxi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-25 by Xavier Delacourt