SAL7348, Act: R°156.1-V°156.1 (286 of 664)
Search Act
previous | next
Act R°156.1-V°156.1  
Act
Date: 1454-11-26

Transcription

2019-04-10 by Jan Boncquet
It(em) jan de fuyc lod(ewijc) fuyc sijn sone en(de) wille(m) de fuyc molders/
neve des voirs(creven) [jans en(de)] lod(ewijx) ingesete(n) poirt(er)s d(er) stad va(n) loeven(en) in p(rese)ncia/
hebben genome(n) en(de) bekint dat zij genome(n) hebbe(n) jege(n) ja(n)nese/
tyrion des volcomel(ic) gemechticht vande(n) goidsh(uyse) vand(en) p(ar)cke beyde de/
moelen(en) des goidsh(uys) voirs(creven) staende opde beke binne(n) de(n) selve(n) goidsh(uys)/
gehete(n) dopperste en(de) de ned(er)ste moelen metter weyde(n) gelege(n) ond(er)/
den driesch die me(n) tot d(er) ned(er)ster moelen voirs(creven) gehoude(n) heeft Te/
houde(n) en(de) te hebbe(n) va(n) kersmisse naestcomen(de) eene(n) t(er)mijn va(n) sesse/
jare(n) langk deen na dander staphants sond(er) middel volgen(de) elx/
jaers d(aer)enbinne(n) dopp(er)ste moelen voir en(de) om viii(½) m(ud)[de] rocx goet/
en(de) payabel mate(n) en(de) pacht va(n) loeven(en) en(de) de ned(er)ste moele(n) voir/
en(de) om x m(ud)[de] tarwe(n) en(de) x(½) m(ud)[de] rocx goet en(de) payabel mate(n) en(de)/
pacht voirs(creven) alsulc als beyde de voirs(creven) moele(n) jaerlijcx vande(r) molchte(r)/
wynne(n) sal [selen] deen helicht d(aer) af tsint jans(misse) en(de) dand(er) helicht te kers(misse)/
te betale(n) en(de) opde(n) spyker des voirs(creven) goidsh(uys) te leve(re)n de(n) voirs(creven) t(er)mijn/
due(re)nde quol(ibet) ass(ecutu)[m] It(em) es vorwerde dat de voirs(creven) [jan] lod(ewijc) en(de) wille(m) male(n)/
sele(n) wel en(de) loflijc op de weyssinc moele(n) wel bereyt allet core(n) dat/
men int voirs(creven) goidsh(uys) verbacken sal en(de) slite(n) in wat maniere(n) dat zij/
dwelc zij bij gewichte ontfange(n) sele(n) uutgesceyde(n) tcore(n) dat tot der/
porte(r) va(n) p(ar)cke voirs(creven) behoirt en(de) dmeel d(aer) af comen(de) wed(er)o(m)me/
levere(n) met gewichte sond(er) e(n)nige(n) molchter d(aer) af te hebben(e) behalve(n)/
voir dlaken vande(r) coerne va(n) elke(n) halste i pont en(de) niet meer/
d(aer) af te behouden(e) It(em) sele(n) de voirs(creven) molders gehoude(n) zijn tallen/
tiden alst behoeft te halen tvoirs(creven) core(n) met hue(re)n p(er)den op den/
spijker en(de) dmeel d(aer) af wed(er)om levere(n) inde beckerie vande(n) goidsh(uyse)/
voirs(creven) Desgelijcx sele(n) de voirs(creven) molders malen alle dmout en(de)/
gherste dieme(n) int voirs(creven) goidsh(uys) orbere(n) oft verbrouwe(n) sal sond(er)/
e(n)nige(r) molchte(r) d(aer) af te hebbe(n) en(de) dat hale(n) en(de) wed(er)om vuere(n) inde/
brouwerie des goidsh(uys) voirs(creven) En(de) d(aer) af sele(n) zij hebbe(n) van/
elker geheelder hoppe(n) die men dair make(n) en(de) brouwen sal/
een ghelte d(er) selver hoppe(n) It(em) es vorwerde dat de voirs(creven)/
molders de(n) goidsh(uys) va(n) alle(n) de(n) coirne dat zij sculdich selen sijn/
te malen alsoe vele en(de) goeden meel levere(n) sele(n) alse tvoirs(creven) goidsh(uys)/
va(n) geliken coirne in een ander moelen hebbe(n) soude moege(n) dwelc/
de voirs(creven) m(ijn) hee(r) oft yemant de(n) last d(aer) af dragende sal moegen/
proeve(n) tallen tiden alst he(m) gelieve(n) sal En(de) oft de voirs(creven)/
molders in e(n)nige(r) gebreke d(aer) af bevonde(n) worden dat selen/
zij tallen tide(n) alst gevalt de(n) voirs(creven) goidsh(uyse) moete(n) oprichte(n)
//
en(de) betale(n) It(em) sele(n) de voirs(creven) molders de(n) voirs(creven) t(er)mijn dueren(de)/
loflijc houde(n) veege(n) en(de) ruyme(n) de beke vand(er) opp(er)ster moele(n)/
totter brugge(n) te vinckenbosch It(em) salme(n) hen leve(re)n te hue(re)n inne/
comen(e) in elke moelen voirs(creven) ii paer moelesteene op zeke(r) mate(n)/
va(n) duyme(n) en(de) d(aer) af make(n) gelike kerve(n) bij de(n) ghene(n) dies/
hen verstaen en(de) so wa(n)neer datmen die wed(er)om visenteert/
ende meett soe sele(n) zij voir elken duym geslete(n) zijnde geve(n)/
en(de) betale(n) ii guld(en) rijd(er)s oft de w(er)de d(aer) af It(em) sele(n) de voirs(creven)/
molders houde(n) beyde de moelen(en) va(n) ca(m)me(n) en(de) va(n) spillen/
op huere(n) last En(de) alst gevalt dat inde radere(n) gebrect een oft/
twee boot alpen te steken(e) datme(n) hen die va(n) sgoidsh(uys) wege(n)/
levere(n) sal en(de) zij selense voirt inne doen op hue(re)n cost It(em) sele(n)/
de voirs(creven) molders jaerlijcx hebbe(n) vande(n) voirs(creven) goidsh(uys) twee/
voed(er) hoys en(de) een voed(er) mutsarts voir hue(r) berringe en(de)/
niet meer It(em) sele(n) de voirs(creven) mold(er)s moege(n) late(n) gaen en(de)/
weyden opde(n) bosch des voirs(creven) goidsh(uys) een p(er)t en(de) niet meer/
zijne(n) voirs(creven) t(er)mijn dueren(de) Desgelijcx sele(n) zij hebbe(n) pottagie/
voir de coeken(en) oft anders dair voe(r) gelijc datme(n) de(n) ande(re)n/
knape(n) gewoenlic is te geven(e) En(de) oft e(n)nige schade gesciede aen/
de moelen(en) toecomen(de) bij v(er)sumenisse vande(n) voirs(creven) mold(er)s oft/
huere(n) dieners dat zij dat oprichte(n) sele(n) t(er) taxacie(n) va(n) goede(n)/
ma(n)ne(n) hen des v(er)staende It(em) sij en sele(n) hue(r) p(er)de niet moege(n)/
late(n) gaen bij nachte noch bij dage binne(n) de(n) bijvange sgoidsh(uys) voirs(creven)/
anders dan te(n) voirs(creven) plaetse(n) En(de) oftse elswair vande(n)/
vorsters des voirs(creven) goidsh(uys) bevonde(n) worden dat zijse inde/
vroente sele(n) moege(n) drive(n) en(de) doen d(aer) af gelijc va(n) beeste(n)/
andere(n) p(er)sonen toebehoiren(de) It(em) als beyde de vivers des voirs(creven)/
goidsh(uys) gevischt worde(n) so sal m(ijn) hee(r) die op behoirlike manie(r)/
doen reparere(n) en(de) make(n) tgene datter aen gebreke(n) sal moege(n) alsoet/
gewoenlijc heeft geweest sond(er) wed(er)segge(n) oft becroen d(er) mold(er)s/
voirs(creven) It(em) oft m(ijn) hee(r) oft de mold(er)s binne(n) de(n) yerste(n) drie/
jare(n) geliefde te sceyde(n) soe sij dat doen moege(n) so es bevorw(er)t/
dat de ghene die alsoe sceyde(n) wilt de(n) ande(re)n dat een/
half jaer te voe(re)n cundige(n) sal It(em) sele(n) de voirs(creven) mold(er)s/
leve(re)n te hue(re)n afsceyde(n) alsoe vele belen alse hen gelev(er)t/
ware(n) te hue(re)n innecomen(e) En(de) alle dese gelofte(n) vorw(er)de(n)/
en(de) (con)dicie(n) voirs(creven) cor(am) kers(makere) velde no(vem)[b(ris)] xxvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-25 by Xavier Delacourt