SAL7348, Act: R°321.1 (549 of 662)
Search Act
previous | next
Act R°321.1  
Act
Date: 1455-04-28

Transcription

2020-11-06 by Jan Boncquet
Item her claes vilain ridder hee(re) va(n) lyekercke (et)c(etera) sone he(re)n adriaens/
wilen villains ridders in p(rese)ncia heeft gekint en(de) gelijdt dat hij/
gehave(n) ende ontfange(n) heeft bij handen meest(er) gielijs dunt en(de) laureys/
colijns aut van he(re)n clase van s(in)te goericx ridde(r) meye(r) va(n) loeven(e) de/
juweelen hier na verclaert de welke de voirs(creven) h(er) claes vilain de(n)/
voirs(creven) he(re)n clase va(n) sinte goericx in handen gesedt en(de) gelev(er)t heeft met/
rechte als pant voir de so(m)me van lvi guld(en) pet(er)s lijfrente(n) staende tot/
diversen liven dair inne de voirs(creven) her claes zijn heffen hadde en(de)/
die de voirs(creven) her claes villain aenden voirs(creven) he(re)n clase van s(in)te goerix/
afgequijdt heeft Te wete(n) inde(n) yerste(n) ii silvere(n) stoepe wegen(de) xii/
marct It(em) ii vierendeel wegen(de) acht marct It(em) ii stoepe wegende/
x m(ar)ct iii oncen It(em) i vierendeel wegen(de) iiii marct vii once(n) It(em) xii/
silve(re)n scalen wegende xi marct ii oncen It(em) noch x schalen met ver/
gulden(en) boorden inde bodem gepuckelt wegende xiiii m(ar)ct x oncen/
It(em) eene(n) v(er)gulden(en) waterpot wegen(de) xiii oncen It(em) i v(er)guldene(n)/
overdecten croes op voete(n) staende wegende xii oncen It(em) i v(er)guld(enen) wat(er)pot wegende i marct vii(½) oncen It(em) ii apullen va(n) vi(½) oncen/
It(em) xii lepele van xiiii once(n) xvii yng(elsche) It(em) i silve(re)n pot va(n) iii/
marct v oncen It(em) i silve(re)n pot wegende iiii m(ar)ct vii oncen/
It(em) i v(er)gulden(en) ov(er)decten croes wegende ii marct iii oncen xv ing(elsche)/
It(em) i v(er)gulden(en) wat(er)pot bove(n) met i blauwer bloemen wegende/
xiii oncen xv yng(elsche) It(em) en(de) ii silve(re)n peere(n) wegende viii oncen vii/
yng(elsche) Sceldende volcomelijc quite de(n) voirs(creven) he(re)n clase va(n) s(in)te/
goericx en(de) alle ande(re) des quitan(cie) behoevende vande(n) voirs(creven)/
juweelen geloven(de) hem uut ocsuyn van dien noch des d(aer) uut/
gesproten is va(n) lijfrente(n) oft anders ne(m)m(er)meer aen te spreken bij/
hem selven noch nyemande anders in gheene(n) rechte gheestelijc/
noch weerlijc maer van dien jege(n) eene(n) yegelike(n) recht warant/
te zijne cor(am) abs(oloens) p(ri)ke(re) ap(ri)lis xxviii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-08 by Xavier Delacourt