SAL7348, Act: R°324.2-V°324.1 (560 of 662)
Search Act
previous | next
Act R°324.2-V°324.1  
Act
Date: 1455-05-01

Transcription

2020-11-12 by Jan Boncquet
Alsoe her jan van erpe prieste(r) en(de) willem vanden hove in deen zijde de prioer/
des goidshuys van sinte m(er)tens van wegen des selfs goidshuys in dande(re) comen/
sijn voer den raede vand(er) stat aldair de voirs(creven) her jan en(de) willem opdeden dat jouffr(ouwe)/
aleidt van beke hen alle jae(re) hue(r) goede met testamente erflijc gelaten hadde dair/
op zij den voirs(creven) willem(me) in sijnre huwelik(er) vorw(er)den gelooft en(de) gegeve(n) hadde/
xxv mudde cor(ens) tiensche lijfrinten ten [tsijnen] live alsoe de vorw(er)de dair af dat volcome/
lijker uutwijsde en(de) dat tvoirs(creven) goidsh(uys) hen d(aer) aen letsel dede bij crachte van eend(er)/
guedingen die de weduwe mathijs wijlen rampart nade(n) voirs(creven) testame(n)te vand(en)/
selven goeden gedaen hadde den voirs(creven) goidshuyse sond(er) goede zake alsoe zij/
meynden bij alrehande reden(en) die zij opdeden Bege(re)nde d(aer)om dat de voirs(creven)/
guedinge te nyeute gedaen wordde en(de) dat huer voirs(creven) testame(n)t alsoe/
stat grijpen mochte Dair yegen de voirs(creven) van sinte m(er)tens opdeden/
dat zij inde selve goede buyten vryen stede geleg(en) nad(er) stat recht gegoet/
wae(re)n uut beleide van scepen(en) brieve(n) van loeven(e) ouder van daten dan/
tvoirs(creven) testament v(er)sueken(de) d(aer)inne te blive(n) tot dat zij d(aer) uut wordde(n) gewo(n)nen/
vo(n)nislijc voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) aldair hue(r) brieve t(er) kinnessen van/
rechte behoirden en(de) zij hen p(rese)nteerden te rechte te staen Op dwelc/
de raid vand(er) stat hue(r) beraet nam op hoope dat p(ar)tijen soude(n) mogen/
/ mynlijc verlijken en(de) dese questie ald(us) hangen(de) ongedecideert zijn wed(er)come(n)/
de voirs(creven) p(ar)tijen bijden raide vander stat ald(aer) de voirs(creven) van s(in)te m(er)tens/
opdeden dat de voirs(creven) hue(r) wed(er)p(ar)tijen yegen hen een libel overgegeve(n)/
hadden int gheestelijc hoof te ludick vand(en) geheelen goeden nader/
voirs(creven) jouffr(ouwe) gebleve(n) alsoe wale opte goede ond(er) de macht vander/
voirs(creven) guedingen begrepen als op dande(re) bynne(n) der stat en(de) vryheit/
van thiene(n) geleg(en) bove(n) dien dat zij tvoirs(creven) goidshuys voir de stat/
gepoort hadden en(de) der p(rese)ntacien voirs(creven) Bege(re)nde d(aer) o(m)me hue(r) wed(er)p(ar)tijen/
tot den afdoen van dien bedwongen te werdden en(de) dat zij in (contra)rien/
vand(er) stat recht niet en werdden gemoyt Dair yege(n) de voirs(creven) her jan/
en(de) willem allig(er)den dat de voirs(creven) prioer inde(n) name vand(en) voirs(creven)/
goidshuyse p(ro)cur(acie) gestelt hadde en(de) also huer p(ro)cur(acie) met he(re)n henricke/
vand(er) bruggen procurateur des voirs(creven) goidshuys en(de) van des goidshuys/
wegen sond(er) exceptie gantw(er)t hadden en(de) gelooft te rechte te staen/
vand(en) geheele(n) goeden int hoff te ludic Dair op de raed vander/
stat informacie heeft genomen en(de) bevonden dat de voirs(creven) her/
jan en(de) willem hue(r) libel opte geheele goede hebbe(n) innegesedt/
in acht(er)deele vand(er) stat rechte en(de) der guedingen voirs(creven) en(de) dat/
de p(ro)curacie bijden voirs(creven) prioer gedaen gesciet es met ande(re)n/
p(er)sonen als executeurs der voirs(creven) jouffr(ouwe) ende niet van wegen/
des voirs(creven) goidshuys Ende es mits dien ten uut(er)sten get(er)mineert/
dat h(er) jan van erpe en(de) willem vanden hove p(ro)cede(re)n selen moegen/
opte macht oft onmacht vand(en) testamente bij wijlen jouffr(ouwe)/
alite(n) van beke gemaict soe v(er)re dat aencleeft den goeden binne(n)/
d(er) stat en(de) vryh(eit) van thiene(n) geleg(en) en(de) dat zij gehoude(n) selen/
zijn voir tgerichte te ludic af te doene tv(er)volch van hue(re)n p(ro)cesse/
soe v(er)re dat e(n)nichsins sleet oft slaen soude moegen opte/
goede buyten d(er) selv(er) stat en(de) vryheit geleg(en) en(de) ond(er) de macht/
vand(er) gued(inge) des goidshuys va(n) sinte m(er)tens begrepe(n) oft selve/
p(ro)cess alsoe reforme(re)n ind(er) (con)clusien dat hue(r) uutsetten gheen stat/
en grijpe noch en slae opte selve buyten goede maer dat zij huer/
recht van dien buyten goede(n) selen volgen voer trecht te loeven(e) dair/
dat bijden raide vand(er) stat ov(er)dragen sal w(er)dden [behoiren(de)] beslicht te wordden/
in tijden en(de) wijlen als dat geboe(re)n en(de) hen gelieve(n) sal alsoe wale/
met oft bij den rechte vand(er) huwelik(er) vorw(er)den voirs(creven) als and(er)s Act(um) et/
det(er)minat(um) p(rese)ntib(us) jasp(are) abs(oloens) (et) qui(n)tino coukeroel vicegeren(te) franc(one) de dieve(n)/
d(omi)no joh(ann)e py(n)noc n(at)u(r)lic domicello liberto de meld(er)t nychol(ao) kersmake(re)/
joh(anne) de nethen(en) joh(anne) witte lud(ovico) roela(n)ts joh(anne) de opp(endorp) lud(ovico) roelofs judoco abs(oloens)/
joh(anne) de opp(endorp) joh(ann)e prijke(re) joh(ann)e de acht(er) joh(ann)e m(er)cels god(efrido) pet(er)s jacobo muysen/
walt(ero) becke(re) et aliis de (con)silio maii s(e)c(un)da a(n)no lv
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-08 by Xavier Delacourt