SAL7348, Act: V°125.3-R°126.1 (227 of 663)
Search Act
previous | next
Act V°125.3-R°126.1  
Act
Date: 1454-10-29

Transcription

2019-02-12 by Jan Boncquet
Navolgen(de) de(n) welke(n) sijn op hede(n) de voirs(creven) seggere(n) voir ons come(n)/
en(de) hebbe(n) hue(r) uutsprake d(aer) af gedaen ind(er) maniere(n) h(ier) na volgende/
Inde(n) yerste(n) dat de voirs(creven) roelof den voirs(creven) joese tsijnre manissen be/
wijssenisse oft deylinge(n) doen sal en(de) bekinne(n) vander weerde(n) va(n) xxxvi/
hollan(sche) guld(en) tsjaers erfliker rinte(n) d(aer) af hij hebbe(n) sal in afcortinge(n)/
van dien vi mudde en(de) i halster corens elc mudde te ii holl(ansche) guld(en)/
gerekent de pe(n)ni(n)ge d(aer) af vallende en(de) oec tcore(n) na inhoudt der/
brieven die vader en(de) moed(er) voirs(creven) va(n) hue(re)n goede(n) en(de) rinte(n) achter/
gelate(n) hebben noch vanden archsten noch vande(n) besten It(em) noch es/
hue(r) uutsprake dat roelof hebbe(n) en(de) behoude(n) sal voir he(m) zijn erve(n) en(de)/
nacomelinge(n) thuys en(de) hoff mette(n) wijng(ar)de en(de) alle(n) zijnen toebehoirte(n)/
gelijc dat belege(n) es inde vetterye bij also dat hij joese wed(er)keere(n) sal/
des he(m) jege(n) de(n) voirs(creven) joese in deylinge(n) bleef vand(er) have(n) die bleef/
ind(er) sc(ri)ven die de voirs(creven) vad(er) en(de) moed(er) des voirs(creven) joes wi(n)ne in/
testame(n)te liete(n) It(em) wa(n)tme(n) bevindt dat ter tijt als joes zijn voirs(creven)/
wijf aenveerdde de voirs(creven) roelof alnoch aen tgoidshuys ter came(re)n dair/
hij jouffr(ouwe) magriete(n) zijnre suster gecleedt heeft tacht(er) was de so(m)me va(n)/
xxxviii pet(er)s So es der segge(re)n uutsprake dat de voirs(creven) joes/

//
de thiene pet(er)s d(aer) af drage(n) sal des sal he(m) de voirs(creven) roelof rekeni(n)ge/
bewijssenisse en(de) betalinge doen vander helicht van alle(n) de(n) chijsgoede(n) en(de)/
chijslike(n) rinte(n) zijd(er) dien selve(n) tijt gevallen En(de) alse vande(n) goede(n) die/
de voirs(creven) roelof ind(er) mo(m)borie(n) voirs(creven) v(er)crege(n) mach hebben hoedanich die/
zijn dair en sal de voirs(creven) joes niet in gericht zijn Ende oft namaels/
tussce(n) p(ar)tien in desen en(de) des d(aer) aen cleve(n) mach e(n)nige(n) stoot [viele] het wae(re) vand(en)/
rinte(n) die tcloest(er) vand(er) came(re)n voirs(creven) sculd(ich) es te hebbe(n) oft and(er)ssins d(aer) af/
hebbe(n) de voirs(creven) segge(re)n hue(re)r v(er)cle(re)n te henw(er)t behoude(n) om dien alt(oes) uut/
te spreke(n) bij hen oft de(n) meeste(n) deele van hen en(de) d(aer) in geord gedaen te/
werde(n) also behoire(n) sal cor(am) p(ri)ke(re) m(er)cels oct(obris) xxix
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-19 by Xavier Delacourt