SAL7348, Act: V°135.2-R°136.1 (249 of 663)
Search Act
previous | next
Act V°135.2-R°136.1  
Act
Date: 1454-11-09

Transcription

2019-03-05 by Jan Boncquet
It(em) willem de somer die uut machte van scepen(en) brieve(n) va(n) loeven(en)/
bekint bij ja(n)ne wijle(n) de rode int jair m iiii[c] xlviii den leste(n) dach/
van oeghst voer meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(en) gegoedt was in alle/
de goede des selfs jans de rode ond(er) de banck van wespelair gelege(n)/
in deen sijde gorde carbeel joess(one) vand(er) hadocht en(de) henricke lissien/
voer hem en(de) inden name va(n)d(er) wettige(n) kinde(re)n jans wijlen lissien/
sijns brued(er)s die hij h(ier) inne geloeft heeft te v(er)vange(n) in dande(re) sijn/
met malcande(re)n vande(n) stoete diese underlinge hadden o(m)me der/
omberuerlijker goede(n) wille die de voirs(creven) wijlen jan de roede te/
houde(n) plach en(de) die come(n) sijn nae en(de) vand(er) doot gheerts wijlen va(n)/
ov(er)beke met malcande(re)n d(aer)af eens w(or)den bij ond(er)wijse huerd(er) vriende/
d(er) poente en(de) (con)dicie(n) h(ier)nae v(er)cleert diese deen den ande(re)n voer hen/
hue(re)n erve(n) en(de) nacomelinge(n) gelooft heeft [hebbe(n)] volcomel(ic) tond(er)s/
tond(er)houde(n) Inde(n) yerste(n) sijn de voirs(creven) p(ar)tijen ov(er)come(n) dat de(n) voirs(creven)/
wille(m) en(de) sijne(n) voirs(creven) scepen(en) brieve(n) ombelet en(de) van sijnd(er) wed(er)p(ar)tijen/
voirs(creven) volge(n) sele(n) erfelijc en(de) e(m)mermeer de twee porceele(n) van/
goede(n) h(ier) na v(er)claert Te wete(n) huys en(de) hoff met sijnd(er) toebehoirte(n)
//
geleg(en) te wespelair aen tcapelleke(n) regenoet aert lobs erve ov(er)/
beide sijden It(em) (½) dach(mael) lants geleg(en) ald(aer) op tong(er)velt tussce(n) de/
goede des voirs(creven) aerts lobbe en(de) tvelt geheete(n) dboschvelt welke/
twee stucken goets de voirs(creven) wille(m) ald(us) aenveerde(n) sal en(de) sele(n)/
sijn wed(er)p(ar)tijen trecken alle de p(ro)fijte(n) d(aer) af v(er)schene(n) uutstaen(de)/
tot dese(n) dage en(de) oic drage(n) de laste(n) va(n) chijse en(de) and(er)s d(aer)op/
tot nu v(er)schene(n) En(de) alle dande(r) goede voirg(eruert) alsoe wale bute(n)/
d(er) banck va(n) wespelair als bynne(n) geleg(en) sele(n) volge(n) d(er) ande(r)/
p(ar)tijen voirs(creven) allessins ombelet vand(en) voirs(creven) willem(me) voer hen/
en(de) hue(re)n erfgename(n) behalve(n) oft e(n)nich va(n) dien v(er)cocht/
wae(re)n oft in hande(n) van ande(re)n nu stonde(n) D(aer) af de voirs(creven) wille(m)/
voer dese(n) dach waerscap oft genoechdoen hadde geloeft/
datse dien goeden met rechte niet volgen en selen noch hen/
die den selve(n) hebben(de) pijne(n) tontrecken maer den hebben(de) d(aer) af/
vestich(eit) doen alsoe v(er)re alst in hem es alse [zij] bijden voirs(creven) willem(me)/
d(aer) toe v(er)socht selen wesen geloven(de) beide de voirs(creven) p(ar)tijen oft/
van desen e(n)nich van hen vand(en) ande(re)n voird(er) vesticheit begh(er)de/
dat zij t(er) manissen alt(oes) alle behoirlijke vestich(eit) doen selen ten/
costen vand(en) gheene(n) die de selve vesticheit sal beghe(re)n cor(am)/
abs(oloens) opp(endorp) no(vem)[br(is)] ix
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-19 by Xavier Delacourt