SAL7348, Act: V°177.2-V°178.1 (316 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°177.2-V°178.1  
Act
Date: 1454-12-13

Transcription

2019-07-19 by Jan Boncquet
Alsoe als jouffruwe johanne van laethem wettich wijff/
jans van raetshoven metten selven janne hue(re)n man in deen zijde/
en(de) de momboren en(de) clerc vanden groeten heylighengheest te/
loven(en) in dande(re) voer den raide vand(er) stat in gescille comen zijn/
om der goeden wille geheten van latheem met hue(re)n toebehoerten/
te bierbeke gelegen te leene rue(re)nde vanden hee(r) van croy de/
welcke de momboren des vors(creven) heyligengheest vander tafelen/
wegen met leenrechte voe(r) den stadhoude(r) des vors(creven) he(re)n van/
croy en(de) sijnen ma(n)nen van leene hadden uutgewonnen voer/
thien swaer yngelscher nobelen jaerliker renten die de selve/
tafele aende vors(creven) goede hadde dair de vors(creven) jouffr(ouwe) vortstelde/
de vors(creven) goede te willen quijten naden rechte met voldoe/
ningen vanden principalen co(m)mer en(de) den verlette va(n) dien en(de)/
oic met coste en(de) co(m)mer te rechte dair op geloepen Versueken(de)/
metten selven hue(re)n man die oppenbaerlic geloofde aldair/
totten eynde des(er) saken al tghene van weerde(n) te houden/
des de vors(creven) sijn huysvruwe vorde(re)n soude al wart dat/
hijter niet meer bij en quame in alle der manie(re)n oft hijter/
telker tijt mede en(de) tegewordich wae(r) dat hue(r) dat gescien/
mochte en(de) also v(er)re de raet vand(er) stat die over momboe(re)n en(de)/
toesiende(re)n wae(re)n vanden goeden der vors(creven) tafelen hue(r) dair/
af recht en(de) bescheit doen woude zij wae(r) dair af te
//
vreden gelijc oft int hof voe(r) hee(r) en(de) ma(n)nen geschien soude en(de) woude(n)/
en(de) gaven over beyde de vors(creven) p(ar)tien gehuysche tsamen altijt tachter/
volgen des bijden selven raide vander stat p(ar)tien gehoert hier/
op uutgesproken soude werden eysschen(de) dair af op vanden vors(creven)/
momboe(re)n en(de) hue(re)n clerc bescheit en(de) rekeni(n)ghe der vorscr(even)/
goede(n) die zij eenen tijt vander vors(creven) tafelen wegen hadden/
gehanteert hoopen(de) dat hen dat worden soude en(de) sculdich/
wae(r) te geboe(re)n Op dwelc de vors(creven) momboe(re)n en(de) clerc vand(er)/
vors(creven) tafelen weghen hen verantweerden(de) deden zeggen dat/
sij niet meer en begherden dan dat de arme totter vors(creven) tafelen/
behoe(re)nde totten hue(re)n mochten comen maer zij hoepten dat/
sij der vors(creven) jouffr(uwe) johannen gheen rekeni(n)ge noch bewijs doen/
en souden al waert bij hue(r) en(de) hue(re)n wettigen man en(de) momboe(r)/
geschiet des vors(creven) is aengesien alle gelegenh(eit) zunderlinge/
dat de vors(creven) tafele van desen goeden om thue(r) te gecrigen groote(n)/
last co(m)mer en(de) verleggen hadde gehadt en(de) oic specialic om/
dat de vors(creven) jan hue(r) man gheen ande(re) geluften doen en woude/
dan vors(creven) staen Sij en soude voe(r) al caucie en(de) borchtocht dair/
voe(r) setten der stat goet genoech duncken(de) dat de vors(creven) mo(m)boe(re)n/
met eend(er) rekeni(n)gen die zij tegen hue(r) hebben mochten en(de)/
hue(r) doen souden souden gestaen en(de) dat zij oic voldoen soude/
den vors(creven) momboe(re)n des de stat bij goeden onderscheide/
soude bevynden dat zij der vors(creven) tafelen tachter ende/
belanc soude wesen Ende vort dat zij metter selver caucie(n)/
te hue(r)weert soude nemen en(de) de vors(creven) tafele ontlasten vande(n)/
ghenen des de stadhelde(r) des vors(creven) he(re)n van croy meynde dat/
hem van zijnen heerlicken rechten aen dese goede wae(r) v(er)schene(n)/
dat den raide vand(er) stat also redelic dochte en(de) dat de vors(creven)/
jouffr(uwe) tot eenen redeliken en(de) cortten dage dair toe gestelt/
p(rese)nteerde te doene Tot welken dage de vors(creven) jouffruwe/
brachte gorde de melte(re) lambrechte en(de) janne vanden dale/
van bierbeke gebruede(re) en(de) gielis van udekem voerspreke die/
voe(r) des vors(creven) steet p(rese)nteerden borge te bliven en(de) ongesund(er)t/
en(de) ongescheiden te v(er)ant(wer)den hoopen(de) dat die caucie genoech/
wae(r) voe(r) des vors(creven) steet en(de) van dien gedroeghe(n) hen de vors(creven)/
momboe(re)n tot den raide vand(er) stat evenverre dien dochte dat/
dat genoech wae(r) daer met wouden sij te vreden zijn
//
also dat de raet vander stat gedocht heeft dat de vors(creven) borchtocht/
genoech wae(r) Ende de vors(creven) vier p(er)sone hebben ongesundert/
voer al des vors(creven) is verantweert en(de) gesproken daer/
de vors(creven) jouffr(uwe) hen geconsenteert heeft oft zij uut ocsuyne/
van desen e(n)nigen last gecregen dat zij dat aende vorscr(even)/
goede v(er)halen souden mogen Gedaen ter p(rese)ncien vand(en)/
raide dair bij wae(re)n jasp(ar) absoloens vranc va(n) dyeve(n)/
burg(er)meeste(re)n lod(ewijc) roelofs joes absoloens jan va(n) oppen(dorp)/
jan de pryke(re) en(de) meer ande(re) scepen(en) en(de) veele vanden/
raide decembris xiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-25 by Xavier Delacourt