SAL7348, Act: V°197.1-R°198.1 (345 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°197.1-R°198.1  
Act
Date: 1454-01-02

Transcription

2019-11-01 by Jan Boncquet
Item vanden gescillen die geweest zijn tusschen he(re)n woute(re)n lonijs/
geheten scijnen p(er)soen vander nuwercapellen in deen zijde en(de) henricke/
scijnen woenen(de) als nu tot opgeldenake in dande(re) alse van zeke(re)n goede(n)/
also wael leene als ande(re) inde prochie van corttenake te liefkenrode/
en(de) dair omtrent gelegen die bij voerleden(en) jae(re)n de vors(creven) henric tege(n)/
den vors(creven) he(re)n woute(re)n genomen heeft om eenen erfchijs van xxxv guld(en)/
jaers te x stuv(er)s tstuc erfliker rinten dair voe(r) bijden selven henricke/
zeke(re) onder en(de) toepande wae(re)n gesedt na begrijp van zeke(re)n brieve(n) hier/
op gemaect bijden abt van vliederbeke als hee(re) vanden leene zijne(n)/
mannen en(de) laten dair op gemaect vand(er) daet xiii[c] xxxix opden/
yersten dach van ene maent Sijn de selve p(ar)tien ov(er)comen ende/
eenswordden der pointe(n) en(de) (con)dicien hier na v(er)claert Inden yersten/
dat de selve her wouter sijn principale goede vors(creven) die hij als vors(creven)/
is voermaels uutgegheven heeft ter stont weder o(m)me aenveerden/
zal als sijn proper goedt en(de) dair inne heeften de vors(creven) henric/
geloeft te goeden en(de) te cleeden tot allen behoerliken plaetsen op/
alsulken last en(de) also suver als die wae(re)n ter tijt als de vors(creven) henric/
dair inne gegoedt was met sulker condicien dat tgheen dat/
dat aende he(re)n oft hooven costen sal hoe vele dat zij [dat] de vors(creven)/
[henr(ic)] scinen den vors(creven) he(re)n woute(re)n die dat zal moeten v(er)leggen weder/
o(m)me sal mooten gheven met vii guld(en) tsjaers alle jae(re) tsinte/
mertensmesse tot al tghene des de vors(creven) her wout(er) also sal moote(n)/
verleggen betaelt sal wesen Tot desen sal de vors(creven) henric den/
vors(creven) he(re)n woute(re)n gheven en(de) betalen te sinte denijsmesse naest/
comen(de) die drie rijd(er)s al tsamen als v(er)reicte schout en(de) tot dit/
voldaen is sal de vors(creven) her wouter den onderpant hem bijden/
vors(creven) henricke voermaels gesedt in handen behouden en(de) ten/
eynde van dien sal hij den vors(creven) henricke weder in sijnen ond(er)pant/
setten sond(er) des vors(creven) her wouters cost Item sal de vors(creven) her/
wouter
henric afdoen alle chijs en(de) co(m)mer die opde vorscr(even)/
principale goede oft opden vors(creven) ond(er)pandt mach sijn v(er)loopen/
totten dage van heden also dat des vors(creven) her wouters goede noch/
zijnen ond(er)pandt vors(creven) dair voe(r) niet gepraempt en zullen/
wordden Ende o(m)me de meerd(er) sekerheit van desen en(de) tot des/
vors(creven) is heeft geloeft jan vanden driessche die totten goeden/
des vors(creven) henricx scinen geleit is dat hij metten selven/
brieve sonder zijnen cost altijt den vors(creven) he(re)n woute(re)n tot desen/
sal behulpen Item tot desen sal de vors(creven) her wout(er) te hemwert/
trecken alsulken jaer hue(r) als jan selkart en(de) jan der gheest va(n)
//
desen jae(r) van desen goeden sculdich sijn Vort hebben de vors(creven) p(ar)tie(n) malca(n)de(re)n/
geloeft wes lonijs van nederhem en(de) jan gielis woenen(de) te op/
bleckem reyne(r) ve(re)ngertruden en(de) henric van ned(er)hem gehete(n) gielijs/
uutspreken bynnen eend(er) maent naestcomen(de) alse vanden houte/
dat de vors(creven) henric opte vors(creven) goede gehouden heeft sonder/
dat hij die heeft gehouden oft vanden gebreke vand(er) rep(ar)acien/
vanden huysen dat zij dat volcomentlic sullen ond(er)houden en(de) oft/
zij dair inne niet verdragen en consten dat zij dan zullen/
nemen eenen ov(er)man eendrechtelic P(ro)mitten(tes) rat(um) de sup(er)arbitro/
cor(am) abs(oloens) opp(endorp) ja(nuarii) sec(un)da
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-11-08 by Xavier Delacourt