SAL7348, Act: V°202.2-R°205.1 (352 of 662)
Search Act
previous | next
Act V°202.2-R°205.1  
Act
Date: 1455-01-09

Transcription

2019-11-24 by Jan Boncquet
Cont zij allen lieden dat peter van assche sone wilen jans/
woenen(de) te chantrain in p(rese)ncia heeft genomen en(de) bekint dat/
hij genomen heeft tegen brued(er) wille(m)me van oestersele vand(er) ordinen/
van sint jans te jherusalem uut name en(de) van weghen tshe(re)n emonts/
van emichoven meester van chantrain de huysinghe wynnen(de) lande/
beempden eeuselen bossche gheheten sinte mertens bosch fonteyne soe/
v(er)re die toebehoe(re)n der ploech van chantrain en(de) de selve wynne/
in voerleden(en) tijden [die] in pechtingen te houden plach uutgenomen/
alsulke wynnen(de) lande als de hee(re) va(n) chantrain vors(creven)[vand(en) goeden des vors(creven) hofs] ande(re) p(er)sone ter/
pechtingen uutgegeven heef en(de) den groeten beempt gelegen voe(r)/
de porte van chantrain en(de) oic de twee beempde gelegen bij geldenake/
Te houden te hebben en(de) te wynnen van half merte lestleden eenen/
termijn van neghen jae(re)n lanc deen na dande(r) sond(er) middel volgen(de)/
elx jaers dae(re)nbynnen de vors(creven) vors(creven) wynnen(de) lande en(de) beempde deen/
dor dande(r) elc boender o(m)me en(de) voe(r) negen vaten harts corens/
alsulc als op elc boend(er) lants vors(creven) jaerlix wassen zal goet en(de)/
payabel der maten van geldenake met wanne en(de) vede(re)n wail/
bereit tsinte andriesmesse apostels te betalen en(de) te geldenake/
oft te chantrain bynne(n) m(ijn) he(re)n huys dairt mijne(n) hee(re) [vors(creven)] best gelieft [gelieve(n) sal]/
te leve(re)n den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telcken t(er)mijne als v(er)volghde/
schout Ende es vorwerde dat de voirs(creven) wyn inde capelle van/
chantrain sal doen v(er)diene(n) wel en(de) thamelijc drie missen alle/
weken en(de) des sondaighs en(de) sheylegedaeghs een misse den voirs(creven)/
t(er)mijn due(re)nde op sijne(n) last sonder afslach des voirs(creven) steet It(em) sal/
hij oec de capelle houden van liechte te weten van wasse en(de)/
olie en(de) voir theylich sacrament aldaer staende houden een/
lampe berrende sdaeghs It(em) want den voirs(creven) wynne tott(er)
//
voirs(creven) capellen gelevert zijn de oerlemente(n) hier nae bescreve(n) te wete(n)/
eene(n) silve(re)n v(er)gulden(en) kelck metter patene(n) een silve(re)n lepelken mette(n)/
budele een corperael mett(er) gaerden een misboec twee cossuyffelen/
met hue(re)n toebehoirten een cappe eene(n) souter twee paer laken(en)/
totte(n) outae(r) een dwele een graduwael ii tynne(n) kandelers twee/
tynne(n) appulle(n) een cope(re)n wyeroecvat een cope(re)n hantvat een hulte(n)/
busse voir dbroet een cope(re)n wijwatervat een schelleke(n) ii gardijne(n)/
totte(n) outae(r) een out dexsel totte(n) outae(r) een dootcleet een cleet/
tot sinte janne aldaer een out cleet voir tcruce aldair vii/
oude clede(re) o(m)me de beelden aldaer inde vasten mede te bedecken/
ii clocke(n) met hue(re)n zeelen eene(n) lessene(re) een scrijne o(m)me de/
oerlementen daer inne te sluyten mette(n) slotele It(em) een gelasen/
lampe een hulten lanterne een pype voir theylich sacrament/
ende een hulten pesche Soe es vorwerde dat hij dat alsoe/
tsijne(n) afscheiden over leve(re)n sal Item es vorwerde dat de/
voirs(creven) wyn den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde jairlijcx ix maenden/
lanck drie dage de weke geve(n) sal voir de poerte des/
voirs(creven) hoofs van chantrain de almoesen de(n) arme(n) p(er)soene(n) die/
alsdan aldaer comen sullen alsoe dat van outs gewoenlijc es/
geweest op [zijne(n)] cost des sonder afslach des voirs(creven) es en(de) hier voe(r)/
sal de voirs(creven) wynne jairlijcx hebben de grote thiende van/
hupain soe verre die toebehoirt den hove van chantrain/
It(em) sal den [salmen dat de(n)] voirs(creven) wynne vande(n) voirs(creven) coerne voir sijne(n) tabbaert/
jairlijcx afcorten een mudde corens It(em) es vorwerde dat de/
voirs(creven) wyn den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde de voirs(creven) lande wel en(de)/
loflijc wynne(n) ende werve(n) sal gelijc ande(re) goede wynne(n) en(de)/
pluegers bove(n) en(de) bened(en) doen sullen op hue(r) getige voren/
ende die wael besayen met goede(n) claren sade te weten/
met wynt(er) en(de) som(er)coren It(em) sal de voirs(creven) wyn ten afscheiden/
van sijne(n) voirs(creven) t(er)mine laten den aert vand(en) voirs(creven) wynnen(de)/
lande besayt op sijn getidege voren met wynt(er)coren dwelck
//
men op tvelt omtrint s(in)te jansmisse bap(tis)[te(n)] met iiii goeden manne(n)/
hen des vorstaende in beyde(n) zijden genome(n) vysente(re)n en(de) taxe(re)n/
sal en(de) bevindt men dat elc boender t(er) bladingen beter es dan/
iiii mudde(n) en(de) twee vate(n) corens [geldenaxsche mate] soe salmen dat den voirs(creven) wy(n)ne/
aen sijn voirs(creven) so(m)me vanden coerne afcorten en(de) gevielt dat niet/
soe goet en wae(re) soe soude de voirs(creven) wyn dat den voirs(creven) he(re)/
moete(n) oprichte(n) gemerct dat hijt aldus te sijne(n) aencomen/
getaxeert aenverde It(em) sal de voirs(creven) wyn ten afscheyde(n) van/
sijne(n) voirs(creven) t(er)mine laten xv boend(er) lants gestort ende de brake/
wel en(de) getrouwelijc eens o(m)me gedaen It(em) sal de voirs(creven)/
wyn den grote(n) beemt voer de poerte van chantrain moete(n)/
mayen ende hoyen en(de) thoy inne vue(re)n inde schue(r) te chantrain/
op zijne(n) cost Item es vorwerde dat de voirs(creven) wyn [den] voirs(creven) t(er)mijn/
due(re)nde sal moete(n) malen alle tmel dat [hij] int voirs(creven) hof sal/
behoeve(n) op m(ijn) he(re)n molen te chantrain geheete(n) clapteal soe v(er)re/
me de molde(r) mette(n) [den] voirs(creven) wynne redelijc doet vand(en) molste(r)/
sonder argelist Item sal de voirs(creven) wyn jairlijcx hebbe(n) de helicht/
van allen den oefte wassende inden boegart te chantrain sond(er)/
meer rechte daer inne te hebben bij alsoe dat de selve wyn/
de helicht vanden selven oefte [sal doen lesen] voir mijne(n) he(re) voirs(creven) en(de) opde(n)/
solde(r) int voirs(creven) hof leve(re)n maer des sal de selve wyn hebben/
thoppecruythoefke(n) mette(n) hoppecruyde staende inden selven/
boegart tsijne(n) p(ro)fijte It(em) sal de voirs(creven) wyn de twee warmoes/
hove wynne(n) werve(n) en(de) besayen op zijne(n) cost o(m)me de helicht/
vanden warmoese sonder e(n)nich recht te hebben aende(n) wijngart/
ende crieckelers aldaer It(em) sal de voirs(creven) wyn sculdich zijn zijne(n)/
voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde jairlijcx eens tontfane den groete(n) pryoer/
van vranckrijke der ordine(n) sinte jans voirs(creven) oft ande(re) vyse(n)teerd(er)s/
va(n) sijne(n) wegen ende desgelijcx m(ijn) he(re) van chantraine voirs(creven)/
tweewerf tsjaers ende hun en(de) hue(re)n peerden geve(n) thamelijc/
den cost sonder afslach des voirs(creven) steet It(em) sal de voirs(creven)/
wyn alle brueders en(de) beghene(n) vander voirs(creven) ordene(n) en(de) oic/
de dieners des voirs(creven) he(re)n van chantrain die int voirs(creven) hof
//
come(n) en(de) gaen sullen geve(n) hue(re)n montcost en(de) hue(re)n p(er)den hue(r)/
voeder uutgesceyden de liggers die aldair mochte(n) comen ligge(n)/
daer af sal de wyn ongehoude(n) zijn It(em) [en] sal de voirs(creven) wyn bynne(n)/
den voirs(creven) tijde nyemande vremders negheen corweyde(n) doen noch/
elders vare(n) met zijne(n) wagen(en) daer mede de voirs(creven) lande mochte(n)/
blive(n) liggende ten behoirlijke(n) tijde ongewonne(n) desgelijcx en/
sal hij niet moegen nemen e(n)nige ander lande van nu voirtaen/
t(er) pechtingen oft wy(n)ni(n)gen It(em) sal de voirs(creven) wyn alle dmest va(n)d(en)/
hove voirs(creven) comende vue(re)n op tvoirs(creven) lant slants meesten/
p(ro)fijte It(em) sal de voirs(creven) wyn alle thout datme(n) int voirs(creven) hof/
bernen sal bynne(n) de(n) voirs(creven) t(er)mine voir mine(n) he(re) van chantrain/
ende den voir brueders voirs(creven) aldaer comende halen op de bossche/
geleg(en) omtrint chantrain m(ijn) voirs(creven) he(re) toebehoe(re)nde [op sijne(n) cost] It(em) sal de voirs(creven)/
wyn alle de willigen van drie jae(re)n oudt staende bijden voirs(creven)/
lande beemden en(de) eeuselen in des(er) pechtinge(n) voirs(creven) begrepe(n)/
moegen truncke(n) tsijne(n) p(ro)fijte bij alsoe dat hij de selve beemde/
en(de) eeusele(n) wel bevreden sal en(de) die alsoe tsijne(n) afscheyden/
wel bevroet late(n) It(em) sal de voirs(creven) wyn alle de v(er)droeghde/
willigen omtrint den voirs(creven) [selve(n)] goeden staende moegen afhouwe(n)/
bij alsoe dat hij voer elcke v(er)droeghde willige setten sal drie [twee]/
levende poten vanden selven aerde It(em) sal de selve wyn late(n)/
gaen op de messie vand(en) selve(n) hove jairlijcx xxx capuyne/
voer mine(n) he(re) van chantrain voirs(creven) bij de sijne It(em) sal de/
voirs(creven) wyn alle de huysinge vand(en) voirs(creven) hove met stroe/
gedect zijnde houden wel en(de) loflijc van wande en(de) van/
dake gelijc die gelev(er)t sullen worden uutgesceyden de/
grote schue(r) sal hij m(ijn) he(re) voirs(creven) doen houden van wande en(de) dake/
op sijne(n) cost bij alsoe dat de voirs(creven) wyn den deckers alleene/
sal geve(n) den montcost en(de) daer toe halen alle thout en(de)/
and(er) stoffe datme(n) tot dier schue(re)n behoeve(n) sal op de bossche ald(aer)/
m(ijns) he(re)n voirs(creven) en(de) daer voe(r) sal den voirs(creven) wynne corten alle/
jare eens ix vate(n) corens pacht en(de) mate voirs(creven) It(em) en/
sal de voirs(creven) wyn negheen thiende geve(n) vand(en) lande van
//
chantrain begrepe(n) onder [de] thiende des voirs(creven) he(re)n va(n) chantrain/
maer de voirs(creven) wyn sal de thiende betalen die ande(r) p(er)soene aende/
voirs(creven) lande moegen hebbe(n) It(em) sal de voirs(creven) wyn sijne(n) voirs(creven)/
t(er)mijn due(re)nde jairlijcx doen ix corweyde(n) te loven(e) oft alsoe/
verre op sijne(n) cost uutgesceyden inden oeghst en(de) te twee/
saytijden It(em) sal de voirs(creven) wyn jairlijcx leve(re)n ts(in)[te] m(er)tens/
misse den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde twee vette verckene drie/
goede hamelen op zijne(n) cost en(de) desgelijcx tallen ii jae(re)n eene(n)/
beer en(de) jairlijcx te paessche(n) een goete lam op zijnen cost/
It(em) sal de voirs(creven) wyn jairlijcx mine(n) voirs(creven) he(re) va(n) chantrain/
de(n) selve(n) t(er)mijn due(re)nde gheve(n) en(de) betale(n) een half mudde/
witt(er) erwete(n) i mudde raepsaets en(de) al sonder afslach des/
voirs(creven) steet It(em) es ondersproken oft geviele dat god v(er)huede(n) moet/
dat de voirs(creven) wyn e(n)nige schade lede bynne(n) de(n) voirs(creven) t(er)mijne/
van hagelslage tempeeste(n) oft gemeyne(n) orloge datme(n) die schade/
de(n) voirs(creven) wynne(n) oprichte(n) en(de) v(er)gelden sal t(er) taxatie(n) van goede(n)/
manne(n) hen des verstaende en(de) alsoe ander wynne(n) bove(n) en(de)/
benede(n) doen soude(n) It(em) sal de voirs(creven) wy(n) th(er)tog(en) va(n) brabant jag(er)s/
en(de) ande(r) behoirlijke gaste gelijc van outs gecostumeert es int/
voirs(creven) hof comende geve(n) hue(re)n montcost en(de) de(n) p(er)de(n) huer/
voeder op zijne(n) cost It(em) sal de voirs(creven) wyn de(n) voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
m(ijn) he(re) van chantrain voirs(creven) voede(re)n en(de) houd(en) drie melccoyen en(de)/
ii ledich rinde(re) gelijc hem die gelev(er)t zijn en(de) die alsoe gelijc de(n)/
sijne(n) doen huede(n) opde bossche m(ijns) he(re)n voirs(creven) en(de) de p(ro)fijte(n) daer af/
comende sal de wynne hebben maer gevielt soe dat m(ijn) he(re) van/
chantrain oft e(n)nich brueder vand(er) voirs(creven) ordine(n) op tvoirs(creven) hof/
quame(n) liggen soe es vorwerde dat die p(ro)fijte(n) vand(en) voirs(creven) drie/
melcoyen hen volgen sullen [bij alsoe dat zijse sullen doen melcken] alsoe lange als zij daer oft e(n)nich/
van hen liggen en(de) and(er)s niet Item sal de vors(creven) wynne houden/
gaende en(de) doen hoeden metten sijnen vi vercken(en) en(de) een soch en(de)/
oic xx hamelen Item want den vors(creven) wynne geleidt sijn te sijnen/
incomen hondert en(de) vier scape te weten(e) xliiii hamele xl oeden/
en(de) xx lamme(re)n soe es ondersproken dat m(ijn) hee(re) en(de) de wynne/
vors(creven) die tallen twee jae(re)n half en(de) half deylen zullen gelijc dat
//
gewoenlic is Item es vort vorweerde want den vors(creven) wynne geleidt/
sijn te sijnen incomen achte p(er)de alle hincxste ghetaxeert op/
twee en(de) vijftich guld(en) pet(er)s [Item] vijf melcoye twee veerse twee calve(re)/
getaxeert op xx guld(en) pet(er)s Item xvi grote en(de) x sesse cleyn vercken(en)/
getaxeert op x guld(en) pet(er)s Item iii wagen(en) iiii ploeghe iiii eeghden al/
gestoffeert getaxeert [op] xxii pet(er)s gedragen(de) tsamen hond(er)t en(de) vier gulden(en)/
peters te xviii stuv(er)s tstuck dat de vors(creven) wynne die tsijnen afscheide(n)/
alsoe goet late(n) sal ter taxacien van goeden ma(n)nen hen des v(er)staende Item/
sal de vors(creven) wynne tsijnen afscheiden leve(re)n m(ijn) vors(creven) he(re) va(n) chantrain/
iiii[c] schoene grauw(er) erweten iiii[c] bosselen hoys wegen(de) elc bossel een/
vat terwen [It(em)] vijf mudde(n) hav(er)meele viii mudd(en) have(re)n ii mudde(n) en(de) iii/
vaten grauw(er) erweten xiiii vaten witter erweten en(de) x vate(n) crocken/
al mate van geldenake Item inde came(r) acht(er) de sale ii bedden ii/
hoetpoluwe ii sargien en(de) ii par slapelaken(en) It(em) ind(en) pertstal d(er) ploech/
toebehoe(re)nde i bedde i hoetpoluwe i sargie i p(ar) slapelaken It(em) inden/
scaepstal i bedden i hoetpoluwe i sargeken i par slapelake(n) en(de) inden/
coestal oic i beddeken i hoetpoluwe i sargeken i par slapelaken want/
hem dit aldus tsijnen income(n) gelevert was Item es ond(er)sproke(n)/
dat de vors(creven) wynne m(ijn) hee(re) vors(creven) van halfmerte naestcomen(de)/
ov(er) twee jae(r) d(aer) na volgen(de) gheven en(de) betalen zal dertich/
mudden voed(er)corens en(de) xxv mudden harts corens all mate/
van geldenake ov(er) twee jaer dair na v(er)volgen(de) en(de) telken t(er)mijne/
als verreicte schout want die den vors(creven) wynne tsijnen aencome(n)/
gelevert zijn wae(re)n Ende alle dese vorw(er)den (et)c(etera) Inde est/
fideiussor pred(i)c(t)i coloni p petrus de assche eius filius/
Et p(ri)m(us) abs(oloens) pryke(re) ja(nuarii) ix
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-10-25 by Xavier Delacourt